Belajar Bahasa Sunda Kosakata Percakapan Sehari-hari

Belajar Bahasa Sunda, Kosakata Percakapan Sehari-hari dan Artinya

2 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Tujuan utama belajar bahasa Sunda adalah untuk dapat berkomunikasi menggunakan basa Sunda dalam percakapan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.

Materi pendidikan bahasa dan sastra Sunda secara utuh memang unik dan kompleks. Tidak banyak orang Sunda yang menguasai keseluruhan tata bahasa dan morfologi kecap. Penutur basa Sunda yang asli orang Sunda pun mengakui, ‘basa Sunda anu bener tur merenah mah hésé’.

Kalau kebenaran berbahasa Sunda hanya diukur dengan tata bahasa, saya berani katakan bahwa kata-kata dalam percakapan sehari-hari di kalangan orang Sunda sendiri masih banyak yang salah.

Belajar tata bahasa memang sangat penting untuk mengetahui seluk beluk bahasa, tapi tidak ‘wajib’ diterapkan dalam percakapan sehari-hari.

Dalam percakapan sehari-hari intinya adalah pesan komunikator dapat dipahami dengan baik oleh komunikan. Pihak-pihak yang berkomunikasi harus bisa saling memahami dan tidak ada pihak yang tersinggung oleh pilihan kata lawan bicaranya.

Oleh karena itu, materi belajar bahasa Sunda yang perlu dipelajari untuk percakapan sehari-hari adalah undak-usuk basa dan penguasaan kosakata.

Basa Sunda Baku

Bahasa Sunda terdiri atas beberapa basa wewengkon atau dialek basa Sunda daerah. Basa Sunda baku yang digunakan sebagai pengantar di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintahan di Jawa Barat adalah dialek selatan atau Priangan.

Kabupaten/ Kota di Jawa Barat yang termasuk wilayah Priangan antara lain:

 • Bandung
 • Bandung Barat
 • Majalengka
 • Sumedang
 • Garut
 • Tasikmalaya
 • Pangandaran
 • Ciamis
 • Cianjur
 • Sukabumi

Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Sebagai pusat pemerintahan setingkat provinsi, peran Bandung dalam penyebaran budaya dan bahasa Sunda di Jawa Barat sangat kuat. Mungkin karena itulah, ada sebagian masyarakat menyebut bahasa Sunda Bandung untuk dialek Priangan.

Undak Usuk Basa Sunda

Pada bahasa Sunda dialek Priangan, dikenal istilah undak usuk basa. Pengertian undak-usuk basa Sunda ialah tata krama dalam bertutur kata supaya merenah. Undak usuk basa mencakup lentong, rengkuh, dan tingkatan bahasa.

Lentong

Lentong bisa diterjemahkan sebagai intonasi atau tinggi rendahnya nada ketika berucap. Nada bicara orang Sunda dikenal lembut dan amis budi. Meskipun menggunakan basa Sunda halus, jika nadanya tinggi dan raut wajahnya kecut, bisa jadi akan menyinggung perasaan.

Rengkuh

Rengkuh artinya gerak tubuh yang menandakan rasa hormat kepada lawan bicara. Misalnya, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua tidak boleh mengangkat wajah tetapi sambil membungkukkan badan.

Tentunya tidak harus rengkuh kepada semua lawan bicara. Kepada anak-anak ya biasa saja. Mesti tumpa-tumpa (menyesuaikan).

Saya kira berucap dengan bahasa daerah mana pun, intonasi, raut wajah dan sikap gerak tubuh harus diperhatikan dan disesuaikan dengan lawan bicara.

Tingkatan bahasa Sunda

Bahasa Sunda baku atau dialek Priangan (Bandung dan sekitarnya) dibedakan atas tiga tingkatan, yaitu lemes (halus), loma (sedang), dan kasar.

Penggunaan bahasa Sunda lemes untuk orangtua, saluhureun (orang yang lebih tua), guru, atasan, orang belum kenal, atau orang yang status sosialnya tinggi. Bahasa Sunda lemes dibedakan untuk sendiri dan orang lain.

Bahasa Sunda loma digunakan untuk percakapan dengan orang yang sudah akrab seperti teman atau ka sahandapeun (orang yang lebih muda).

Bahasa Sunda kasar umumnya digunakan untuk binatang.

Tingkatan bahasa Sunda dialek Priangan tidak mengikat pada basa wewengkon lainnya.

Basa Sunda Banten umumnya dianggap kasar oleh penutur dialek Priangan tapi menurut orang Banten sendiri bahasa Sunda mereka tidaklah kasar. Misalnya kata aing, menurut basa Sunda Bandung dianggap kasar, tapi dalam dialek Banten kata aing bukan bahasa kasar.

Untuk menambah wawasan tentang bahasa Sunda Banten, kamu bisa membaca artikel ‘Bahasa Sunda Banten, Kasarkah?’ di situs Balai Bahasa Jabar Kemdikbud RI.

