Contoh afiksasi bahasa Sunda dengan awalan suara hidung

Contoh Afiksasi Bahasa Sunda dengan Awalan Huruf Hidung

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Afiksasi berasal dari kata afiks, artinya imbuhan. Afiks dalam bahasa Sunda disebut rarangkén. Pengertian afiksasi bahasa Sunda adalah ngararangkénan bakal kecap jadi kecap rundayan atau proses pengimbuhan kata dasar menjadi kata turunan/ kata jadian.

Kecap rundayan adalah kata turunan atau kata jadian hasil penggabungan cakal, bagal, atau puhu kecap dengan morfem imbuhan. Kecap rundayan juga merupakan bagian dari kecap rékaan.

Contoh:

Afiksasi cakal: pa + hili → pahili

Afiksasi bagal kecap: tulis + -keun →  tuliskeun

Afiksasi puhu kecap: dahar + eun →  dahareun

Untuk mengetahui apa itu cakal, bagal kecap, dan puhu kecap, silakan baca artikel sebelumnya tentang morfem bahasa Sunda.

Berdasarkan posisinya, imbuhan kata bahasa Sunda terbagi atas rarangkén hareup (awalan/ prefiks), rarangkén tengah (sisipan/ infiks), rarangkén barung, rarangkén tukang (akhiran/ sufiks) dan rarangkén gabungan (simulfiks).

Baca juga: Rarangkén atau Imbuhan Bahasa Sunda Lengkap

Pada rarangkén hareup ada yang disebut dengan nasal. Arti nasal adalah awalan suara hidung atau bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung.

Proses pembentukan kata turunan dengan cara menambahkan awalan suara hidung pada bakal kecap disebut nasalisasi.

Awalan Suara Hidung

Rarangken nasal dalam bahasa Sunda adalah N-. Rarangken N akan berubah bunyi sesuai dengan huruf awal kata dasar yang dihadapinya. Perubahan bunyi nasal N- adalah sebagai berikut:

  • N- untuk menggantikan t. Contohnya: N- + tutup → nutup, N- + tincak → nincak, dll.
  • N- → ny- ketika menghadapi c, j, s. Contoh:  N- + cokot → nyokot, N- + jejek → nyejek, N- + sedot → nyedot, dll.
  • N- → m ketika menghadapi p, b. Contohnya: N- + pacul → macul, N- + beuli → meuli, dll.
  • N- → ng ketika menghadapi huruf K. Contohnya: N- + korong → ngorong, dll.
  • N- → ng ketika menghadapi huruf vokal. Contohnya: N- + inum → nginum, N- + opak → ngopak, dll.
  • N- → nga. Contohnya: N- + dahar → ngadahar, N- + rewod → ngarewod, dll.
  • N- → nge. Contohnya: N- + pel → ngepel, N- + cap → ngecap, dll.

Contoh Afiksasi Bahasa Sunda dengan Awalan Suara Hidung

Selain contoh-contoh nasalisasi di atas, lihat juga contoh afiksasi bahasa Sunda dengan awalan suara hidung berikut ini.

Bakal KecapHasil AfiksasiArtinya
Nasal N-
TakolNakolMemukul
TajongNajongMenendang
TonjokNonjokMemukul (dg kepalan tangan)
TémbakNémbakMenembak
TironNironMeniru
TurutNurutPatuh
TinggangNinggangMemukul/ menimpa
Nasal N- ditambah akhiran
TurutNurutanMeniru
TurutNurutkeunMenurut
TuturNuturkeunMengikuti
TincakNincakanMenginjak-nginjak
TakolNakolanMemukul-mukul
Nasal Ny-
CabakNyabakMemegang
CekelNyekelMenggenggam
CiduhNyiduhMeludah
JieunNyieunMembuat
JejekNyejekMenginjak
SeungeutNyeungeutMenyulut
SéblokNyéblokMenyiramkan
Nasal ny- ditambah akhiran
SusahNyusahkeunMenyusahkan
CiduhNyiduhanMeludahi
CeurikNyeurikanMenyebabkan nangis
Nasal m-  
BereMereMemberi
BikeunMikeunMenyerahkan
PacokMacokMematuk
PentaMentaMeminta
Nasal m- ditambah akhiran
PeupeusMeupeuskeunMemecahkan
PegatMegatkeunMemutuskan
PastiMastikeunMemastikan
BeungkeutMeungkeutanMengikati
BeuliMeulikeunMembelikan
Nasal ng-
AclogNgaclogLompat
OpakNgopakMembuat opak
InjeumNginjeumMeminjam
UtusNgutusMengutus
KaléngNgaléngMenggandeng
KiceupNgiceupBerkedip
KendangNgendangMenabuh gendang
Nasal ng- ditambah akhiran
ObatNgobatanMengobati
KaléngNgalenganMemasukkan ke dalam kaleng
ÉléhNgéléhanMengalah
ÉléhNgéléhkeunMengalahkan
KurangNguranganBerkurang
KantongNgantonganMengantongi
KeureutNgeureutMengerat
KiceupNgiceupanMemberi isyarat dengan kedipan mata
KiceupNgiceupkeunMengedipkan
KendangNgendanganMengiringi dengan tabuhan kendang
Nasal nga-  
DadakNgadadakMendadak
LengkahNgalengkahMelangkah
RujakNgarujakMembuat rujak
BelaNgabelaMembela
GeulisNgageulisBersolek
Nasal nga- ditambah akhiran
RagragNgaragragkeunMenjatuhkan
MajuNgamajukeunMemajukan
NgageulisanNgageulisanBerubah menjadi cantik
Nasal nge-  
CapNgecapMencap
PélNgepélMengepel

Kata kerja yang diberi awalan suara hidung artinya berubah menjadi kata kerja aktif. Kata benda yang ditambah suara hidung artinya menjadi kata kerja aktif atau ‘membuat benda yang disebut’.

Demikianlah, semoga bermanfaat.