Bagian dan 7 Contoh Surat Pribadi Bahasa Sunda

5 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Seiring kemajuan teknologi, sekarang hampir tidak ada orang yang saling berkirim surat pribadi dalam bahasa Sunda atau bahasa lainnya. Dulu sebelum ada WhatsApp, Facebook, SMS, dan lainnya orang-orang menggunakan surat untuk alat komunikasi.

Surat pribadi biasanya digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi tentang sesuatu yang sifatnya pribadi. Bahasa yang digunakan tidak formal, tetapi lebih santai bahkan ‘bebas’ sesuai keinginan si pengirim surat. Artian bebas di sini adalah boleh basa-basi, panjang lebar, dan menggunakan kata-kata tidak baku atau bahasa gaul.

Meski begitu, menulis surat pribadi dalam bahasa Sunda harus memilih kata yang tepat sesuai dengan orang yang dituju. Dalam bahasa Sunda ada tatakrama berbahasa yang disebut undak usuk basa.

Surat pribadi contohnya surat keur babaturan (untuk teman), keur ti anak keur kolot (dari anak untuk orangtua), keur dulur (untuk saudara), keur guru (untuk guru), dan banyak lagi.

Bagian surat pribadi

  1. Titimangsa, yaitu tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat pribadi.
  2. Alamat/ tujuan surat, yaitu nama orang yang dituju.
  3. Salam bubuka, contohnya salam sono.
  4. Eusi surat, terdiri atas:
  • Bubuka (alinéa pembuka)
  • Eusi (maksud atau tujuan surat)
  • Panutup (alinéa penutup)
  1. Salam panutup
  2. Tanda tangan nu ngirim/nu nulis surat
  3. Ngaran anu ngirim surat

Jika digambarkan, posisi bagian-bagian surat pribadi adalah sebagai berikut:

Bagian Surat Pribadi Bahasa Sunda

Contoh Surat Pribadi Bahasa Sunda

Contoh Surat Pribadi Bahasa Sunda untuk Teman (Babaturan)

Bandung, 11 September 2020

Kahatur
Guntur nu bageur
di bumi

 

Salam sono,

Guntur, kumaha damang? Nuhun upami damang mah, eta nu ku abdi dipiharep. Alhamdulillah abdi oge nuju sehat wal afiat, mung nuju kirang sehat isi dompet, hehe.

Asa cikeneh nya urang sasarengan di SD Guling Pendil, ayeuna tos kelas 8 deui. Teu karaos tos 2 taun teu pependak, meni asa sono pisan hoyong patepang. Sanaos berteman dina facebook oge da benten sareng upami urang tepang langsung.

Kapungkur saparantosna lulus SD, abdi dicandak ngalih ku sepuh ka Bandung kumargi pun bapa tugasna dialihkeun. Alhamdulillah, abdi katampi di SMPN 1 Bandung. 

Liburan akhir semester taun ieu abdi bade ameng ka bumina pun nini di Garut. Upami Guntur sareng rerencangan nuju araya di Garut, kumaha upami urang reunian?

Perkawis waktos sareng tempatna ke urang badantenkeun deui upami abdi tos di Garut. Upami teu aya wagelan, abdi ka Garut ping 10 Desember 2020. Kaping 11 na Guntur diantos nya di bumina pun nini urang badanten perkawis reunian. Kade hilap ajakan rerencangan nu sanesna.

Guntur, sakieu heula nya serat ti abdi. Wilujeng tepang wae di Garut ping 11 Desember kade hilap nya. Salam ka rerencangan sadayana.

Sonona, 

 

Alfi

Contoh Surat Pribadi Bahasa Sunda untuk Orangtua

Jakarta, 10 Oktober 2020

Kahatur
Mamah sareng Bapa
di bumi

 

Sareng hormat,

Mah! Pa! haturan daramang? Mugia Mamah sareng Bapa salamina aya dina kawilujengan. Alhamdulillah Guntur oge aya hibar pangdu’a ti Mamah sareng Bapa. Kumaha si Dede damang Mah? hapunten wiat sangem, salam sono ti Aa.

Mah! Pa! Hapunten boboran taun ieu Guntur moal tiasa wangsul ka lembur sapertos taun-taun kamari jalaran kapegat ku aturan PSBB. Dina waktos ieu pan pamarentah ngawagel warga mudik supados teu nularkeun pirus ka wargi-wargi anu di lembur.

