20 Istilah Patukangan dina Basa Sunda

20 Istilah Patukangan Dina Basa Sunda

63 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Dina bahasa Sunda aya sababaraha istilah patukangan. Ari nu disebut patukangan teh lamun ceuk dina bahasa Indonesia mah profési. Nyaéta pagawéan matuh anu sok dilakonan ku jelema. Jalma anu migawéna disebut tukang.

Pangna disebut tukang téh lantaran manéhna kaitung ahli dina widang éta. Sanajan tadina teu bisa ogé ari ku tuluy-tuluyan dipigawé unggal poé mah jadi parigel ogé.

Dina postingan ieu bakal ditataan naon waé ngaran patukangan di urang Sunda. Ngan tong héran lamun sawaréhna barudak jaman kiwari teu nyarahoeun, lantaran pagawéan jaman baheula réa nu geus tinggal ngaran.

Sawaréhna mah memang aya kénéh éta ogé, malah bakal aya patukangan nu moal leungit satungtung hirup manusa. Ngan pedah ayeuna mah carang maké istilah basa Sunda.

Dina paguneman sapopoé sok réa maké bahasa Indonesia. Balukarna, basa sorangan ogé ari langka digunakeun mah poho. Ngaliwatan postingan ieu, hayu urang inget-inget deui istilah-istilah patukangan dina basa Sunda.

1. Ajun = tukang nyieun parabot tina taneuh.

2. Bujangga = tukang ngarang.

3. Candoli = awéwé tukang ngajaga jeung méréan sagala rupa bahan dahareun di nu kariaan.

4. Gending = tukang nyieun tatabeuhan saperti gamelan tina kuningan.

5. Kajineman = tukang ngajaga sakitan.

6. Kuncén = tukang ngurus kuburan.

7. Legig = tukang ngasruk di pamoroan.

8. Malim = tukang nalukkeun sasatoan.

9. Maranggi = tukang nyieun sarangka keris.

10. Merebot = tukang ngurus (kabersihan) masjid, nakol bedug sarta matuh di masjid.

11. Nyarawedi = tukang ngagosok permata.

12. Pakacar = juru ladén di nu kariaan.

13. Palatuk = jalma purah méré iber heulaeun rombongan pangagung.

14. Palédang = tukang nyieun barang tina tambaga.

15. Palika = tukang teuleum.

16. Pamatang = tukang moro nu ngagunakeun tumbak.

17. Panday = tukang nyieun parabot tina beusi.

18. Paneresan = tukang nyadap kawung.

19. Paninggaran = tukang moro maké bedil.

20. Sarati = tukang nalukkeun gajah.

Lamun dijieun tabel kalawan maké harti bahasa Indonesia mah jiga kieu:

Pekerjaan Disebut
Pembuat perabotan dari tanah Ajun
Pengarang (pujangga) Bujangga
Perempuan penjaga dan yang mengatur bahan makanan di tempat orang hajat. Candoli
Pembuat alat tabuhan seperti gamelan dari bahan kuningan. Gending
Penjaga tahanan. Kajineman
Tukang mengurus makam. Kuncén
Orang yang merangsek ke semak-semak di tempat berburu Legig
Penakluk binatang (pawang). Malim
Ahli membuat sarung keris. Maranggi
Orang yang biasa mengurus masjid. Merebut
Penggosok permata. Nyarawedi
Pelayan di tempat hajat sunatan. Pakacar
Orang yang biasa memberi kabar di rombongan pembesar. Palatuk
Pembuat perabotan dari tembaga. Paledang
Penyelam. Palika
Pemburu yang menggunakan tombak. Pamatang
Pembuat perabotan dari besi. Panday
Penyadap aren Paneresan
Pemburu yang menggunakan senapan. Paninggaran
Pawang gajah. Sarati

Baca juga: Cara Menanyakan Pekerjaan dalam Bahasa Sunda

Muga-muga ieu tulisan téh sing aya mangpaatna.