Arti kata leumpang dalam kamus bahasa Sunda online

Arti Kata Leumpang dalam Kamus Bahasa Sunda Online

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pengertian, terjemahan, makna, atau arti kata leumpang dalam kamus bahasa Sunda adalah berjalan; jalan kaki.

Kata leumpang merupakan kecap pagawéan, terdiri atas dua engang /leum-pang/.

Menurut undak usuk basa, kecap leumpang masuk kategori tingkatan basa Sunda loma. Basa Sunda lemesnya ialah papah, mapah.

Menurut bentuk katanya, termasuk kategori puhu kecap yang menjadi dasar pembentukkan kecap salancar.

Kata leumpang bisa dirarangkénan dan dirajek sehingga dapat melahirkan kosakata baru. Kata-kata hasil afiksasi dan reduplikasi disebut kecap rekaan.

Baca juga: Arti dan Contoh Kecap Rekaan

  • Laleumpang – berjalan kaki (utk subjek jamak).
  • Leumpangna – jalan kakinya.
  • Leumpangkeun – jalan kaki lah
  • Ngaleumpangkeun – menjalan kakikan
  • Leuleumpangan – berjalan-jalan

Contoh kalimat

Euis leumpang sorangan mapay jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur di tepis miring. Artinya ‘Euis berjalan sendiri mengikuti jalan setapak menuju ke sebuah kampung di ujung/ pinggiran’.

Pepatah Kolot Sunda

“Ulah leumpang dina hayang, ulah diuk dina embung. Tapi karana kudu”. Artinya jangan berjalan (berbuat) karena keinginan, jangan duduk (diam) karena malas. Tapi (berbuat atau diam) karena seharusnya/ aturan.

Peribahasa Sunda

Hurung nangtung siang leumpang, artinya kaya raya, keinginannya selalu terpenuhi.

Penjelasan Tanda Baca

 -  - tanda satu garis datar menunjukkan arti kata.
--  - dua garis datar/ satu garis datar panjang sebagai pengganti kata yang sama atau idem.
 ;   - titik koma menunjukkan sinonim atau persamaan kata.
 :   - tanda titik dua menunjukkan contoh.
  ,  - tanda koma menunjukkan kata turunan.
(1) - tanda angka dalam kurung menunjukkan arti yang berbeda.
( ) - tanda kurung tertutup menunjukkan penjelasan.
 ``   - tanda kutip satu yang mengapit kata/kalimat menunjukkan terjemahan.
 /  - tanda garis miring berarti atau.
Cetak miring - kata-kata Sunda atau bahasa asing.
Cetak tebal - kata Sunda yang diartikan.

Kamus Istilah Tata Basa Sunda

Engang - suku kata.
Kecap - kata.
Jangkar - suku kata yang menjadi asal pembentukan bakal kecap.
Cakal - kata dasar yang sifatnya terikat dan harus dibentuk jadi kecap rékaan.
Bakal kecap - morfem dasar; kata dasar; leksem yang sifatnya bebas atau terikat.
Bagal -- - kata dasar yang sifatnya semi bebas dan bisa dibuat bentuk perintah.
Puhu -- - kata dasar yang bisa langsung jadi kata.
Morfém - satuan bahasa terkecil yang memiliki makna.
-- dasar - morfem yang menjadi dasar pembentukan kata.
-- bébas - puhu kecap.
-- madya bébas - bagal kecap.
-- kauger - cakal.
-- imbuhan - rarangkén, yaitu morfem terikat yang diimbuhkan pada bakal kecap.
Rarangkén - afiks atau imbuhan.
Kecap salancar - kata yang dibentuk oleh satu morfem.
-- rékaan - kata yang dibentuk oleh dua morfem atau lebih.
-- rundayan - kata hasil gabungan morfem dasar dan imbuhan.
-- rajékan - kata hasil pengulangan, baik seluruh, sebagian, maupun perubahan.
-- kantétan - kata majemuk, gabungan dua morfem dasar yang memiliki arti baru.
-- wancahan - singkatan atau akronim.
-- barang - nomina atau kata yang menunjukkan benda atau dianggap benda.
-- sulur - pronomina atau kata ganti orang.
-- panuduh - demonstrativa atau kata penunjuk tempat, cara, jumlah, dll.
-- pananya - interogativa atau kata tanya.
-- pagawéan - verba atau kata kerja.
-- sipat - adjektiva atau kata sifat.
-- bilangan - numeralia atau kata bilangan.
-- panganteb - kata untuk mengeraskan bagian kalimat yang dianggap penting.
-- panganteur - kata untuk mengantarkan kata kerja atau kata sifat.
-- panahap - kata untuk menunjukkan tahapan keadaan atau sifat.
-- panyambung - kunjungsi atau kata untuk menyambungkan bagian kalimat.
-- pangantét - preposisi atau kata depan.
-- panyeluk - interjeksi atau kata seru.
Purwakanti - rima atau bunyi vokal yang mirip.
Murwakanti - sifat purwakanti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *