Buku Bahasa Sunda Kelas 5 SD kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 5 SD dan MI Kurikulum 2013

17 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Melalui postingan ini saya akan sharing lagi buku siswa mata pelajaran Bahasa Sunda SD. Kali ini yang akan saya bagikan adalah buku Bahasa Sunda kurikulum 2013 untuk siswa kelas 5 SD dan MI.

Buku Basa Sunda pikeun murid kelas V SD/ MI ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tebal buku ini sebanyak 112 halaman dengan isi menggunakan huruf Arial ukuran 12 – 18 pt. Font yang sangat jelas untuk dibaca baik oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Buku Bahasa Sunda SD/ MI kelas 5 ini terdiri atas 8 pangajaran atau BAB. Setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan materi maca dina jero hate, nembangkeun, diskusi, jeung nulis.

Daftar Isi buku Pamekar Diajar Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI adalah sebagai berikut:

BAB I: Kaulinan

 • Molahkeun Kaulinan Barudak
 • Medar Kaulinan
 • Ngajembaran Wawasan
 • Ngalarapkeun Kecap kana Kalimah
 • Ngadiskusikeun Kaulinan
 • Molahkeun Kaulinan
 • Latihan
 • Migawé Pancén di Imah

BAB II: Kahirupan

 • Nembangkeun Pupuh
 • Ngadiskusikeun Pupuh
 • Ngalarapkeun Kecap
 • Nembangkeun jeung Ngadiskusikeun Pupuh
 • Nyusun Pupuh
 • Bacaeun di Imah

BAB III: Aksara Sunda

 • Nengetan Aksara Sunda
 • Mikawanoh Aksara Sunda
 • Medar Aksara nu Mirip
 • Nulis Aksara Sunda
 • Maca Aksara Sunda

Baca juga: Belajar Aksara Sunda Baku Lengkap dan Mudah

BAB IV: Hirup Sauyunan

 • Maca Bedas
 • Maham Eusi Paguneman
 • Ngalarapkeun Kecap kana Kalimah
 • Molahkeun Paguneman
 • Migawé Latihan
 • Ngalengkepan Paguneman
 • Migawé Pancén di Imah

BAB V: Kasehatan

 • Maca Jero Haté
 • Ngadiskusikeun Ubar-Ubaran
 • Medar Istilah Ubar-Ubaran
 • Ngalarapkeun Kecap
 • Ngajembaran Kaweruh
 • Migawé Pancén di Imah

BAB VI: Cinta Lemah Cai

 • Maca Bedas Sajak
 • Ngadiskusikeun Eusi Sajak
 • Néangan Harti jeung Ngalarapkeun Kecap
 • Maham Unsur Sajak
 • Ngadiskusikeun Sajak
 • Midangkeun Hasil Diskusi (Sawala)
 • Migawé Pancén di Imah

BAB VII: Kajadian

 • Maca Jero Haté
 • Nyawalakeun Eusi Carpon
 • Ngalarapkeun Kecap
 • Ngajembaran Carpon
 • Néangan Harti Kecap
 • Maca Carpon di Imah
 • Ngarang Carpon
 • Nyaritakeun Eusi Carpon

BAB VIII: Kajadian Tempat

 • Maca Jero Haté
 • NgadIskusikeun Dongéng Sasakala
 • Ngalarapkeun Kecap
 • Mikaweruh Dongéng
 • Ngadongeng
 • Ngajembaran Dongeng
 • Néangan Dongéng

Itulah daftar isi materi basa Sunda kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013. Untuk yang ingin mengunduhnya, silakan link tautan ini.

Lihat juga: Buku Bahasa Sunda kelas 4 SD/ MI Kurikulum 2013

Demikian, semoga bermanfaat.