Pengucapan Vokal dan Konsonan

Bunyi konsonan bahasa Sunda disebutkan atau dibaca jelas sesuai dengan huruf yang ditulis. Kecuali pada huruf D setelah N, huruf B setelah M, dan huruf G setelah NG dalam aksen Sunda Priangan biasanya tidak terdengar jelas.

Contohnya: Séndok, dibaca sénok; anduk dibaca anuk, tangga dibaca tanga, embung dibaca emung (tapi tidak sengau atau ngirung).

Vokal pada bahasa Sunda ada tujuh, yaitu a, i, u, dan o (pengucapan sama dengan vokal huruf latin) ditambah é, e, dan eu.

 • Bunyi vokal é seperti pada kata keset, remeh, efek, ojek.
 • Bunyi vokal e seperti pada kata kesal, jejak, menang, deras.
 • Bunyi vokal eu seperti pada kata Dayeuh Kolot, Dangdeur, Peuyeum.

Pengucapan kata-kata bahasa Sunda tidak perlu meniru aksen atau logat orang Bandung dan orang Sunda pada umumnya.

Kosakata Basa Sunda untuk Percakapan Sehari-hari

Berikut ini kosakata bahasa Sunda dialek Priangan untuk percakapan sehari-hari berdasarkan tingkatan bahasa, lengkap dengan artinya.

Kata ganti orang

Lemes Loma Kasar Artinya
Abdi; simkuring Urang Aing Saya
Anjeun; salira Manéh Sia Kamu; anda
Anjeunna; mantenna Manéhna Manéhna Dia; beliau
Aranjeun Maranéh Maranéh Kalian
Aranjeunna; marantenna Maranéhna Maranéhna Mereka

Kata panggilan

Bahasa Sunda Bahasa Indonesia
Aa; akang Abang
Tétéh Mbak
Euceu; ceuceu Mbak
Emang Paman
Bibi Bibi
Aki Kakek
Nini Nenek
Ujang; encép Panggilan untuk anak laki-laki
Nyai; enéng Panggilan untuk anak perempuan

Cara Menyahut Panggilan

Loma Lemes Keterangan
Heuy; ieu Kulan Laki-laki
Heuy, naon Kah Perempuan

Penunjuk atau kata ganti benda

Ieu Ini
Éta Itu
Itu Itu

Baca juga: Bedanya Ieu, Eta, dan Itu dalan Bahasa Sunda

Undak usuk basa kepemilikan

Halus Loma Artinya
Pun biang Indung urang Ibuku
Tuang ibu Indung manéh Ibumu
Pun bapa Bapa urang Bapakku
Tuang rama Bapa manéh Bapakmu
Pun lanceuk Lanceuk urang Kakakku
Tuang raka Lanceuk manéh Kakakmu
Pun adi Adi urang Adikku
Tuang rayi Adi manéh Adikmu
Pun lanceuk Salaki urang Suamiku
Tuang raka Salaki maneh Suamimu
Pun bojo Pamajikan urang Istriku
Tuang garwa Pamajikan maneh Istrimu
Gagaduhan Nu urang Punyaku
Kagungan Boga Milik (untuk orang lain)

Kata tanya

Basa Sunda Bahasa Indonesia Keterangan
Saha Siapa Menanyakan orang
Nu saha Punya siapa Menanyakan pemilik
Naon Apa Menanyakan benda
Kunaon Kenapa Menanyakan penyebab
Sabahara Berapa Menanyakan angka/ harga
Naha Mengapa Menanyakan alasan
Kumaha Bagaimana Menanyakan cara/ proses
Iraha Kapan Menanyakan waktu
Wayah kumaha Kapan Menanyakan waktu pagi, sore, malam, dll. dalam sehari-semalam
Di mana Di mana Menanyakan tempat

Baca juga: Cara Bertanya dengan Bahasa Sunda dan Artinya

Kata ajakan

Basa Sunda Bahasa Indonesia
Hayu Ayo
Yap; hiap Mari
Kadieu Ke sini

Baca juga: Contoh Kalimat Ajakan Bahasa Sunda

Kata larangan

Lemes Loma Artinya
Teu kénging Entong; tong; ulah; teu meunang Tidak boleh; jangan

Baca juga: Contoh Kalimat Larangan Bahasa Sunda

Kata perintah, menyuruh, atau meminta tolong

Lemes Loma Artinya
Punten pang (nasal+verba) Pang (nasal+verba) Tolong ….

