Kumpulan Dongeng Sasatoan atau Binatang Bahasa Sunda

10 Dongeng Sasatoan atau Fabel Bahasa Sunda

89 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Dongeng sasatoan adalah dongeng yang menceritakan kehidupan binatang. Dilihat dari isi dan pelakunya, dongeng sasatoan termasuk ke dalam fabel.

Di bawah ini kumpulan dongeng binatang dalam bahasa Sunda dengan tokoh utama Sakadang Peucang atau Sang Kancil. Selamat membaca…

Si Peucang jeung Biruang

Pelaku dalam dongeng ini adalah peucang, beruang dan budak angon (anak gembala). Dongeng fabel Sunda ini menceritakan seekor beruang coklat yang suka mendengarkan musik dan dikerjai oleh kancil.

Suatu hari beruang melihat anak gembala yang sedang memainkan seruling bambu. Ia pulang ke hutan lalu menceritakan pengalamannya ke si kancil.

Suatu hari si kancil pergi jalan-jalan, ketika beristirahat ia mendengar derit bambu. Suaranya cukup merdu. Muncul idenya untuk ngerjain si beruang.

Ia mengajak beruang melihatnya. Mereka pun pergi ke tempat itu. Beruang minta kancil mengajarinya. Kancil menyuruh beruang menjulurkan lidah dan menempelkannya di celah pohon bambu.

Angin bertiup, kemudian bambu berderit dan lidah beruang terjepit. Beruang menjerit kesakitan dan akhirnya beruang sadar, bahwa dirinya sedang kerjai oleh kancil. Tapi beruang tidak marah karena ia menikmati suara derit bambu sampai tertidur pulas.

Aya hiji biruang coklat awakna lintuh. Manehna sok kataji lamun ngadenge manuk ricit disarada nyanyi galumbira. Biruang hayangeun bisa nyanyi jeung heheotan tapi manehna teu mampuheun.

Dina hiji poe manehna kalangsu di kebon deukeut pilemburan. Manehna hookeun nempo budak angon anu keur niup suling, sorana halimpu naker. Biruang balik deui ka leuweung tuluy nyaritakeun pangalamannana ka si Peucang. Lanjutkan membaca dongeng Sakadang Peucang jeung Beruang.

Sakadang Peucang Nipu Monyet

Pelaku dongeng ini adalah sakadang peucang dan monyet. Di situ juga disebutkan nama sasatoan sejenna (binatang lain) dan Pak Tani, tetapi tidak terlibat dalam cerita.

Dongeng sasatoan ini menceritakan seekor kancil yang menipu kera di kebun pisan Pak Tani. Kera yang sedang memanjat pohon pisang ditantang kancil untuk melempar dirinya di bawah dengan buah pisang.

Lemparan kera satu pun tidak ada yang kena. Kancil terus meledek, kera terus melempari kancil sampai buah pisang di tandannya hampir habis.

Tujuan kancil sebetulnya bukan ingin dilempar. Ia hanya menipu kera agar pisang dilemparkan ke bawah karena kancil sendiri tidak bisa memanjat.

Aya hiji monyet manggihan kebon cau anu kacida legana. Tangkal-tangkal cau di eta kebon teh buahna laleubeut pisan.

Eta sakadang monyet teh pohara atoheunnana, sabab apanan cau teh puguh kabeukina. Manehna bebeja ka sato-sato lianna, yen manehna geus manggih kebon cau anu lega tur leubeut buahna.

“Tapi sing inget, eta kebon cau teh anu Pa Tani. Lamun aranjeun ka ditu tangtu bakal ditewak,” ceuk monyet. Lanjutkan membaca dongeng Sakadang Peucang Nipu Monyet.

Peucang Balap Lumpat jeung Tenggek

Pelakunya adalah seekor peucang (kancil) dan tenggek atau sejumlah keong (siput).

Kancil meledek seekor siput sebagai binatang yang berjalan lamban. Siput tadi pun menantang kancil yang sombong karena merasa pintar dan larinya kencang.

Tengah malam, seekor siput itu meminta bantuan teman-temannya untuk berjejer di sepanjang kali.

Pagi-paginya, balap lari antara siput dan kancil pun dilaksanakan. Kancil lari di pematang sawah, sementara siput di selokan. Setiap kali kancil memanggil siput, maka di depannya muncul seekor siput sampai akhirnya kancil kelelahan dan mengakui siput larinya lebih kencang dari dirinya.

Di hiji desa anu subur ma’mur loh jinawi. Sawahna ngeplak satungtung deuleu, sawah anu hejo lembok teh dibeulah ku hiji susukan anu kaitung panjang.

Dina susukan eta teh hirup sakumpulan keong (atawa tenggek). Hirupna rukun sauyunan, estuning kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak, silih asah, silih asih, silih asuh, jeung silih hargaan.