Janten taun ieu Guntur bakal boboran di Jakarta. Ku hal sakitu, Guntur neda dihapunten pisan ka Mamah sareng Bapa di Garut. Saperwakis Guntur teu tiasa wangsul mudik, kadua na rumaos Guntur seueur lepat ka Mamah sareng Bapa, omat Guntur kedah dihapunten.

Insya Alloh PSBB tos dibuka deui, Guntur bade wangsul. Pidu’ana ti Mamah kalih Bapa, Guntur sing aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha Suci, sehat sareng tebih tina balai. Mamah, Bapa sareng si Dede oge di bumi sing daramang.

Mah, Pa! serat ti Guntur dicekapkeun sakieu heula. Sanes waktos disambung deui.

Salam baktos, 

 

Guntur

Contoh Surat Pribadi Bahasa Sunda untuk Anak

Garut, 12 November 2020

Kanggo
Alfi
di Bandung

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,

Alfi kumaha sehat? Betah sakola di Bandung teh bageur? Alhamdulillah Mamah jeung Bapa ayeuna keur dina kayaan sehat wal afiat.

Kade omat teuing anaking di kota sing bisa ngajaga diri, sing bisa mihapekeun maneh ngarah para mikaresep jeung pada mikanyaah. Mamah jeung Bapa di lembur satekah polah milarian keur biaya, tugas hidep mah sakola sing junun ulah kabawa ku sakaba-kaba.

Alfi Mamah ngintun surat teh rek ngawartosan, tanggal 15 bulan Rayagung nu bakal datang si Mamang arek nikah. Lamun Alfi keur libur sakola, mulang heula ameh bisa hayang nyaksian si Mamang pangantenan. Ngan mun teu pere sakola mah ulah mulang, keun wae ke mun pere ku Mamah dianteur nepungan si Mamang.

Sakitu we nya Nyi, sakali deui kade ati-ati di pangumbaraan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb., 

 

Mamah/ Bapa

Contoh Surat Pribadi Bahasa Sunda untuk Guru

Tasikmalaya, 14 September 2020

Kahatur
Bapa Guru
di Sakola

 

Sareng hormat,

Mugia Bapa Guru aya dina kawilujengan lahir tumekaning batin. Langkung tipayun abdi nyungkeun dihapunten wireh atos kumawantun ngintun serat. Sakawitna abdi bade nepangan Bapa langsung di sakola atanapi ngadeuheus ka bumi, mung kumargi darurat kapaksa ngalangkungan serat ieu.

Pamaksadan abdi teh seja wawartos wireh pun bapa bade ngalih damelna ka Tasik. Dinten ayeuna oge abdi teu tiasa sakola kumargi ngiring ka pun bapa milarian bumi di Tasik. 

Kumargi kitu abdi bade ngundurkeun diri tina calon ketua OSIS MTs. Nurul Iman kumargi upami pun bapa damelna tos resmi ngalih ka Tasik, abdi oge sakolana bakal dialihkeun. Kahoyongmah tiasa neraskeun sakola di MTs. Nurul Iman, nanging di Garut teu gaduh wargi nu caket ka sakola.

Sakitu anu kapihatur, mugia Bapa tiasa ngamaphum. Hatur nuhun kana sagala rupi bimbingan ti Bapa salami ieu. Insa Alloh pageto upami abdi ka sakola bade nepangan ka Bapa.

Salam baktos, 

 

Guntur

 

Contoh Surat Cinta Bahasa Sunda (Nembak)

Garut, 28 Oktober 2020

Kahatur
Neng Iteung anu geulis
di bumi

 

Salam sayang,

Neng Iteung anu geulis anu bageur, kumaha damang? Hapunten nya neng bilih kasumpingan ieu serat ti Aa teh teu diharepkeun atanapi bilih ngaganggu kana emutan Neng Iteung.

Saleresna mah Aa teh tos lami kapati-pati katarik ati kapentang asmara ku Neng Iteung. Upami dietang mah kirang langkung tos 3 sasih ti ngawitan urang patepang we waktos di acara nikahan Wulan sareng Dani di Garut. Emut keneh?

Ti wangkid harita teh Aa emut bae, mung ditahan-tahan teu wakca jalaran rumaos Aa mah jalmi teu aya kagaduh sareng teu aya katiasa. Bujeng hingga ka mapan, didamel oge masih buburuh ka batur.