Baca juga: Contoh Kalimat Perintah Bahasa Sunda

Kata untuk mempersilakan

Loma Lemes Artinya
Jung gera indit Mangga gera angkat Silakan pergi
Jig indit Mangga angkat Silakan pergi
Sok Mangga Silakan

Kata bilangan

Hiji Satu
Dua Dua
Tilu Tiga
Opat Empat
Lima Lima
Genep Enam
Tujuh Tujuh
Dalapan Dalapan
Salapan Salapan
Sapuluh Sepuluh
Sawelas Sebelas
Dua welas Dua belas
dst… dst…
Sakali Sekali
Dua kali Dua kali
Tilu kali Tiga kali
Sakarung Sekarung
Opat karung Empat karung
Sakilo Sekilo
Lima kilo Lima kilo
Sabungkus Sebungkus
Salapan bungkus Sembilan bungkus

Nama-nama waktu

Lemes Loma Artinya
Ayeuna Sekarang
Engké Nanti
Kamari Kemarin
Pagéto Lusa
Mangkukna Dua hari lalu
Taun Tahun
Énjing Isuk Besok
Énjing-énjing Isuk-isuk Pagi
Siang Beurang Siang
Sonten Sore Sore
Wengi Peuting Malam
Minggon Minggu Pekan
Minggon payun Minggu hareup Minggu depan
Sasih Bulan Bulan
Bedug Duhur Dzuhur
Geus lohor Tos lohor Setelah duhur
Méméh lohor Sateuacan lohor Sebelum duhur

Selengkapnya silakan baca: Nama-nama Waktu dalam Bahasa Sunda

100+ Kosakata bahasa Sunda untuk percakapan sehari-hari

Loma Lemes Artinya
Untuk Sendiri Untuk orang lain
Lumpat Lari
Moal Tidak akan
Laun Pelan
Ka Ke
Da Karena, sebab
Mah, téh, atuh Sbg penegas
Kadé Awas
Omat Sbg penekanan pesan
Geulis Cantik
Kasép Tampan
Jangkung Tinggi (badan)
Pendék Pendek (badan)
Pondok Pendek (ukuran)
Luhur Tinggi (ukuran)
Handap Rendah
Poék Gelap
Caang Terang
Rusuh Terburu-buru
Salsé; nyalsé Santai
Buleud Bulat
Lempeng Lurus
Pasagi Persegi
Méngkol Belok
Baeud Kecut
Imut Senyum
Ku Oleh
Kéla, ké heula Tunggu sebentar
Geumpeur Gugup
Reuwas Panik
Sieun Takut
Bagja Bahagia
Soéh Sobek
Teu, henteu Tidak
Bangor Nakal
Kedul Malas
Getol Rajin
Nyeri Sakit
Aya Ada
Hampura Hapunten Maaf
Permisi Punten Permisi
Kumaha cageur? Kumaha damang? Apa kabar?
Dagoan Antosan Tungguin
Ngadagoan Ngantosan Menunggu
Nulis Nyerat Menulis
Maca Maos Membaca
Daék Kersa Mau
Nginum Eeut Minum
Nangtung Ngadeg Berdiri
Diuk Calik Duduk
Leumpang Papah; mapah Berjalan
Arék; érek; rék Badé Akan
Embung Alim Tidak mau
Geuwat; gancang; buru Enggal Cepat
Lila Lami Lama
Ulin Ameng Main
Gawé Damel Kerja
Digawé Didamel Bekerja
Melong Ninggal Melihat
Anggeus Atos bérés Selesai
Enggeus Atos Sudah
Acan; encan Teu acan Belum
Lalajo Nongton Nonton
Horéam Alim Males
Keur naon Nuju naon Sedang apa
Jeung Sareng Dan; dengan
Jeung saha Sareng saha Dengan siapa
Keur; eukeur (1) Kanggo (2) Nuju (1) Untuk (2) Sedang
Nuhun Hatur nuhun Terima kasih
Alus Saé Bagus
Butut; goréng Awon Jelek
Duit Artos Uang
Atoh Bingah Gembira
Loba Seueur Banyak
Saeutik Sakedik Sedikit
Ambek Bendu Marah
Seuri Gumujeng Tertawa
Nanya Naros Menyapa; bertanya
Enya Muhun Iya
Heug Mangga Iya (siap)
Sanggup Sanggem Sanggup
Bisa Tiasa Bisa
Hésé Sesah Susah; sulit
Babari Gampil Mudah
Sakeudeung Sakedap Sebentar
Wani Wantun Berani
Selamat Wilujeng Selamat
Jika; kawas Sapertos Seperti
Meureun Panginten Mungkin
Euweuh Teu aya Tidak ada
Sabab Margi; kumargi; jalaran Sebab
Dahar Neda Tuang Makan
Hayang Hoyong Palay Ingin
Indit Mios Angkat Pergi
Balik Wangsul Mulih Pulang
Cokot Bantun Candak Bawa
Nyokot Ngabantun Nyandak Membawa
Saré Mondok Kulem Tidur
Imah Rorompok Bumi Rumah
Cageur Pangésto; pangestu Damang Sehat
Boga Gaduh Kagungan Punya

Baca juga: Daftar Contoh Undak Usuk Basa Sunda

Jika kamu ingin belajar bahasa Sunda lebih lanjut, bisa belajar di blog belajar bahasa Sunda online SUNDAPEDIA.COM.

Demikianlah, semoga artikel ini bermanfaat.