Babasan Sunda dan artinya

444 Babasan Sunda dan Artinya [Lengkap]

287 Dilihat

Babasan Sunda dan artinya berawalan huruf P

 • Paaing-aing = Hirup sorangan-sorangan teu akur jeung batur (masing-masing tidak rukun, tidak kompak).
 • Paamprok jonghok = Papanggih paadu hareupan (bertemu bertatap wajah).
 • Pacorok kokod = Pahili hanca pagawean kulantaran cul kana tugasna sewang-sewang (saling meninggalkan tugas malah mengerjakan tugas orang lain).
 • Pahatu lalis = Geus teu boga indung bapa jeung teu boga baraya (sudah tidak punya orangtua dan tiak punya keluarga).
 • Panjang lengkah = Lega ambahan, bisa indit-inditan jauh (luas jangkauan perjalanan, bisa pergi jauh).
 • Panjang leungeun = Sok nyokot barang anu batur teu bebeja (mengambil barang orang).
 • Panon hayameun = Lamur teu seukeut kahareup paninggalina (matanya tidak tajam menatap ke depan).
 • Pareumun obor = Teu apal ka dulur kusabab langka nganjang (lupa/tidak tahu ke keluarga karena jarang silaturahmi).
 • Patonggong tonggong = Pasalia teu akur (bertolak belakang).
 • Paturay tineung = Papisahan (perpisahan).
 • Peot hulu = Euweuh kawani (tidak punya keberanian).
 • Peujit koreseun = Mineng dahar tapi babari lapar (sering makan tapi tidak kenyang-kenyang dan cepat lapar).
 • Pindah pileumpangan = Robah adat (berubah sikap).
 • Pinter kabalinger = Pinter tapi sok rajeun kabobodo (pintar tapi kadang dirinya celaka dengan kepintarannya).
 • Pinter kodek = Licik cilimit hayang untung sorangan (licik ingin untung sendiri).
 • Pipi kudaeun = Dilarapkeun kana bentuk pipi anu kebi.
 • Pok torolong = Beres nyarita/dititah langsung dilaksanakan (selesai bicara/disuruh langsung dilaksanakan).
 • Pondok lengkah = Hese atawa tara nyanyabaan kanu jauh (susah bepergian ke tempat yang jauh).
 • Potol jarum = Awewe beak hartana, kari liangna (perempuan habis harta bendanya).
 • Potol téko = Lalaki teu boga nanaon, beak hartana teu boga nanaon (lelaki habis hartanya tidak punya apa-apa lagi).
 • Pungsat bahan = Kurang pangaboga (kurang duit). 

Babasan Sunda dan artinya berawalan huruf R

 • Rambat kamale = Perkara balukarna sok ngarembet mamawa ka ditu kadieu (masalah merembet ke banyak orang).
 • Rambay cimata = Ceurik bari cimatana rambay dina pipi, nandangan kasedih (menangis dengan air mata menggenang di pipi, merasakan kesedihan).
 • Riung mungpulung = Ngumpul ngariun (berkumpul dengan suasana akrab).
 • Rujak sentul = Teu ngalér teu ngidul, teu ngarti kana omongan batur ngajawabna béda atawa sala (tidak paham pada pembicaraan orang lain, menjawabnya beda atau salah).
 • Rumbak kuntieun = Henteu lengkep, aya baé anu kurang nu matak cua kana haté (tidak lengkap, ada saja yang kurang yang bikin jengkel). 

