Babasan Sunda dan artinya

444 Babasan Sunda dan Artinya [Lengkap]

284 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun baraya! Pada postingan sebelumnya saya sudah sharing 555 Paribasa Sunda dan artinya. Nah pada postingan kali ini saya akan berbagi 444 daftar babasan Sunda dan artinya.

Paribasa dalam bahasa Indonesia disebut peribahasa. Sedangkan babasan, bahasa Indonesianya adalah ungkapan atau dalam bahasa Inggris disebut idiom.

Dikutip dari Wikipedia, menurut kamus Umum Basa Sunda karya LBBS (1976), babasan nyaeta ucapan matok nu dipaké dina harti injeuman, saperti gedé hulu, panjang leungeun, legok tapak jeung saterusna.

Matok artinya tangtu atau tetap. Contohnya gedé hulu, jika susunan katanya diubah menjadi gede huluna, huluna gedé atau hulu gedé maka tidak lagi menjadi babasan, artinya juga berubah.

Pengertian lainnya, babasan adalah susunan beberapa kata yang memiliki arti tersendiri, beda dengan arti denotasi kata-kata penyusunnya.

Kata-kata babasan Sunda bisanya lebih pendek dibandingkan paribasa. Babasan biasanya terdiri atas dua kata. Arti atau makna kiasan dari babasan sendiri sudah dipahami bersama; seperti gedé hulu artinya sombong.

Babasan Sunda umumnya menggambarkan kelakuan, perasaan, sifat atau kondisi yang dialami oleh manusia.

Saat diposting, pada artikel ini ada 444 babasan Sunda (jika diupdate bisa lebih banyak lagi). Untuk mempercepat pencarian, kamu bisa menekan tombol CTRL + F lalu ketik babasan yang dicari. Karena tulisan ini terlalu panjang maka untuk mengurangi loading saya membaginya ke dalam beberapa halaman.