Unggal isuk-isuk maranehna indit neangan dahareun. Aya di antara maranehna anu leumpang mapay susukan nepika tungtung. Aya oge nu nyebar ka sawah-sawah nu aya di kenca katuhueun susukan. Pasosore maranehna kakara baralik ka imahna sewang-sewangan. Sakapeung sok aya di antara maranehna anu baralik mawa dahareun keur anak-anakna anu laleutik keneh.

Lanjutkan membaca dongeng Sakadang Peucang Balap Lumpat jeung Tenggek.

Sakadang Peucang jeung Begu Sombong

Pelaku dongeng ini adalah peucang, raja begu (babi hutan), gajah, dan binatang lainnya yang tidak disebutkan namanya.

Dongeng ini menceritakan pertarungan antara kancil dan raja babi hutan yang sangat kuat, sombong dan ditakuti di hutan itu.

Kancil berani menantang raja babi hutan karena ia sudah merencanakan sesuatu. Yaitu membuat topeng dari kayu yang sangat mirip dengan wajahnya.

Keesokan harinya, pertarungan dilaksanakan dengan gajah sebagai wasitnya. Raja babi beberapa kali menubruk kancil, tapi sebanyak itu pula moncongnya kesakitan. Sementara kancil yang terjatuh bisa bangun lagi dengan santai.

Raja babi tidak sanggup melanjutkan pertarungan. Akhirnya kancil dinobatkan jadi jadi juara, dan raja babi harus mengakui si kancil lebih kuat dari dirinya.

Di hiji leuweung aya sakadang begu anu kacida gede jeung lintuh. Sukuna kuat, sihung dina sungutna seukeut jeung panjang. Manehna teh jadi raja di eta leuweung.

Eta begu teh pada mikasieun ku sasatoan sejenna. Euweuh hiji sato oge nu kumawani. Ajag teu wanieun nangtang, dalah maung anu katelah galak oge teu sanggupeun ngelehkeun eta begu. Teu aneh, alatan kuat jeung can pernah aya nu bisa ngelehkeun, eta begu teh dinobatkeun jadi Raja Begu. Ngan sombongna nataku.

Hiji mangsa Raja Begu teh leumpang ngaliwat ka deukeut riungan sasatoan sejenna. Manehna pok nyarita, “Sok, saha nu wani ngalawan aing.”

Lanjutkan membaca dongeng Sakadang Peucang jeung Raja Begu.

Sakadang Peucang Ngelehkeun Maung

Pemain dongeng sasatoan ini adalah peucang (kancil) dan maung (harimau). Sang Kancil dikejar-kejar oleh Sang Harimau yang ingin memangsanya. Ketika mau diterkam, kancil tidak kehabisan akal. Sang Kancil mengatakan, sebelum mencari minum ke danau, ia bertemu harimau lain yang sama ingin memangsanya.

Kancil bersedia dimakan Sang Harimau asal Sang Harimau dapat mengalahkan harimau yang ditemui sang Kancil sebelumnya. Mereka pun pergi ke sebuah sumur di tengah hutan.

Setiba di situ, Sang Kancil menyuruh Sang Harimau melihat ke dalam sumur. Di dalam tampak ada seekor harimau lain yang mirip dengan Sang Harimau. Padahal itu hanya bayangannya saja.

Sang Harimau marah dan mengaum. Puncaknya ia loncat ke sumur dan tenggelam di dalamnya.

Dina beurang harita sakadang Peucang indit ka situ di tengah leuweung, maksudnya rek ngadon nginum. Ujug-ujug torojol sakadang Maung. Katembong sorot matana eta Maung teh bangun nu hayang ngerekeb Peucang.

Atuh puguh we Peucang teh reuwaseun kacida. Buru-buru lumpat da sieuneun dikerekeb ku Maung. Nempo si Peucang lumpat, Maung tuluy ngeberik ngan manehna leungiteun laratan. Peucang teh lumpat na mah boyot, ngan pedah langsung nyumput di satukangeun rungkun anu buni.

Maung leuleumpangan kaditu kadieu neangan, ngan Peucang luput teu kapanggiheun. Maung kacida handeueul jeung ambekna. Manehna geus teu sabar hayang gera ngadahar daging Peucang, ngan Peucang ngiles duka teuing ka mana.

Lanjutkan membaca dongeng Sakadang Peucang Ngelehkeun Maung.

Goong Nabi Sulaiman

Tokoh dongeng sasatoan yang berjudul Goong Nabi Sulaiman adalah kancil, ajag (serigala), dan nyiruan (tawon).

Di hutan belantara ada sarang tawon yang sangat besar. Suatu hari ketika matahari sedang tering, kancil berteduh di bawah pohon itu. Muncul keinginan kancil untuk mencicipi madunya.