Nanging, dirasa-rasa beuki karasa. Saur paripaos teamah peureum kadeuleu beunta karasa, Neng Iteung asa dina kongkolak mata. Nya ayeuna cunduk waktu ninggang mangsa, ngalangkungan ieu serat Aa bade ngedalkan eusi hate yen Aa teh miharep Neng Iteung sayogi ngambah sagara rumah sapapait samamanis dugika paketrok iteuk sareng Aa.

Kumaha Neng Iteung bade nampi kana pamaksadan Aa anu sae?

Omat ulah kirang-kirang ngahapunten, Aa ngedalkeun maksad ngalangkungan serat. Sanaos ku serat tapi Aa insya Alloh seja leres-leres.

Sakitu panginten anu tiasa kadugikeun, mugia Neng kersa nampi. Upami tos aya kaputusan, diantos pisan waleranna. Bade ngalangkungan serat deui mangga, bade diSMS oge sae.

Salam baktosna ka ibu rama neng di bumi.

Anu mikacinta, 

 

Kabayan

Contoh Surat Mutusin Pacar Dalam Bahasa Sunda (Surat Putus Cinta)

Ciamis, 21 Desember 2020

Kahatur
Kang Kabayan
di bumi

 

Assalamu’alaikum,

Haturan kang kumaha damang? Emak sareng Apa kumaha kabarna? Mudah-mudahan sadayana aya dina kawilujengan, salam baktosna ti Iteung kanggo Emak sareng Apa.

Dibujeng enggalna bae kang, dipanjang-panjang atanapi dipondok-pondok oge da bakal kitu-kitu keneh. Sateu acanna omat teuing Akang ulah bade reuwas sareng bendu.

Abdi teh kalintang hanjelu na jalaran hubungan anu sakitu taun ku urang diwangun teh rupina bakal kandas dugi ka dieu. Abdi moal tiasa neraskeun hubungan sareng Akang kumargi pun bapa tos nampi lamaran ti nu sanes.

Satadina abdi nganti-nganti Akang sumping ka rorompok nyarios ka pun bapa, nanging diantos-antos teu aya wae kabarna. Abdi teu tiasa kumaha kumaha nalika pun bapa nampi lamaran ti pameget anu sanes.

Kumargi kitu, hubungan urang cag dugi ka dieu. Saur piwuruk sepuh, pondok jodo panjang baraya. Mugi urang tiasa manjangkeun tali kawargian, silih du’akeun mudah-mudahan urang sing pendak sareng jodona anu dipikarido ku Alloh turna aya dina kabagjaa dina jalan sewang-sewangan.

Sakitu panginten anu tiasa kapihatur, mugia Akang ngamaphum kana kaayaan nu nuju dipayunan. Pileulueyan, sapu nyere pegat simpay. Caang bulan opat welas, beresih jalan sasapuan. Paralun anu kasuhun, wening galih nu dipamrih.

Pileuleuyan, 

 

Iteung

Contoh Surat Pribadi Bahasa Sunda untuk Nagih Hutang

Sumedang, 10 November 2020

Kahatur
Kang Idoy
di bumi

 

Assalamu’alaikum,

Haturan kang kumaha damang? Mugia salamina aya dina panangtayungan Gusti Anu Maha Agung. Hapunten sateuacanna, abdi sanes kirang tata titi duduga peryoga ngintun serat ieu jalaran nuju aya dina karerepet.

Sasih payun pun anak, nyi Iteung bade diwisuda. Abdi teh bingah campur bingung saleresnamah. Bingahna wireh manehna beres kuliah, ari bingungna kedah ngayakeun biaya dina akhir sasih ieu anu ceuk ukuran abdimah jumlahna teh ageung.

Ku kitu na, kalawan teu ngirangan rasa hormat abdi seja nyungkeun tulung ka Akang manawi nuju nyondong artos atanapi manawi tiasa ngabantos pangupayakeun. Abdi wegah pisan kanggo biaya wisuda si nyai.

Sakitu wae Kang pamaksadan nu ku abdi tiasa kadugikeun. Mugia akang gampil rejekina turta aya dina kasehatan. Hapunten sakali deui bilih mah aya basa abdi anu kirang merenah kana manah Akang.

Salam baktos,

 

Sarkum

Baca juga: Pengertian, Bagian dan Contoh Surat Resmi Bahasa Sunda

Itulah 7 contoh surat pribadi dalam bahasa Sunda. Semoga bermanfaat.