Cerita Binatang Bahasa Sunda si Kancil dan Gajah yang Pintar

Cerita Binatang Bahasa Sunda si Kancil dan Gajah yang Pintar

1 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Di bawah ini merupakan cerita binatang dalam bahasa Sunda yang mengisahkan si Kancil dan Gajah yang pintar. Cerita binatang disebut juga fabel atau dalam bahasa Sunda disebut dongeng sasatoan.

Bahasa Sundanya kancil yaitu peucang, sedangkan basa Sundanya gajah sama, gajah. Dalam cerita binatang, si Kancil terkenal sebagai hewan kecil yang cerdik. Namun dia suka jahil dan suka memanfaatkan binatang lain untuk kepentingannya sendiri.

Dalam fabel si Kancil dan Gajah yang pintar ini, si Kancil yang jahil itu kena batunya. Ia bermaksud mengelabui gajah tapi tidak berhasil, hingga akhirnya dia insaf. Si Kancil berjanji tidak akan jahil lagi dan tidak akan memanfaatkan hewan lain untuk kepentingannya sendiri. Kecuali kalau terpepet untuk menyelamatkan diri dari ancaman binatang buas yang hendak memangsanya seperti harimau, serigala, dan buaya.

Selamat membaca…

Sakadang Peucang jeung Gajah Pinter

Aya sakadang Gajah, awakna jangkung gede tur lintuh. Tulalena panjang jeung kuat. Sapasang gadingna oge gede nakeranan.

Gajah eta teh bageur, manehna remen mere dahareun ka sasatoan sejen nu keur kalaparan. Manehna oge resep nulung nu butuh nalang kanu susah.

Dina hiji poe, eta gajah teh lumampah jauh ngurilingan leuweung. Lumampahna rada lila nepi ka panggih jeung sakadang Maung anu keur nandangan kanyeri lantaran katinggang kai anu geus bobo.

“Gajah…! Gajah…! tulungan kuring!” ceuk Maung menta tulung bari muringis nahan kanyeri.

Ngadenge Maung menta tulung, gajah geuwat nyampeurkeun bari nangkat kai anu nindihan Maung ku tutlalena.

“Nuhun, sobat!” ceuk Maung. “Lamun anjeun teu kaburu datang, nasib kuring duka teuing kumaha. Boa geus perlaya kagencet tangkal kai. Sakali deui nuhun.”

“Sami-sami Ung, geus sakuduna jeung papada sato urang silih tulungan.” Gajah nembalan depe-depe handap asor. “Kumaha mimitina anjeun bisa katinggang kai gede kitu?”

“Mimitina kuring leuleumpangan neangan dahareun. Tapi can oge meunang dahareun, kuring geus kacapean. Nya harita kuring ngaso heula, diuk dina handapeun tangkal kai garing. Basa aya angin ngagelebug tangkal kai ujug-ujug runtuh ninggang awak kuring. Kitu caritana mah.”

“Mun kitu, anjeun kudu sukuran sabab anjeun masih keneh disalametkeun jeung ngan saukur ceda meueusan.” ceuk Gajah.

“Enya, enya.. anjeun bener. Sabab kurasa mah moal aya sato lian anu sanggup nulungan kuring keur ngangkat tangkal kai anu sakitu gedena, sajaba ti anjeun.”

“Ah enggeus weh, apanan urang hirup teh kudu silih tulungan.”

Tah kitu, sanajan Gajah boga kakuatan anu kacida gedena, anu teu mungkin dipiboga ku sato lian, ngan manehna tetep depe-depe handap asor, teu adigung adiguna. Sanggeus kitu, sakadang Gajah oge tuluy pamitan ka Maung rek nuluykeun lalampahan.

Teu jauh ti dinya, deukeuteun pasir belah ditu, sakadang Peucang keur jongjong dahar bonteng di kebon Pa Tani. Manehna geus ngadahar sababaraha buah bonteng. “Beuteung kuring ayeunamah geus seubeuh,” ceuk Peucang. “Ayeuna mah kudu neangan cai keur nginum”.

Sakadang Peucang gura giru ninggalkeun kebon, muru ka walungan. Ceuk pikirna, manehna bisa nginum cai walungan saseubeuhna. Tapi naon anu kapanggih ku manehna? Sanggeusna nepi ka sisi walungan, manehna teu manggihan cai saeutik-eutik acan. Harita teh usum halodo, cai walungan sararaat sahingga euweuh cai nu bisa diinum.

Bari jeung lungse, beungeut merengut tur hate kesel, si Peucang leumpang ngurilingan leuweung rek neangan cai jang nginum. Sababaraha kali manehna handeueul sabab unggal anjog ka sisi rawa euweuh cai saeutik-eutik acan. Pon kitu deui basa nepi ka sisi situ, sihoreng situ anu biasana sok loba caina teh, ayeuna mah saat.

Hiji-hijina nu can dijugjug ku si Peucang teh nyaeta balong gede anu aya di tengah leuweung. “Ayeuna mah kuring rek geuwat indit ka balong itu, sugan we meunang cai.” Gerentes si Peucang dina jero hatena.

Sanggeus sababaraha waktu si Peucang leumpang mapay kebon eurih jeung kebon jati, manehna nepi ka balong anu dituju. “Tetela panyangka kuring bener, di balong ieu masih aya keneh caian. Sanajan kari satengahna jeung gening pohara jerona.” Si Kancil ngagerendeng.

Balong eta teh sabenerna mah situ leutik anu lumayan jero. Lamun keur usum halodo caina kari satengahna, matak katempona jiga sumur gede anu gurawes.

