Buku Bahasa Sunda Kelas 7, 8, 9 SMP MTs Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 7, 8, 9 SMP/ MTs Kurikulum 2013

36 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Buku Bahasa Sunda kelas 7, 8, 9 SMP dan MTs Kurikulum 2013 berjudul Pamekar Diajar Basa Sunda. Buku pegangan siswa ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam rangka memenuhi implementasi kurikulum 2013 untuk melahirkan Generasi Emas Indonesia di tahun 2045.

Bahasa Sunda merupakan mulok (muatan lokal) yang harus diajarkan di SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA di Jawa Barat.

Ada banyak manfaat belajar Bahasa Sunda, diantaranya berguna untuk berkomunikasi dengan bahasa Sunda yang baik dan benar serta dapat mempelajari budaya Sunda. FYI, budaya Sunda sebagai budaya masyarakat Jawa Barat merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional.

Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya Sunda harus tetap lestari. Seperti pepatah wayang Golek mengatakan “barkat jeung bartabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana awutawutan tangtu bangsana ge ruksak”.

Untuk itu maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menerbitkan buku Basa Sunda SMP dan MTs yang disusun dan ditelaah oleh para ahli Bahasa Sunda.

Berikut ini daftar isi dan rangkuman materi Bahasa Sunda kelas 7, 8, dan 9 SMP/ MTs Kurikulum 2013.

Daftar Isi dan rangkuman materi Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTs Kurikulum 2013

BAB I: Paguneman

Medar paguneman, metakeun paguneman, paguneman dina diskusi, kalimah langsung dina paguneman, miceun tanda kekenteng (“), dan nyusun paguneman jadi wangun skenario drama.

BAB II: Kaulinan Barudak

Maca skenario kakawihan dina kaulinan, medar oray-orayan, dan nembangkeun kakawihan.

BAB III: Wawancara jeung Iklan Layanan Masyarakat

Maca wawaran, maka iklan tinulis, ngaregepkeun iklan di Radio, ngabandungan iklan dina TV, medar wawaran, dan kajembaran basa.

BAB IV: Pangalaman Pribadi

Maca pangalaman pribadi, pangalaman nu ditulis dina catetan poean, nulis carita pangalaman, ngalarapkeun babasan, dan ngalarapkeun kapamalian.

BAB V: Dongeng

Maca dongeng, medar dongeng, dan babagian dongeng.

BAB VI: Sajak

Maca sajak, medar perkara saja, ngadeklamasikeun sajak, ngarang sajak.

BAB VII: Pupujian

Nadomkeun pupujian, nyangkeum eusi pupujian, wangun pupujian, dan ngabandingkeun isi pupujian dengan sajak.

BAB VIII: Aksara Sunda

Nuliskeun aksara Sunda, maca dan nulis aksara Sunda.

Baca juga: Belajar Aksara Sunda Baku Lengkap dan Mudah

Download Buku Bahasa Sunda kelas 7 SMP dan MTs Kurikulum 2013 sebanyak 124 halaman di sini.

Daftar Isi dan rangkuman materi Bahasa Sunda Kelas 8 SMP/MTs Kurikulum 2013

BAB I: Kawih

Ngaregepkeun kawih, mahamkeun eusi kawih, dan medar eusi kawih.

BAB II: Warta

Maca warta, medar warta, dan nyarungsum eusi warta.

BAB III: Guguritan

Nembangkeun guguritan pupuh sinom, mahamkeun eusi guguritan, nyangkem guguritan, dan nulis guguritan.

BAB IV: Sisindiran

Maca sisindiran dina paguneman, nyangkem sisindiran, nulis sisindiran, dan maca sisindiran dina wangun drama.

BAB V: Biantara

Maca biantara, nyangkeum eusi biantara, dan nitenan biantara.

Baca juga: Contoh biantara basa Sunda tentang kebersihan

BAB VI: Bahasan Budaya Sunda

Maca bahasan, medar eusi bahasan, nulis bahasan, dan nitenan bahasan.

BAB VII: Surat

Maca surat dines, maca surat pribadi, maca surat ondangan hajat, dan medar surat.

BAB VIII: Carita Pondok

Maca carita pondok, medar carita pondok, nitenan carita pondok, dan nulis carita pondok.

Download Buku Bahasa Sunda kelas 8 SMP dan MTs Kurikulum 2013 sebanyak 172 halaman di sini.

Daftar Isi dan rangkuman materi Bahasa Sunda Kelas 9 SMP/MTs Kurikulum 2013

BAB I: Girang Acara

Maca wacana, nitenan teks, dan molahkeun

BAB II: Adat ti Pilemburan

Maca wacana, ngaguar eusi wacana, dan ningkes wacana.

BAB III: Pakeman Basa

Maca wacana, nitenan pakeman basa, ngalarapkeun babasan jeung paribasa, nitenan wacana nu ngandung babasan jeung paribasa.

BAB IV: Nulis Laporan Kagiatan

Maca laporan kagiatan, nitenan laporan kagiatan, dan nulis laporan kagiatan.

BAB V: Maca Novel

Maca sempalan novel, maham eusi sempalan novel, dan nitenan unsur novel.

BAB VI: Metakeun Drama

Maca naskah drama, nitenan naskah drama, dan metakeun drama.

Download Buku Bahasa Sunda kelas 9 SMP dan MTs Kurikulum 2013 sebanyak 112 halaman di sini.

Lihat juga:

Buku Bahasa Sunda Kelas 1 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 2 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 3 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 4 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 5 SD/ MI Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 6 SD/ MI Kurikulum 2013

Demikian, semoga bermanfaat.