Buku Bahasa Sunda Kelas 10, 11, 12 SMA, SMK dan MA Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 10, 11, 12 SMA/ SMK/ MA Kurikulum 2013

38 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Buku Bahasa Sunda Kelas 10, 11, 12 SMA/ SMK/ MA Kurikulum 2013. Buku ini berjudul “Pamekar Diajar Basa Sunda”, merupakan buku pegangan siswa yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dalam pengantar buku disebutkan, diterbitkan buku Bahasa Sunda kelas X, XI dan XII ini dalam rangka memenuhi implementasi Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud No. 81A/2013. Penyusunan buku Bahasa Sunda juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nomor 423/2372/Setdisdik, 26 Maret 2013.

Selain itu, juga berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013, tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dijelaskan juga dalam kata pengantar Buku Bahasa Sunda SMA, SMK, dan MA pedalan Disdik Provinsi Jawa Barat, belajar bahasa Sunda memiliki banyak manfaat. Manfaat belajar bahasa Sunda antara lain kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda yang merenah dan bisa memperdalam kekayaan budaya Sunda.

Setelah belajar bahasa dan sastra Sunda, siswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam hal sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), kemampuan dan keterampilan (behavior).

Komponen yang dikembangkan dalam buku Bahasa Sunda SMA/ SMK/ MA ini mengacu pada empat keterampilan berbahasa. 4 keterampilan tersebut adalah ngaregepkeun (menyimak; mendengarkan), nyarita (berbicara), maca (membaca), dan nulis (menulis).

Berikut ini daftar isi dan rangkuman materi Pamekar Diajar Basa Sunda SMA/ SMK/ MA Kurikulum 2013.

Daftar Isi dan rangkuman materi Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/ SMK/ MA Kurikulum 2013

BAB I: Biantara

Maca teks biantara, nyangkem struktur biantara, neuleuman padika biantara, nganalisis teks biantara, dan nepikeun biantara.

Baca juga: Contoh biantara basa Sunda tentang kebersihan

BAB II: Paguneman

Maca teks paguneman, nganalisis paguneman, paguneman dina karya sastra, nyusun teks paguneman, dan metakeun paguneman.

Baca juga: Contoh kaliman gunem catur atau paguneman

BAB III: Biografi

Maca biografi; biografi, autobiografi, jeung otobiografi; unsur-unsur biografi, mangpaat biografi, nganalisis teks biografi, dan menyususn biografi.

BAB IV: Ngagunakeun Aksara Sunda

Maca teks aksara Sunda, mikawanoh aksara Sunda, paham sejarah aksara sunda, nyalin teks aksara Sunda, dan menggunakan aksara Sunda.

Baca juga: Belajar Aksara Sunda Baku Lengkap dan Mudah

BAB V: Dongeng

Warna-warna dongeng, papasingan dongeng, ciri-ciri dongeng, nganalisis teks dongeng, dan ngadongeng.

BAB VI: Carita Wayang

Mikawanoh carita wayang, pedaran carita wayang, ngabedakeun carita wayang jeung dongeng, dan nganalisis carita wayang.

BAB VII: Carita Pondok

Maca carita pondok, unsur-unsur carita pondok, kamekaran carpon, ngabedakeun carpon jeung dongeng, fiksimini Sunda, nganalisis carpon, dan ngarang carpon atau fiksimini.

BAB VIII: Guguritan

Maca teks guguritan, mikawanoh puisi guguritan, nganalisis puisi guguritan, ngarang dan nembangkeun guguritan.

BAB IX: Sisindiran

Mikawanoh sisindiran, nyangkem sisindiran, nganalisis sisindiran, dan ngarang sisindiran.

Baca juga:

Arti dan contoh sisindiran paparikan piwuruk, silih asih, dan sesebred

Pengertian, jenis dan contoh sisindiran rarakitan

Arti dan contoh sisindiran wawangsalan

Download buku Bahasa Sunda kelas 10 SMA/ SMK/ MA Kurikulum 2013 dari bukupaket.com di sini.

Daftar Isi dan rangkuman materi Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/ SMK/ MA Kurikulum 2013

BAB I: Kawih

Maca rumpaka kawih, nyangkem unsur rumpaka kawih, neuleuman wangun jeung gaya basa rumpaka kawih, nyusun paraprase tina rumpaka kawih, dan ngalengkepan rumpaka kawih.

BAB II: Sajak

Nyangkem eusi sajak, neuleuman ajen estetika dina sajak, mintonkeun sajak dina wangun deklamasi, dan ngarang sajak.

BAB III: Mantra

Maca mantra, nengetan purwakanti dina mantra, nganalisis gaya basa dina mantra, nengetan wirahma dina mantra, dan ngabandingkeun papasingan mantra.

BAB IV: Novel

Maca sempalan novel, nyangkem unsur novel, neuleuman unsur-unsur novel, nganalisis tingkesan novel, dan nulis sempalan jeung tingkesan novel.

BAB V: Bahasan Pakeman Basa

Nyangkem babasan jeung paribasa, nyangkem kapamalian, nyangkem kila-kila, mikaweruh uga, dan etos urang Sunda.

BAB VI: Pedaran Budaya Sunda

Maca wacana pedaran, nganalisis maca wacana pedaran, dan nulis pedaran.

BAB VII: Wawancara

Maham pedaran ngeunaan wawancara, nyusun kalimah bahan wawancara, dan nuliskeun bahan jeung laporan hasil wawancara.

BAB VIII: Warta

Warta tulis, warta lisan, dan membaca warta.

Download buku Bahasa Sunda kelas 11 SMA/ SMK/ MA Kurikulum 2013 dari bukupaket.com di sini.

Daftar Isi dan rangkuman materi Bahasa Sunda Kelas 12 SMA/ SMK/ MA Kurikulum 2013

BAB I: Wawacan

Ngahariringkeun wawacan, medar struktur carita wawacan, dan nyawalakeun eusi ringkesan wawacan.

BAB II: Carita Pantun

Maca carita pantun, medar carita pantun, nganalisis unsur-unsur intrinsik karya sastra dina carita pantun, dan latihan nyangkem unsur kabahasaan.

BAB III: Artikel

Maca artikel, medar artikel, nganalisis gagasan utama jeung rangkay karangan dina artikel, dan latihan ulikan kabahasaan.

BAB IV: Tarjamahan

Maca teks tarjamahan, medar tarjamahan, nganalisis teks hasil tarjamahan, dan latihan nyangkem unsur kabahasaan.

BAB V: Pemandu Acara

Maca teks, nganalisis teks, pedaran dan molahkeun pemandu acara.

BAB VI: Drama

Maca naskah drama, medar drama, nyangkem kecap saharti, ngeusian ku kecap merenah, ulikan kana kecap panganteur, ngalarapkeun kalimah langsung jeung teu langsung, dan nerangkeun harti kecap.

Download buku Bahasa Sunda kelas 12 SMA/ SMK/ MA Kurikulum 2013 dari bukupaket.com di sini.

Lihat juga: Buku Bahasa Sunda Kelas 7, 9, 9 SMP/ MTs Kurikulum 2013

Demikian semoga bermanfaat.