Tiba-tiba datang seekor serigala dan ingin memangsanya. Kancil tidak kehabisan akal, ia mengatakan dirinya sedang diberi tugas menunggu gong milik Baginda Nabi Sulaiman. Kancil mengatakan, suara gong tersebut sangat merdu.

Serigala merasa penasaran ingin mendengar suaranya, tapi kancil tidak mengizinkannya. Karena terus didesak, kancil pun mengizinkan tetapi dia minta izin menjauh dari tempat itu.

Benda yang dianggap gong itu pun dipukul oleh serigala. Seketika gerombolan tawon mengerubuti dan menggigitnya. Serigala itu kesakitan dan berlari meninggalkan tempat itu.

Kancil yang bersembunyi di balik semak tersenyum melihat kejadian tersebut. Setelah tawon tenang, kancil mendekat ke bawah sarang tawon memunguti madu yang berserakan. Ketika dengah asyik menikmati madu, seekor tawon menggigit hidungnya.

Di tengah leuweung gonggong simagonggong, aya hiji tangkal kai anu gede naker. Eta tangkal teh jangkung gede jaba hieum, daunna gomplok, dahanna oge ngaroyom jeung loba deuih.

Dina eta tangkal kai teh aya sayang nyiruan. Ti poe ka poe nyiruan teh beuki loba. Lamun eta nyiruan keur ngarumpul deukeuteun sayangna katembong hideung jiga barang anu ngagantung dina dahan.

Lanjutkan membaca dongeng Goong Nabi Sulaiman.

Sakadang Peucang Maok Bonteng

Pak Tani pergi ke kebun timunnya. Ia melihat kebun timunnya rusak. Pak Tani pulang lagi dan mengira bahwa yang sudah merusaknya adalah si kancil.

Pak Tani membuat orang-orangan yang diberi perekat untuk menjebak si kancil. Sorenya orang-orangan itu dipasang di kebun.

Malamnya, si kancil datang ke kebun Pak Tani untuk mengambil timun. Kancil hanya mengambil beberapa timun saja dan tidak merusaknya. Muncul sifat jahil kancil, ia menendang orang-orangan dengan kaki kanan depannya. Kakinya melekat, kancil menendang lagi orang-orangan dengan kaki kirinya. Dua kaki kancil akhirnya menempel pada orang-orangan itu.

Keesokan harinya Pak Tani datang. Kancil ditangkap dan dibawa ke rumahnya untuk disate. Kancil dikurung. Sementara Pak Tani ke pasar membeli bumbu, datang seekor anjing. Kancil mengatakan pada anjing, dirinya akan diangkat menantu oleh Pak Tani.

Anjing berniat menggantikan kancil jadi menantu Pak Tani. Anjing melepaskan kancil dari kurungan, dan dia masuk ke dalam kurungan menggantikan kancil.

Isuk-isuk harita langit bengras, panon poe nyorot endah pisan. Pa Tani indit ka sawah manggul pacul bari katempo meni gumbira.

“Kuring rek nempo kebon bonteng, sugan we isuk geus bisa diala.” Pa Tani ngagereneng.

Tapi… sanggeus nepi ka kebon bonteng, Pa Tani reuwas kacida. Bonteng di kebonna loba nu ruksak.

“Aduh! Saha nu geus ngaruksak kebon bonteng kuring. Naha bet diruksak, mun hayang mah kari ngala da kuring mah lain patani buntut kasiran.”

Lanjutkan membaca dongeng Si Peucang Maok Bonteng Pa Tani.

Sakadang Peucang jeung Buaya

Kancil dikejar-kejar anjing yang sudah ditipunya dengan mengatakan akan dijadikan menantu oleh Pak Tani. Kancil terus berlari dan bersembunyi di balik rumpun. Akhirnya bisa lolos dari kejaran anjing.

Kemudian kancil melanjutkan perjalanan sampai tiba di pinggir sungai. Ia membuat rakit untuk menyeberang. Ketika sedang menyeret rakit ke pinggir sungai, seekor buaya menyergap kakinya.

Kancil meminta buaya menahan diri. Ia menyuruh buaya itu mengumpulkan teman-temannya, dan minta diantar ke seberang untuk mencari makanan agar tubuhnya gemuk dan cukup untuk makan para buaya. Para buaya setuju, kancil diantarkan ke seberang.

Setelah pulang mencari makan di seberang, buaya sudah menunggu di pinggir sungai. Kancil menanyakan berapa jumlah buaya di sungai itu, namun mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Akhirnya kancil menawarkan diri untuk menghitungnya dan meminta para buaya berbaris sampai sampai membentuk seperti jembatan.

Kancil menghitungnya sambil melompati punggung buaya satu persatu. Sampai di pinggir sungai, kancil lari menyelamatkan diri.