Selamat membaca…

Babasan Sunda dan artinya berawalan huruf A

 • Adab lanyap = Bahasana alus jiga hormat ka batur tapi hatena luhur jeung sok ngunghak jadi tungtungna matak teu pikaresepun batur. Artinya ucapannya bagus dan menunjukkan sikap hormat tapi hatinya tidak baik dan kurang ajar sehingga ujungnya bikin orang tidak suka.
 • Adep hidep = Kumawula (mengambi pada suami).
 • Adigung adiguna = Sombong atawa takabur (Sombong merasa diri lebih unggul).
 • Adil palamarta = Pohara adilna (sangat adil).
 • Adu manis = Disurup ngarah sieup (berpadu supaya terlihat bagus).
 • Adu regeng = Patorong-torong boh omongan atawa tanaga (saling beradu argumen atau saling dorong sekuat tenaga).
 • Adu rényom = Paréa-réa omong (adu mulut).
 • Adug songkol = Motah atawa adug-adugan teu reureuh bakating ku nandangan kanyeri (gagah menahan rasa sakit yang luar biasa).
 • Ahli leleb = Singkatan tina ahli lelebok (tukang makan).
 • Aing aingan = sewang-sewang (masing-masing, tidak kompak).
 • Ais pangampih = Baraya anu ngabantu-bantu di imah, pangaping atawa abdi nagara. (Saudara yang suka membantu di rumah, pembimbing atau abdi negara).
 • Ajak jawa = Ngajak teu jeung saenyana tamba teu hadé (ngajak sekadar basa basi).
 • Aji pangabaran = Ajian sorot jalma atawa ajian pikeun sinar jalma (ajian atau ilmu untuk wibawa manusia).
 • Ajrihing gawé = Ulah ngalakukeun gawé goréng bisi ahirna meunang bebendon (jangan melakukan pekerjaan buruk supaya akhirnya mendapat siksa).
 • Akal bulus = Akal licik atawa jahat (akal licik atau akal jahat).
 • Akal keling = Akal licik atawa jahat (akal licik atau akal jahat).
 • Akal koja = = Akal goréng, licik atawa jahat (akal licik atau akal jahat).
 • Aku angga = Ngakukeun banda atawa dulur batur nu maksud kapimilik atawa ngarah dihargaan (mengakui barang milik orang atau saudara orang lain yang sukses supaya dihormati).
 • Aku panggung = Soméah jeung daréhdéh ngan hanjakal adigung jeung asa pangbeungharna (ramah tamah tapi sayangnya sombong merasa diri baling unggul dan paling benar).
 • Alak paul = Jaluh pisan, lain dikieuna (sangat jauh).
 • Alus panggung = Alus dedeg pangadegna atawa alus pangawakan (bertubuh bagus dan ideal).
 • Ambek jawaeun = Ambek bari sagala diruksak kanu aya didinya (marah sambil merusak barang-barang yang ada).
 • Ambon sorangan = Bogoh sosoranganan tapi teu dilayanan (bertepuk sebelah tangan).
 • Amis budi = Alus paroman, soméah jeung béréhan (ramah tamah dan murah senyum).
 • Amis daging = Babarian céda, gampang gering mun saperti mun raheut sok tuluy jadi borok (mudah luka dan menyebar, gampang sakit).
 • Anak bawang = Ngan saukur ilu-ilueun teu kaasup kana inti (hanya ikut-ikutan tidak termasuk daftar inti).
 • Anak buah = Angota atawa bawahan nu tunduk kana parentah (Bawahan yang tunduk para perintah).
 • Anak emas = Jelema kapercayaan anu kacida dipikanyaahna (orang kepercayaan yang sangat diistimewakan).
 • Anak puputon = Anak nu pohara didama-dama jeung kacida dipikanyaahnya (anak yang sangat disayangi).
 • Anak sampeuran = Anak téré (anak tiri).
 • Ancad laér = Ngomongna teu gancang (tempo bicaranya lambat dan jelas).
 • Anggeus-anggeusan = Bébéakan (habis-habisan).
 • Angin-anginan = datang-datangan, gancang robah pasemon (mudah berubah mood).
 • Apal cangkem = Apalna ukur dina biwir tapi teu nyaho jeung hartina (hafal di mulut tapi tidak mengerti).
 • Asa aing = Merasa diri lebih dari orang lain (merasa paling unggul).
 • Asa kiamat = Kacida sedih atawa susah luar biasa (sangat sedih, bingung, atau susah luar biasa).
 • Asak hampura = Bisa ngahampura kana kasalahan batur kusabab ngabogaan sipat wijaksana (bisa memaafkan kesalahan orang lain karena bijaksana).
 • Asak jeujeuhan = Anteb pipikiranna (berpikir matang karena mendapat pendidikan yang matang).
 • Asak pikir = Pikir bulak-balik atawa pikir heula enya-enya (berpikir matang).
 • Asak rampa = Mikir jero méméh ngalampahkeun hiji pagawéan (berpikir matang sebelum bertindak atau melakukan suatu pekerjaan).
 • Asak sasar = Dipaluruh bener-henteuna (sebelum mengambil keputusan atau tindakan dipastikan dulu kebenarannya).
 • Asak warah = Alus didikan basa jeung paripolahna merenah (berpendidikan, bahasa dan tingkat lakunya baik).
 • Atah adol = Kurang pangawarah, pikakeuheuleun (kurang mendapat didikan, menyebalkan).
 • Atah anjang = Langka silih anjangan (saling saling mengunjungi).
 • Atah warah = Kurang meunang atikan jeung didikan anu antukna sok pikakeuheuleun (kurang mendapat didikan yang baik).
 • Ateul biwir = Géték hayang ngomong sanajan teu perlu dicaritakeun (Selalu ingin bicara meskipun tidak perlu dibicarakan).
 • Awak sabeulah = Henteu boga salaki atawa pamajikan (menyendiri tidak punya suami atau tidak punya istri).
 • Awak sasampayan = Pangawakan alus anu maké pakéan kumaha waé ogé pantes (tubuh ideal yang memakai pakaian apapun terlihat bagus).
 • Awak satilas = Jangkung lenjang (tinggi semampai).
 • Awét jaya = Katinggalina siga ngora baé (Terlihat tetap awet muda).
 • Awét ngora = Katenjona siga ngora bae (Terlihat tetap awet muda).
 • Awét rajét = Lana tapi remen paséa (awet tapi sering bertengkar) biasanya pada hubungan rumah tangga.
 • Awewe ateul = Awéwé anu babari diheureuyan atawa sok resep ngarebut lalaki batur (pelakor).
 • Aya buntutan = Aya terusna tina perkara anu nguciwakeun (ada ujungnya dari perkara yang tidak baik).
 • Aya buntutna = Aya terusna tina perkara anu nguciwakeun (ada ujungnya dari perkara yang tidak baik)
 • Aya garad = Aya maksud nu dikemu/dipambrih atawa henteu iklas (ada maksud tertentu, ada pamrih atau tidak ikhlas).
 • Aya peurah = Aya komara aya harega (ada nilainya, ada pengaruh).
 • Ayang-ayangan = Perkara anu rea rambat kamaléna (Urusan yang berkelanjutan).
 • Ayem tengtrem = Tingtrim euweuh kaributan atawa bancang pakewuh (tentram, damai tidak ada keributan).
 • Ayeuh ngora = Turunan nu maraot ngora-ngora (keturunan yang banyak mati muda).

