Buku Bahasa Sunda Kelas 6 SD kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 6 SD/ MI Kurikulum 2013

18 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Alhamdulillah Buku Bahasa Sunda kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah saya bagikan pada postingan-postingan sebelumnya. Sekarang di postingan ini saya akan berbagi link download buku Bahasa Sunda kelas 6 SD dan MI Kurikulum 2013.

Buku Bahasa Sunda kelas 6 SD/ MI ini berjudul Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid Kelas VI SD dan MI. Buku ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. File download tersedia dalam format PDF dengan ketebalan 96 halaman.

Jumlah halaman Buku Basa Sunda SD Kelas VI ini paling sedikit jika dibandingkan dengan buku Basa Sunda kelas di bawahnya yang rerata di atas 100 halaman.

Lihat juga:

Buku Bahasa Sunda Kelas 1 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 2 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 3 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 4 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 5 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Basa Sunda kelas 6 SD/MI ini terdiri atas 6 BAB (Pangajaran). Berikut ini daftar materi basa Sunda SD Kelas VI SD/MI:

BAB I: Nyalametkeun Mahluk Papada Ciptaan Alloh

 • Maca Jero Haté
 • Ngajawab Pertanyaan
 • Ngadiskusikeun Kandaga Kecap
 • Ngaringkeskeun Bacaan
 • Ngalarapkeun Paribasa
 • Nyaritakeun Eusi Bacaan
 • Mikaweruh Kecap Sangaran
 • Ngawih
 • Maca Dongéng
 • Nyaritakeun
 • Ngaregepkeun

BAB II: Kahirupan Turta Nyaah Bumela ka Lemah Cai

 • Ngaregepkeun Pupuh Durma
 • Ngajawab Pertanyaan
 • Ngalarapkeun Rarangkén Tengah
 • Ngabandingkeun Pupuh jeung Kawih
 • Nembangkeun Pupuh tina Wawacan
 • Maca Jero Haté
 • Migawé Pancén

BAB III: Tokoh nu Manggihkeun

 • Maca Jero Haté
 • Ngalisankeun Jawaban
 • Ngadiskusikeun Kandaga Kecap
 • Ngaringkes Bacaan
 • Ngalarapkeun Kecap Rajékan
 • Ngabandingkeun Wangun /di/, /ka/ dina Kalimah
 • Ngalisankeun Sora
 • Maca Ngajembaran
 • Nulis Sajak
 • Ngadéklamasikeun Sajak
 • Nyaritakeun Deui
 • Maca Ngeuyeuban Pangajaran

BAB IV: Pangaruh Globalisasi

 • Maca Jero Haté
 • Ngajawab Pertanyaan
 • Ngalarapkeun Kecap
 • Maca Jero Haté
 • Nyaritakeun Deui
 • Néangan Harti Kecap
 • Maca Ngajembaran .

BAB V: Wirausaha

 • Maca Jero Haté
 • Ngajawab Pertanyaan
 • Néangan Harti Kamus
 • Ngalarapkeun Kecap Sawanda
 • Kecap tina Basa Arab
 • Maca Ngajembaran
 • Carita Narasi jeung Déskripsi
 • Maca Sajak
 • Maca Jero Haté
 • Migawé Pancén

BAB VI: Miara Kasehatan Masarakat

 • Ngaregepkeun Biantara
 • Ngajawab Pertanyaan
 • Migawé Pancén
 • Ngabédakeun Biantara jeung Ceramah
 • Nepikeun Biantara
 • Nulis Biantara
 • Ngajembaran Kaweruh Biantara
 • Ngahariringkeun Kawih
 • Nembang jeung Ngahariring
 • Migawé Pancén Ahir

Silakan download buku Bahasa Sunda Kelas 6 SD dan MI di sini. Demikian, semoga bermanfaat.