Buku Bahasa Sunda Kelas 4 SD kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 4 SD/ MI Kurikulum 2013

26 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Buku Bahasa Sunda Kelas 4 SD dan MI Kurikulum 2013 untuk pegangan siswa.

BSE Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid kelas IV ini merupakan buku terbitan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Isi buku menggunakan Adobe InDesign CS3 dan Adobe Photoshop CS3, font menggunakan Arial 12 pt – 18 pt. Untuk yang mau mengunduhnya tersedia dalam format PDF.

Buku Bahasa Sunda kelas 4 SD/ MI kurikulum 2013 ini terdiri atas 9 pangajaran (BAB). Daftar isi materinya bisa dilihat di bawah ini.

BAB I: Komunikasi Dina Pakumbuhan

 • Maca dina Jero Haté
 • Ngabandungan Pupujian
 • Ngalisankeun Jawaban
 • Ngapalkeun Istilah Kaagamaan
 • Ngadiskusikeun Istilah Kaagamaan
 • Nyusun Pupujian
 • Miwanoh Robahna Kecap
 • Latihan Ngalarapkeun Robahna Kecap

BAB II: Hemat Energi

 • Maca dina Jero Haté
 • Nganggeuskeun Kalimah
 • Ngabandungan Pedaran Ngeunaan Hémat Énergi
 • Ngadiskusikeun Eusi Stiker
 • Nyusun Kalimah pikeun Stiker
 • Ngapalkeun jeung Latihan Kabeungharan Kecap
 • Ngapalkeun jeung Latihan Ngeunaan Istilah Kadaharan

BAB III: Silih Pikanyaah Papada Makhluk

 • Maca Bedas
 • Ngadiskusikeun Eusi Dongéng
 • Molahkeun Paguneman dina Dongéng
 • Ngabandungan Dongéng
 • Nganggeuskeun Kalimah
 • Ngadongéng Hareupeun Batur Sakelas
 • Ngapalkeun Kabeungharan Kecap
 • Ngantebkeun Kalimah
 • Migawé Pancén di Imah

BAB IV: Disiplin, Jujur, jeung Tanggung Jawab dina Pagawean

 • Maca Bedas
 • Ngabandungan Pedaran
 • Ngadiskusikeun Rupa-Rupa Pagawéan jeung Kaahlian
 • Nyusun Kalimah
 • Nyusun Karangan
 • Nganggeuskeun Karangan
 • Ngalarapkeun Robahna Kecap

BAB V: Ngajenan Jasa Pahlawan

 • Ngaregepkeun Tembang
 • Ngadiskusikeun Eusi Tembang
 • Nembangkeun Pupuh Babarengan
 • Ngalengkepan Jajaran Pupuh
 • Nyusun Pupuh Dumasar Carita
 • Nyusun Jajaran Pupuh
 • Ngapalkeun Kabeungharan Kecap
 • Ngalarapkeun Robahna Kecap

BAB VI: Cinta Lemah Cai

 • Ngaregepkeun jeung Ngawihkeun
 • Ngadiskusikeun Eusi Kawih
 • Ngadiskusikeun Kandaga Kecap
 • Ngawihkeun
 • Ngajembaran Kawih
 • Ngaregepkeun Pedaran Kawih
 • Migawe Pancén

BAB VII: Cita-cita

 • Maca Jero Hate
 • Ngalisankeun Jawaban
 • Ngalarapkeun Undak-Usuk Basa
 • Ngajembaran Carita
 • Ngajawab Pananya
 • Ngalarapkeun Kecap
 • Nuliskeun jeung Nyaritakeun Cita-Cita

BAB VIII: Lingkungan Padumukan

 • Maca Jero Haté
 • Nyangkem Eusi Bacaan
 • Ngalengkepan Kalimah
 • Nyusun Karangan Dadaran
 • Maca Ngajembaran
 • Nyaritakeun Dadaran

BAB IX: Kadaharan

 • Maca Jero Haté
 • Nyangkem Eusi Pedaran
 • Nyebutan Istilah Kadaharan
 • Ngalarapkeun Kecap kana Kalimah
 • Nyawalakeun Kadaharan
 • Midangkeun Hasil Sawala
 • Latihan
 • Migawé Pancén di Imah
 • Néangan Kadaharan

Agar siswa bisa belajar mandiri dalam bimbingan orangtua di rumah, bisa download buku bahasa Sunda kelas IV SD/ MI Kurikulum 2013 sebanyak 124 halaman di sini.

Lihat juga: Buku Bahasa Sunda Kelas 3 SD/MI Kurikulum 2013

Demikian, semoga bermanfaat.