Contoh Artikel Bahasa Sunda tentang Falsafah Urang Sunda

Contoh Artikel Bahasa Sunda Tentang Falsafah Urang Sunda

1 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kali ini saya akan berbagi contoh artikel bahasa Sunda tentang falsafah atau pandangan hidup urang Sunda.

Artikel bahasa Sunda tentang falsafah urang Sunda versi bahasa Indonesia sudah dipublikasikan pada postingan yang berjudul 5 Falsafah atau Pandangan Hidup Orang Sunda. Namun paparannya tentu berbeda. Pada artikel bahasa Sunda di bawah ini lebih banyak menggunakan peribahasa dan pepatah Sunda kolot baheula serta kutipan-kutipan bahasa Sunda.

Jadi, artikel bahasa Sunda di bawah ini bukan terjemahan dari artikel sebelumnya tetapi lebih tepat dikatakan artikel dengan tema yang sama tetapi dalam versi bahasa Sunda.

Selamat membaca…

Falsafah Urang Sunda

Nurutkeun luang tina daluang ngeunaan atikan Sunda. Falsafah Sunda kolot baheula anu diturunkeun ngaliwatan tradisi lisan geus pegat kusabab pola kahirupan masarakat Sunda téh geus robah pisan ku ayana kamajuan jaman. Antukna anak incu urang Sunda kiwari ampir teu nyahoeun kana atikan karuhun.

Tina Makalah Kajian Falsafah Sunda anu ditulis ku Ajip Rosidi, garis badag falsafah Sunda hasil panalungtikan tim Sundanologi anu dipingpin ku Prof. Dr. Édi Ékadjati, nyaéta:

1. Falsafah Sunda ngeunaan manusa salaku pribadi

Kudu boga tujuan hirup anu alus, keur ngahontalna kudu boga guru nu nungtun kana jalan anu bener. Sipat nu kudu ngancik dina diri di antarana sopan, basajan, jujur, ludeung, panceg dina pamadegan anu bener jeung adil, bageur, hormat tur ngahargaan batur, waspada, jeung cinta ka lemah cai.

Mun ceuk Semar, cara nu kudu dipigawé unggal poe nya éta “sopan, santun, ramah tamah, dépé-dépé handap asor, nété tarajé nincak hambalan, nungtik lari mapay bukti, nyukcruk walungan mapay wahangan, mipit amit ngala ménta, kadituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Hirup kudu landung kandungan laér aisan, hartina malapah gedang.”

2. Falsafah Sunda ngeunaan hubungan manusa jeung masrakat

Dina enggoning hirup kumbuh, kudu runtut raut sauyunan, kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak, paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan, saréngkak saparipolah sabobot sapihanéan, ulah paluhur-luhur diuk jeung ulah pagirang-pirang tampian.

Mun ceuk sindén mah, “lamun urang nyieun nyeri pasti malindes ka diri. Ganjaran Gusti Yang Widi tos dipatok anu pasti.”

Ceuk wangsit Prabu Siliwangi, “lamun hayang panggih jeung kami, di mana manéh geus silih asah, silih asuh, silih asih tah kami aya di dinya.”

3. Falsafah Sunda ngeunaan hubungan manusa jeung alam

Urang Sunda ngayakini yén alam méré mangpaat anu gedé keur manusa lamun alam dijaga, diurus kalawan hadé, jeung digunakeun ngan sacukupna. Lamun alam digunakeun sacara leuleuwihi, komo deui diruksak, mangka bakal timbul bancang pakewuh jeung kasangsaraan.

Dina Siksa Kandang Karesian, falsafah urang Sunda baheula mah, “dahar saukur teu lapar, nginum saukur teu hanaang, ngebon saukur cukup keur dahar, jsb.” Hartina “siger tengah”, teu leuleuwihi, ogé teu kakurangan.

Ceuk papatah Sunda, “Gunung teu meunang dilebur, sagara teu meunang diruksak, buyut teu meunang direumpak.”

4. Falsafah Sunda ngeunaan hubungan manusa jeung Gusti

Saméméh datang Islam, karuhun urang Sunda geus percaya ka Pangéran. Sanggeus datang Islam anu sampurna, urang Sunda beuki yakin ka Gusti anu ngusik malikkeun, méré kaséhatan, méré rejeki, tur ngamaotan lamun geus waktuna.

Ceuk dina uga wangsit Siliwangi, “Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna, turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. Ka batur urut salembur, ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa.”

Ceuk Abah Asep Sunandar Sunarya mah, “Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Nu caket geura raketan; nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina diri sorangan? Cirina satangtung diri. Pék geura panggihan heula ku sorangan. Ulah waka nyaksian batur; saksian heula diri sorangan. Ari élmu téh kanyaho. Lamun geus nyaho bakal ca’ang. Lamun geus ca’ang bakal nya’angan”.

5. Falsafah Sunda dina ngudag kamajuan jeung kasenangan hirup

Urang Sunda ngajauhan pacéngkadan, leuwih ngutamakeun gotong royong keur kapentingan balaréa. Resep musyawarah, teu peunggas harepan, teu ninggalkeun hayam dudutaneun, digawé ulah puraga tamba kadengda, teu meunang cul dogdog tinggal igel, kajeun panas tonggong batan panas beuteung, teu meunang nitah lamun lain ka ahlina, ulah haripeut ku teuteuyeun, tong pupulur méméh mantun, teu meunang ngantian béntang ragrag, kudu bisa ngeureut neundeun, pindah cai pindah tampian, ulah waka suka seuri mun can kapanggih jati diri, jsb.

Nya diri masing caringcing. Masing emut beurang peuting. Kade kajongjonan teuing. ***

Demikianlah, semoga bermanfaat.