Arti nyolok mata buncelik dan contohnya

Arti Nyolok Mata Buncelik dan Contohnya

8 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Nyolok mata buncelik merupakan paribasa atau peribahasa. Paribasa termasuk ke dalam pakeman basa, yaitu rangkaian kata yang susunannya sudah tentu tidak bisa diubah lagi serta mengandung arti baru yang berbeda dengan arti kata-kata penyusunnya.

Pengertian, maksud, makna kiasan, atau arti paribasa nyolok mata buncelik adalah menunjukkan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang di depan orangnya dengan maksud untuk mengiming-imingi atau memanas-manasi.

Hartina nyolok mata buncelik ceuk basa Sunda nyaeta nembongkeun perkara anu teu dipikaresep ku hiji jalma di hareupun jalmana. Maksudna pikeun ngabibita, ngahajakeun, atawa ngahanakeun.

Contohnya, Adun memberi makanan kepada Irod di depan Jajang, sementara Jajang tidak diberi apa-apa. Baik sengaja maupun tidak, kelakuan Adun terhadap Jajang dianggap nyolok mata buncelik.

Ceuk basa Sunda mah, Adun teh teu ngaragangan ka Jajang sok sanajan Jajang teu kabitaeun ku dahareun nu dibikeun ka Irod. Hade na mah nya ulah milaraan.

Contoh lainnya: Seseorang mengambil barang milik orang lain di depan pemiliknya, seseorang mencuri di depan kantor polisi, dan sebagainya.

Morfologi dan arti kata-kata penyusunnya menurut kamus

Nyolok /nyo-lok/ artinya mencolok, asalnya dari kata ‘colok’. Nyolok dibentuk oleh awalan suara hidung N- menghadapi huruf C berubah bunyi menjadi NY. N- + colok → nyolok.

Baca juga: Afiksasi Kata-kata Sunda dengan Awalan Nasal (N-)

Mata /ma-ta/ artinya mata. Dari segi undak usuk basa, mata tergolong basa Sunda loma, sinonimnya panon. Basa Lemesnya soca.

Buncelik /bun-ce-lik/ artinya melotot (verba).

Baca juga: 555 Paribasa Sunda dan Artinya Lengkap

Demikianlah, semoga bermanfaat.