Download buku bahasa Sunda kelas 3 SD MI kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 3 SD/ MI Kurikulum 2013

31 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Buku Bahasa Sunda kelas 3 SD dan MI Kurikulum 2013 untuk siswa diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Format buku elektronik dalam PDF sebanyak 136 halaman. Bisa diunduh dari PC/ laptop, tablet maupun dari smartphone.

Materi pelajaran Bahasa Sunda kelas 3 SD/MI terdiri atas 9 BAB. Berikut ini daftar isi materi Basa Sunda SD kelas 3.

BAB I: Alam Sabudeureun Urang

 • Maca Bedas
 • Ngalisankeun Jawaban
 • Ngunikeun Kecap dina Kalimah
 • Nyalin Kecap
 • Maca dina Jero Haté
 • Nganggeuskeun Kalimah
 • Ngahartikeun Kecap
 • Ngeusian Kalimah
 • Ngagalantangkeun Kalimah
 • Ngarang Carita

BAB II: Pangalaman Anu Matak Nineung

 • Maca Bedas
 • Ngalengkepan Kalimah
 • Ngapalkeun Harti Kecap
 • Niténan Robahna Kecap
 • Ngeusian Kalimah
 • Nuliskeun Kajadian Alam
 • Nyaritakeun Pangalaman

BAB III: Usum-usuman

 • Maca Bedas
 • Ngajawab Pananya
 • Ngagalantangkeun Kalimah
 • Mikawanoh Sisindiran
 • Nyalin Sisindiran
 • Ngalengkepan Kalimah
 • Nyusun Kalimah Jadi Karangan
 • Nganggeuskeun Karangan

BAB IV: Gotong Royong

 • Ngaregepkeun Paguneman
 • Ngajawab Pananya
 • Ngadiskusikeun Kadaharan Has Daérah
 • Ngalisankeun Kecap
 • Ngagalantangkeun Kalimah
 • Ngeusian Kalimah
 • Maca Bedas
 • Molahkeun Paguneman

BAB V: Kaulinan jeung Olahraga

 • Maca dina Jero Haté
 • Ngalengkepan Kalimah
 • Maca Paguneman
 • Ngapalkeun Harti Kecap
 • Ngalarapkeun Kecap kana Kalimah
 • Nataan Sesebutan dina Awak
 • Nyusun Kecap Jadi Kalimah
 • Ngabandungan Pedaran Ngeunaan Kaulinan
 • Nganggeuskeun Karangan

BAB VI: Endahna Sosobatan

 • Maca Bedas
 • Maca dina Jero Haté
 • Nyusun Pertanyaan
 • Nyaritakeun Eusi Carpon
 • Ngapalkeun Harti Kecap
 • Nyebutkeun Gunana Pakakas
 • Nataan Ngaran Poé

BAB VII: Hemat Energi

 • Maca dina Jero Haté
 • Ngajawab Pananya
 • Ngajelaskeun Cara-Cara Ngahémat
 • Ngapalkeun Kecap Sabalikna
 • Ngalarapkeun ku Kecap Sabalikna
 • Nembangkeun Pupuh
 • Molahkeun Paguneman

BAB VIII: Hormat ka Kolot jeng Ngajen Sasama

 • Maca Bedas
 • Ngajawab Pananya
 • Maca dina Jero Haté
 • Nyusun Kalimah
 • Ngabandungan Pedaran jeung Conto Dongéng
 • Ngalengkepan Kalimah
 • Migawé Pancén

BAB IX: Miara Lingkungan

 • Maca Éndah
 • Ngajawab Pananya
 • Ngabandungan Pedaran Miara Lingkungan
 • Ngalengkepan Kalimah
 • Mahamkeun Sajak
 • Nulis Sajak
 • Ngapalkeun Harti Kecap

Download buku Bahasa Sunda dengan judul Pamekar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas III di sini.

Lihat juga: Buku Bahasa Sunda Kelas 2 SD/MI Kurikulum 2013

Demikian, semoga bermanfaat.