Arti Lirik Pupujian Anak Adam

Arti Lirik Pupujian Anak Adam dan Penjelasannya

17 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pupujian merupakan karangan wangun ugeran atau puisi. Cara membacanya dihaleuangkeun (dilagukan) di masjid atau madrasah sebelum adzan, menunggu shalat berjamaah atau menunggu datang ustadz nu ngawuruk (yang mengajar ngaji).

Meskipun membacanya dilagukan, tetapi pupujian berbeda dengan lagu dan sajak. Pola lirik pupujian dari bait ke bait sudah matok (tetap). Jumlah engang (suku kata) dan purwakanti (suara vokal) tiap barisnya tetap. Sedangkan sajak, baik jumlah engang maupun purwakantinya tidak tetap.

Papasingan Pupujian

Dilihat dari isi atau maksud yang dikandungnya, pupujian dapat dipasing-pasing menjadi 4 macam, yaitu:

  1. Puji jeung du’a ka Pangéran (Puji dan dua kepada Tuhan).
  2. Pépéling (Pepatah atau nasihat).
  3. Puji jeung salawat ka Nabi Muhamad.
  4. Pangajaran agama.

Lirik Pupujian Anak Adam dan Artinya

Berikut ini potongan lirik pupujian Anak Adam. Dalam kitabnya, panjang lirik nadoman di bawah ini hanya satu halaman. Masih ada 7 halaman lagi.

Anak Adam anjeun di dunya ngumbara,
(−− kamu di dunia mengembara/ merantau)

umur anjeun di dunya téh moal lila.
(umur kamu di dunia ini tidak lama)

Anak Adam umur anjeun téh ngurangan,
(−− umur kamu itu berkurang)

saban poé saban peuting dicontangan.
(setiap hari setiap malam dikurangi)

Anak Adam paéh anjeun téh nyorangan,
(−− matimu itu sendiri)

cul anak cul salaki jeung babandaan.
(meninggalkan anak, suami dan harta benda)

Anak Adam paéh euweuh nu dibawa,
(−− mati tak ada yang dibawa)

ngan asiwung jeung boéh anu dibawa.
(Hanya kapas dan kain kafan yang dibawa)

Anak Adam pasaran téh lolongséran,
(−− keranda itu menangis)

saban poé saban peuting gegeroan.
(tiap hari tiap malam terus memanggil)

Anak Adam anjeun kaluar ti imah,
(−− kamu keluar dari rumah)

digarotong dina pasaran tugenah.
(digotong di keranda tidak enak)

Aduh bapa aduh ibu abdi keueung,
(Aduh bapak aduh ibu aku takut)

rup ku padung rup ku lemah abdi sieun.
(ditutup oleh potongan papan penutup mayat di liang kubur dan ditutup tanah aku takut)

Anak Adam di kubur téh poék pisan,
(−− di kubur itu sangat gelap)

nu nyaangan di kubur téh maca Qur’an.
(yang menerangi di kubur itu membaca Qur’an).

Tema pupujian “Anak Adam” adalah tentang pepeling atau nasihat. Ngélingan yén urang kabéh bakal maot. Isinya sangat bermakna karena dapat menguatkan keimanan dan keislaman kita.

Yang dimaksud “Anak Adam” dalam pupujian di atas adalah manusia keturunan Nabi Adam AS. Lebih khusus lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW.

Amanat yang terkandung di dalamnya ialah harus rajin membaca Al-Qur’an. Manusia hidup di bumi hanya sebentar, setiap hari umurnya terus berkurang. Di kubur itu sangat gelap dan menakutkan. Yang dapat meneranginya ialah membaca Al-Qur’an semasa hidupnya.

Disebutkeun di luhur yén “Anak Adam paéh anjeun téh nyorangan, cul anak salaki jeung babandaan”. Hartina urang dikubur téh sorangan, moal aya nu maturan. Kolot, anak, salaki, pamajikan, kulawarga, babaturan, jeung harta banda anu dipikacinta kabéh ogé bakal ditinggalkeun. Ngan nganteurkeun wungkul semet pakuburan, moal aya nu milu ka alam kubur.

Baca juga: Kumpulan Pupujian Jaman Baheula

Demikianlah, semoga bermanfaat.