Babasan Sunda dan artinya berawalan huruf B

 • Babalik pikir = Robah lampah tina goréng kana hadé (berupah sikap atau perilaku dari tidak baik menjadi baik).
 • Babanteng jurit = Pamanggul jurit (pemimpin pertemuran, komandan prajurit).
 • Badag cagap = Teu bisa digawe lemes, goreng hasil pagawean (tidak bisa bekerja rapih, hasil pekerjaannya buruk).
 • Badak Cihéa = Degig, tara nanya (cuek, dingin tidak suka tegur sapa).
 • Bagja kamanyangan = Bagja gedé (sangat bahagia).
 • Bahe carek = salah nyarita atawa babari nyarekan (salah bicara atau mudah
 • Bahé carék = Salah nyarita atawa goréng basa.
 • Balabar kawat = Saémbara.
 • Balég tampélé = Mojang anu keur mangkat begér tapi éraan kénéh lamun panggih jeung lalaki, lalawanan nana nyaeta galak sinongnong. Artinya anak perempuan yang mulai tetarik pada lelaki tapi masih malu-malu.
 • Balik jarami = Ngagarap sawah anu kakara dipibuatan (menggarap sawah yang baru saja selesai dipanen).
 • Balik ngaran = Maot di lembur batur, gugur di medan perang.
 • Balik pepeh = Nu gering teu daek cicing (orang sakit tidak mau diam)
 • Balung tunggal = Tulang leungeuna ngan hiji, sok bedas cenah (tulang tangannya satu, katanya kuat mengangkat beban berat).
 • Bancang pakéwuh = Pikasusaheun, picilakaeun (kesusahan, sesuatu yang bikin celaka).
 • Bangkar warah = Kurang atikan (kurang pendidikan).
 • Bangkong koléntang = Sagala euweuh, teu boga pisan duit (serba tidak ada, tidak punya uang sepeser pun).
 • Banting tulang = Digawé popohoan (bekerja mati-matian).
 • Bapa budak atawa bapa barudak = Salaki (Suami, bapanya anak-anak).
 • Bapa héman = Taya panarima atawa taya pamales budi ka nu geus nyieun kahadéan (tidak ada balas budi pada orang yang telah memberi kebaikan).
 • Bau hirup = Ruksak harga dirina (Nama baiknya rusak).
 • Bau lisung = Dusun (kampungan).
 • Béak déngkak = Geus ngalakukeun sagala tarékah (sudah melakukan berbagai cara dan upaya).
 • Beak kadaek = Biasana dilarapkeun kana nyarekan; nyarékan béak kadaé Hartina nyarékan bébéakan (biasanya diterapkan pada marah; marah sampai puas atau habis-habisan).
 • Béar budi = Gumbira, marahmay (gembira, berwajah ramah).
 • Bedah bendungan = Lamun dititah sok nitah deui ka batur (kalau disuruh suka nyuruh lagi ke orang lain).
 • Beger mindo = beger ngadua kalian atawa beger deui (jatuh cinta yang kedua) biasanya ke perempuan lain.
 • Bela didaging = Béla waktu keur jaya hungkul mun gering atawa rugi ditinggalkeun artinya hanya berbakti ketika suami atau hanya mengurus istri ketika sehati (baik-baik saja) setelah bangkrut atau sakit ditinggalkan.
 • Belat betong atawa belet betong = Henteu matuh, kadang komo kadang henteu (tidak rutin, kadang-kadang).
 • Béngkok tikoro = Teu kabagean rejeki atawa kadaharan (tidak kebagian rejeki atau makanan istimewa).
 • Bentik curuk = Tukang nitah bari tara daék digawé (suka nyuruh-nyuruh, dirinya sendiri tidak mau bekerja).
 • Bérés roés = Runtut raut (nu laki-rabi), beres teu aya buntutna (sukses tanpa ekses)..
 • Beulah hoéan = Siga hoé dibeulah, tonggong munding nu lintuh pisan.