“Gog…gog…gog! Dasar tukang tipu siah! Maneh nyebutkeun rek dijadikeun minantu ku Pa Tani, padahal mah rek dipeuncit!”. Anjing ambek-ambekan sabab geus ngarasa dibobodo ku sakadang Peucang.

Peucang mah leutik soteh awakna dan uteukna mah encer. Lamun tuluy maksakeun lumpat tangtu bakal kaudag ku anjing. Antukna peucang nyumput dina rungkun, sedengkeun anjing teu nyahoeun kalah tuluy lumpat.

Lanjutkan membaca dongeng Peucang jeung Buaya.

Beubeur Nabi Sulaiman

Tokoh dongeng Beubeur Nabi Sulaiman yaitu si peucang (kancil), maung (harimau) dan oray (ular).

Si Kancil sudah berhasil meloloskan diri dari ancaman buaya. Di perjalanan ia bertemu dengan harimau lapar yang akan memangsanya. Sebelum dimangsa, ia minta izin untuk mencari makanan terlebih dahulu. Harimau mengizinkan.

Kancil lari menyelamatkan diri. Harimau marah karena merasa dibohongi, ia mencari kancil ke sana ke mari.

Sementara itu, kancil terus berjalan mencari tempat persembunyian yang aman. Sesekali ia melirik ke belakang takutnya harimau menyusul.

Karena sering melihat ke belakang, ia hampir menginjak seekor ulah yang sedang tertidur. Kancil berhenti di dekat ular yang tertidur pulas sambil berpikir, bagaimana caranya menyelamatkan diri dari ancaman harimau.

Tidak lama kemudian, harimau datang. Kancil menyuruh harimau jangan teriak-teriak, dia mengaku sedang ditugasi menjaga sabuk Nabi Sulaiman. Kancil mengatakan, barangsiapa yang memakai sabuk itu akan ditakuti oleh seluruh binatang.

Harimau penasaran ingin mencobanya, tapi kancil pura-pura melarangnya. Harimau memaksa dan akhirnya kancil mengizinkan. Ketika harimau mengelus ular yang dianggap sabuk itu, ular tiba-tiba bangun dan marah. Harimau dan ular pun bertarung.

Kancil tertawa menyaksikan perkelahian harimau dan ular. Lalu ia pergi meninggalkan tempat itu.

Sakadang peucang ahirna bisa leupas tina bahaya pati, nyaeta tina ancaman para buaya basa rek meuntas walungan. Untung sakadang Peucang teu beakeun akal, para buaya bisa dibobodo nepi ka Peucang bisa salamet.

Sanggeus hayoh lulumpatan nyalametkeun diri, beuteung Peucang karasa lapar deui. Manehna lumampah ka sisi leuweung nyiar dahareun.

Gok pasangrok jeung maung lapar.

“Cang! Kaula geus tilu poe teu dahar daging!” ceuk Maung bari kumetap.

Lanjutkan membaca dongeng Beubeur Nabi Sulaeman.

Ajag Nangtang Jelema

Pelaku pada dongeng Ajag Nangtang Jelema ialah ajag (serigala), peucang (kancil), dan paninggaran (pemburu).

Pada musim kemarau panjang, si kancil sedang berteduh di dalam rumpun dengan tubuh lemas karena dari pagi belum makan. Tiba-tiba datang seekor serigala ingin memangsanya. Kancil sangat kaget tapi cepat menyembunyikan kekagetannya.

Kancil memuji serigala. Serigala pun bangga dan minta pendapat kancil untuk membandingkan dirinya dengan harimau. Kancil tetap memegang serigala akan menang melawan harimau. Mendengar pujian kancil, serigala sangat gembira.

Tapi, kancil juga mengatakan ada makhluk yang lebih kuat dari serigala. Yaitu makhluk itu bernama jelema (orang). Serigala marah mendengar ada mahluk yang lebih gagah darinya, ia lupa tujuannya memangga kancil.

Serigala minta dipertemukan dengan makhluk yang bernama jelema. Mereka berdua lalu pergi ke jalan setapak yang biasa dilewati orang. Akhirnya, kancil menunjukkan seorang pemburu yang membawa senapan. Ketika serigala akan menerjang, pemburu itu menembakan senapannya. Serigala mati di tangan pemburu.

Usum katiga kawilang panjang, atuh panon poé ogé karasa panas morérét. Jujukutan taya nu jadi, paréang nungtut paraéh.

Di hiji rungkun peucang ngiuhan bangun nu horéam lunta, geus teu werateun jigana mah kawantu ti isuk can kararaban dahareun.

Awakna begang kari kulit jeung tulang, leumpangna gé geus rarampéolan. Keur uleng mikiran nasibna, teu kanyahoan ti mana jolna ujug-ujug korosak ajag nyampeurkeun bari babaung.

Lanjutkan membaca dongeng Ajag Nangtang Jelema.

Demikianlah, semoga bermanfaat.