Teu mikir dua kali, si Peucang langsung turun ka balong. Hatena atoh lantaran meunang cai nginum loba pisan. Manehna nginum saseubeuhna. Tikorona ayeuna geus baseuh, harita keneh tanagana karasa pulih deui. Awakna oge jadi seger deui.

Tapi naon anu kajadian satuluyna? Tindakan si Peucang turun ka balong teh tindakan anu gagabah pisan. Manehna teu kungsi mikir kumaha carana naek deui ka luhur sanggeus manehna aya di jero balong. Balong eta teh lumayan jero, jaba euweuh tarajeu pikeun naek. Sababaraha kali si Peucang nyobaan naek gawir balong anu gurawes, tapi teu bisaeun nepi ka luhur. “Tulung…! tuluuuung…!”

Si Peucang teu bisaeun nanaon, manehna ngan bisa gogorowokan menta tulung. “Tuluung..! Tulungan kuriing…!”

Sora si Peucang anu tulung tulungan kadengeeun ku Gajah anu kabeneran keur ngaliwat ka lebah dinya. “Hey, saha eta di balong?”

“Kuring… tulungan kuring..!” tembal si Peucang. “Saha maneh?” Gajah nanya deui. “Kuring… kuring Peucang sobat anjeun!”

“Kunaon maneh gogorowokan menta tulung?”

Si Peucang teu nembalan. Manehna mikir keur neangan alesan. Sihoreng manehna teu daekeun ngabejakeun anu saenyana. Sabab lamun dibejakeun anu sabenerna, tangtu bakal disalahkeun ku Gajah. Manehna rek menta gajah turun ka balong, tuluy manehna rek naek kana tonggong gajah supaya hanjat.

Si Peucang tuluy nembalan, “Tulungan kuring mangku ieu lauk!”

“Maneh meunang lauk gede?”

“Bener… bener! Kuring meunang lauk anu gede pisan!”

“Tapi kumaha carana kuring turun ka handap?” tanya Gajah.

“Hadena mah anjeun langsung turun ka dieu! Sabab lamun teu gancang turun, ieu lauk bisi kaburu leupas!”

Gajah ngahuleng sakeudeung. Ayeuna manehna bisa wae turun, ngan engke kumaha carana naek.

“Cang…, mana lauk beubeunangan maneh teh?” tanya Gajah.

“Gancang, ieu dina suku kuring.” ceuk Peucang.

“Lamun kuring nulunungan maneh Cang, kumaha engke carana naek deui sakitu rumpil kitu?”

Peucang repeh. Manehna teu nyangka Gajah bakal mikir nepi ka dinya. Teu jiga dirina anu alatan hanaang buru-buru turun ka balong teu ngitungkeun akibatna.

“Maneh rek ngamangpaat kuring nya Cang? Rek nipu kuring keur kapentingan kasalametan anjeun sorangan?” tanya Gajah.

Peucang repeh.

“Maneh mah kudu diwarah Cang!” ceuk Gajah bari tuluy ngaleos.

“Waduh, Gajah tulungan kuring..!”

Gajah teu ngadenge, tonggoy we indit.

Peucang jadi pegat harepan. Lila-lila awakna bakal kabulusan sabab kakeueum cai balong seret beuheungna.

“Ampuuun.. tuluung… tuluung..!”

Nepi ka sore euweuh sasatoan nu ngadengeun si Peucang gogorowokan. Si Peucang mimiti keueungeun ngabayangkeun manehna bakal perlaya di tempat eta.

Tuluy si Peucang ngagorowok satarikna, “Hey langit jeung bumi, sakabeh sato nu aya di leuweung! Kuring sumpah moal ngamangpaatkeun sato lain keur kajailan atawa keur kapentingan diri sorangan, kajaba….!”

Basa ngucapkeun kecap kajaba, si Peucang ngahaja ngalaunan sorana ampir teu kadenge.

Teu disangka Gajah ujug-ujug norojol di sisi balong. Jigana mah Gajah teh geus aya di dinya titadi keneh, ngan ngahaja teu nembongkeun awak. Gajah panasaran barangngadenge omongan si Peucang nu ngaharewos.

“Kajaba naon Cang?” tanya Gajah.

Peucang reuwaseun ngadenge jeung melong aya Gajah geus aya di sisi balong.

“Gajah anjeun datang deui?”

“Jawab pananya kuring, kajaba naon Cang?”

“Kajaba keur nyalametkeun diri. Sabab kuring mah sato leutik sok pada ngancam jiga ku maung, ku ajag, jeung buaya anu jahat.”

“Oh kitu?” tembal Gajah. “Ayeuna anjeun sadar jeung jangji moal rek jail deui jeung moal nyilakakeun batur?”

“Bener Gajah!”

“Bener?”

“Bener Gajah, kuring babalik pikir!”

“Heug, ayeun kuring daek nulungan maneh Cang.” ceuk Gajah. Tuluy Gajah nyolongodorkeun tulalena nu panjang pikuen ngangkat awak Peucang hanjat ti balong.

Barang nepi ka luhur, Peucang nyarita bari sujud dina suku Gajah. “Nuhun Gajah! Kuring moal poho kana jasa anejun.”

Ti harita si Peucang jadi sato bageur tur tara jail ka sato-sato lianna.

***

Sumber dari buku kumpulan dongeng si Kancil oleh Adhi Mulyono. Diterjemahkan dan disunting sebagian untuk menyesuaikan dengan kosakata bahasa Sunda.

Baca juga: Dongeng Bahasa Sunda Peucang Balap Lumpat jeung Keong

Demikianlah, semoga cerita binatang bahasa Sunda Kancil dan Gajah di atas dapat bermanfaat.