 • Beurat beunghar = Beunghar sagala aya (kaya raya).
 • Beurat birit = Hésé ditutah-titah, kedul (susah disuruh, malas).
 • Beureum beungeut = Nandangan kaéra di hareupeun batur atawa jelema réa (malu di depan orang atau di depan umum).
 • Beureum paneureuy = Hésé pisan hasil maksud (sangat sulit mencapai tujuan).
 • Beuteung anjingeun = Beuteung anu gedé ka luhur (bentuk perut yang besar ke atas).
 • Beuteung karet = Kuat dahar loba (makannya banyak).
 • Bibit buit = biasana sok dikantetkeun jeung panyakit jadi bibit buit panyakit, hartina pipanyakiteun (bintik-bintik penyakit).
 • Birit aseupan = Teu daék cicing, nyanggeyeng ka ditu nyanggeyeng ka dieu. Artinya tidak mau duduk, miring ke sana ke mari).
 • Bisa lolondokan = Bisa nuturkeun adat sakarep batur supaya akur, bisa asup kanu kumaha waé (pandai menyesuaikan diri).
 • Biwir awéwéeun = Sok ngedalkeun kecap-kecap nu kurang hadé (suka mengucapkan ucapan-ucapan yang kurang baik).
 • Bobor karahayuan = Katarajang apes, cilaka, atawa meunang kasusah (nahas).
 • Bodas ceuli = Borangan euweuh kawani (tidak punya nyali).
 • Bodo aléwoh = Bodo tapi daék tatanya (bodoh tapi mau bertanya).
 • Bodo katotoloyoh = Bodo bari tara daék tatanya, tara daék naggugu naséhat batur nu nyaho. Artinya bodoh dan tidak mau bertanya, tidak mau mendengar nasihat orang yang lebih tahu).
 • Bogoh nogéncang = Bogoh sosoranganan, teu dilayanan. Sarua jeung ambon sorangan, artinya bertepuk sebelah tangan (cinta tidak dibalas).
 • Bohong dirawuan = Kacida rahulna (bohong besar).
 • Bongkok méongeun = Awak rada bengkung palebah cangkéng (awéwé). Artinya tubuh agak bungkuk di bagian pinggang.
 • Bongkok ngaronyok = Kumpul ngariung (duduk berkumpul)
 • Buah ati = Kakasih.
 • Buah haté = Kakasih.
 • Bujang jengglengan = Jajaka tulén sarta tegep (jejaka tulen berbadan tegap).
 • Bujang tarangna = Lalaki anu can kawin geus teu bujang deui (lelaki status perjaka tapi sudah tidak perjaka).
 • Bulan alaeun = Kakandungan anu geus nincak salapan bulan (kandungan 9 bulan).
 • Bulu kapaut = Kabawa ku batur (terbawa pengaruh orang lain).
 • Bulu taneuh = Tukang tani; patani.
 • Bungah amarwatasuta = Bungah sagedé anak gunung (sangat bahagia, gembira sekali).
 • Bungbulang tunda = Lamun dititah sok nitah deui ka batur (kalau disuruh suka nyuruh lagi ke orang lain).
 • Buntu laku = Teu bisa neruskeun usaha atawa pagawéan (tidak bisa melanjutkan usaha atau pekerjaan).
 • Buntut kasiran = Korét, kumed, medit (pelit).
 • Buta térong = Pamoyok ka jelema nu goreng patut hég sagala beuki (Hinaan bagi orang yang jelek dan segala dimakan).
 • Burial buncelik = Panonna bolotot (mun keur ambek), atawa bolotot mun kabeureuyan/kabelih. Artinya matanya melotot ketika sedang marah (menandakan marah besar) atau orang yang ketelan duri/makanan.
 • Burusut tuluy = Orok lahir tuluy maot (bayi lahir terus meninggal).
 • Butamuna = Bodo balilu, teu nyaho naon-naon (bodoh tidak tahu apa-apa).
 • Butatuli = Teu nyaho naon-naon (tidak tahu apa-apa).

 Halaman berikutnya (page 2): Babasan Sunda dan artinya berawalan huruf C, D, E, G, H, dan I.