Babasan Sunda dan artinya berawalan huruf S

 • Saban geureuh = Gereuhan, gurah geureuh (usilan).
 • Sabalang bentor = Mun ambek ngomongna sok kamana karep (Kalau marah ucapannya suka segala diucapkan).
 • Sabeusi sawaja = sababad (sederajat).
 • Sabiwir hiji = jadi bahan omongan (jadi trending topik).
 • Sabobot sapihanéan = Sauyunan, sapapait samamanis sabagja sacilaka (bersama-sama dalam pahit maupun manis).
 • Saciduh metu = Omonganna nyata jeung bukti (kata-katanya nyata dan terbukti).
 • Sahuapeun sakopeun = Rejeki sakalieun dahar (rejeki buat sekali makan).
 • Sakedet netra = harita keneh, teu sakara-kara (saat itu juga, terjadinya sangat cepat).
 • Sakulit bawang = Sikep, pamadegan atawa iman anu ipis, babari robaha (sikap, pendirian atau iman yang tipis, gampang berubah).
 • Salieuk beh = Sagala boga (serba punya).
 • Sapapait samamanis = babarengan dina bungah jeung dina sedih (bersama-sama dalam suka maupun duka).
 • Sarengkak saparipolah = dina satiap usik jeung lengkah/kalakuan (setiap gerak langkah).
 • Sari gunung = Alus ditempo ti kaanggangan geus dideukeutanmah biasa wae atawa kadang goreng (Bagus dilihat dari kejauhan).
 • Sariring dumadi = Setiap detik setiap menit, setiap helaan nafas.
 • Satekah polah = Segala upaya dan kemampuan.
 • Satungtung deuleu = Upluk aplak lega pesan (luasnya sejauh mata memandang).
 • Saungkab peundeuy = Omongan anu pondok tur kurang manis (ucapan yang pendek dan tidak enak).
 • Saur manuk = Ngomong raeng babarengan, contona satujuuuuu… (bicara semua bareng-bareng sepakat)
 • Sausik samalik = Sering atau setiap gerakan.
 • Sedih kingkin = Pohara sedihna (sangat bersedih).
 • Segut waluh = Segut digawe tapi sakeudeung saterusna mah moyodok (giat bekerja tapi sebentar selanjutnya melehoy).
 • Séngsérang padung = Jelema nu geus kolot, nu téréh paéh (orang yang sudah tua, sudah uzur).
 • Sengserang panon = Rumaja atawa keur meujeuhna ngeunah ditempo (remaja yang sedang enak dipandang).
 • Sentak badakeun = Teu cééhan dina gawé, mimiti pohara getolna, tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan (gampang bosan dalam bekerja).
 • Seuri koneng = Seuri mawur jiga lamun geus ceurik aya kahayang heg dicumponan, tah tuluy seuri huhah heheh atoh bari era.
 • Sibanyo laleur = Beak pisan teu nyésa saeutik eutik acan (Habis ludes).
 • Sila ipis = Diuk kalawan jongjon narima beubeunangan (duduk santai menerima penghasilan).
 • Sisit kadal = Goreng milik (tidak beruntung)
 • Sosoroh kojor = Nyogrogkeun maneh kana picilakeun (menghampiri yang membahayakan).
 • Sulit ati = Goreng hate, iri, dengki.
 • Sumput salindung = Salingkuh teu jujur
 • Sumuhun dawuh = Ukur sumuhun sumuhun hareupeun dina biwir hungkul (hanya iya-iya di mulut).

Babasan Sunda dan artinya berawalan huruf T

 • Susuk muntu = Gambaran tempat anu jauh di pasisian (tempat yang jauh di pinggiran dan tertinggal).
 • Tamplok aseupan = Sipatna nurun kabeh ka anakna (sifatnya menurun semua kepada anaknya).
 • Tamplok bacoteun = Berehan teuing dina bura bere (terlalu banyak kalau memberi).
 • Tamplok batokeun = Béréhan teuing nepi ka urang mah susah (terlalu banyak kalau memberi).
 • Tangkal darajat = Bapak sumber untuk mencapai derajat tinggi yang harus kita hormati.
 • Tengah tuwuh = Pria berumus sekitar 45-50 tahun.
 • Tepak toel = Silih tepak silih toel ocon, biasana ngagambarkeun awewe jeung lalaki anu ngobrol kalawan deukeut jeung anteng bari silih tepat jeung silih toel. (saling tepuk dan saling colek, biasanya antara lelaki dan perempuan yang sedang ngobrol secara dekat dan asyik).
 • Terus rasa = Geus ngarasa ti samemehna kajadian, aya pirasat kana hate (sudah curiga, ada firasat).
 • Teu diambeuan = Teu dipikarisi, teu dipikagimir, teu dihargaan/diajénan (tidak dihargai).
 • Teu uyahan = Kurang ajar.
 • Teunggar kalongeun atawa tinggar kalongeun = malaweun teu ngagugu atawa teu sieun dicarek kusabab loba teuing disentak jeung dicarekan (kalau dibawa ngomong bengong karena sering dibentak dan dimarahi).
 • Teuas hate = Hese narima papatah kahadean (susah menerima pepatah).
 • Tiis ceuli = Ngenah ngadenge kulantaran ewueuh piomongeun (enak mendengar)
 • Tiis leungeun = Lamun pepelakan sok gancang jadi (kalau menanam suka cepat tumbuh).
 • Tiis-tiis jahe = tidak ribut tapi tegang, harus waspada.
 • Tunggang gunung = geus kolot (sudah tua).
 • Tunggul rahayu = Ibu sumber kemuliaan.
 • Tungtung dunya = Tempat anu kacida jauhna lain dikieuna pamohalan disorang (tempat yang sangat jauh).
 • Tuturut munding atawa Tuturut oé (oé macana kudu bari ngirung) = Tuturuti ka batur (ikut-ikutan).

Babasan Sunda dan artinya berawalan huruf W

 • Watang sinambungan = Paséana jeung batur, paaduomongna jeung urang (bertengkarnya dengan orang lain adu mulutnya dengan kita).
 • Wawuh munding = Wawuh saliwat sabab mindeng paamprok tapina teu apal ngaran. Baca: Arti dan contoh kalimat wawuh munding)
 • Wening galih = beresih hate (bersih hati tidak menyimpan benci atau dendam).

Babasan Sunda dan artinya berawalan huruf Y

 • Yuni kembang = Tingkah polah sarta rupana hadé matak pikaresepeun, loba nu mikaresep (banyak yang suka).
 • Yuni tai = Sok pikasebeleun, pikaijideun (menyebalkan).

Baca juga: 555 Paribasa Sunda dan Artinya

Itulah kumpulan babasan Sunda dan artinya dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk saya, keluarga dan teman-teman pembaca.