Contoh Kecap pagawean atau kata kerja bahasa Sunda

Contoh Kecap Pagawean atau Kata Kerja Bahasa Sunda

35 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Verb atau kata kerja dalam bahasa Sunda disebut kecap pagawean. Arti kecap – ‘kata’, pagawéan – ‘pekerjaan’ (asalnya dari kata gawé – ‘kerja’).

Kecap pagawean atau kata kerja termasuk salah satu dari 10 warna kecap, kelas, atau jenis kata dalam bahasa Sunda.

Secara morfologis, kata kerja bahasa Sunda tidak mempunyai ciri khusus sebab tidak ada imbuhan yang khusus untuk membentuk kata kerja.

Untuk menentukan kelas kecap pagawean harus menggunakan tanda-tanda sintaksis. Tanda-tanda tersebut ialah:

 1. Dapat membentuk frase dengan kata-kata: remen, mindeng, sering (‘sering, kerap kali’). Contohnya:
 • Remen dahar – ‘sering makan’
 • Mineng indit – ‘sering pergi’
 • Sering nyaba – ‘sering bepergian’
 1. Tidak dapat membentuk frase dengan kata pisan (‘sekali, amat, sangat’).
 • Dahar pisan (tidak bisa)

Kecap pagawean atau kata kerja dapat dibentuk dari kelas kata lainnya dengan cara menambahkan rarangken atau imbuhan kepada kata tersebut. Contoh:

 • Geulis (Aj)+ rarangken tengah (sisipan) -um-: gumeulis – ‘bertingkah atau berlaga cantik’
 • Imah (N)+ rarangken hareup (awalan) ng- dan akhiran -an-: ngimahan – ‘memberi atau membuatkan rumah’

Verb dari kata dasar dalam bahasa Sunda ada yang dapat langsung menjadi kata, ada juga yang tidak. Kata dasar seperti cokot, dahar, indit, dapat langsung menjadi kata. Sedangkan kata taek tidak bisa langsung menjadi kata kerja.

Contoh verba basa Sunda dari kata dasar

 • Indit – berangkat
 • Balik – pulang
 • Leumpang – berjalan
 • Dongko – jongkok
 • Sare – tidur
 • Dahar – makan
 • Panggul – pikul
 • Cokot – ambil

Di samping ada kata dasar yang dapat langsung menjadi kata, verba bahasa Sunda dapat dibentuk dengan cara nasalisasi, afiksasi, dan reduplikasi.

Tabel contoh kecap pagawean atau kata kerja bahasa Sunda (turunan)

Pada kolom pola, terdapat singkatan-singkatan. Arti singkatan tersebut adalah:

N- = nasal (berawalan huruf hidung)
N = kata benda
V = kata kerja/ verba/ kecap pagawean
KD = kata dasar

Pola Keterangan Contoh dan Artinya
Kecap asal Verba Artinya
N- V/N KD Menunjukkan pekerjaan aktif n- taek naek Naik
n- timbel nimbel membuat nasi timbel
ny- sawah nyawah bertani pagi
m- pake make memakai
ng- arit ngarit menyabit
ng- endog ngendog bertelur
N- N KD an Menunjukkan pekerjaan aktif transitif, berarti memberikan ng- imah -an ngimahan memberi rumah
ng- ubar -an ngubaran mengobati
ny- cai -an nyaian mengairi
N- V KD an Menunjukkan pekerjaan aktif transitif, berarti intensif, frekuantif n- tulis -an nulisan menulisi
n- taek -an naekan menaiki
n- teang -an neangan mencari
ng- indit -an nginditan menghadiri
m – baca- an macaan membaca-baca
N- N KD keun Menunjukkan pekerjaan aktif kausatif, mengandung arti mengadakan n- terang -keun nerangkeun menerangkan
ng- rupa -keun ngarupakeun merupakan
ng- herang –keun ngaherangkeun membeningkan
Mang- N- V KD -keun Menunjukkan dua objek, yaitu objek yang satu lagi yang berkepentingan (benefektif) mang- m- bawa -keun mangmawakeun membawa.. untuk..
mang- ny- cokot -keun mangnyokotkeun mengambil… untuk..
mang- n- tempo -keun mangnempokeun melihat… untuk…
Nyang- N KD Menunjukkan aktif intransitif datif (mengarah ke … ) nyang- hareup nyanghareup menghadap ke depan
nyang- gigir nyangigir menghadap ke samping
Nyang- N KD -keun/ -an Menunjukkan pekerjaan transitif dan kausatif nyang- hareup -keun nyanghareupkeun menghadapkan
nyang- hareup -an nyanghareupan menghadapi
nyang- gigir -keun nyangigirkeun menyebabkan ada di samping
Barang- V KD Menunjukkan pekerjaan aktif dengan fokus subjek serta menyatakan yang dikerjakannya tidak menentu barang- beuli barangbeuli membeli-beli
barang- dahar barangdahar memakan-makan
N KD -an Menghasilkan atau mengeluarkan buah -an buahan berbuah
kumis -an kumisan berkumis
bulu -an buluan berbuah
V/Aj KD -an Menunjukkan keadaan atau bakat wani -an wanian punya sifat berani
ragrag -an ragragan berjatuhan
N KD -eun Menunjukkan arti menderita atau berpenyakit yang disebut oleh kata dasarnya leuncang -eun leuncangeun menderita penyakit kulit di sela-sela jari
N Dwipurwa -eun lilini -eun lilinieun berpenyakit tangan menggigil
N Kata Gabungan -eun getas harupat -eun getas harupateun berbuat lekas mengambil keputusan dengan marah

Baca juga:

Contoh Kecap Rajekan atau Kata Ulang Bahasa Sunda

Nama-nama Penyakit Bahasa Sunda

Pi- N/Aj KD -eun Kata kerja yang didahului kata bakal (‘akan terjadi’) pi- imah -eun piimaheun bakal jadi rumah
pi- hujan –eun pihujaneun bakal hujan
pi- kasep -eun pikasepeun bakal kasep
Pi- wareg -eun Piwaregeun Abak kenyang
V Dwipurwa Menunjukkan kata kerja aktif serta agen sebagai subjek Be beresih Beberesih Melakukan pekerjaan kebersihan
Ca carita Cacarita Bercerita
Ta tajong Tatajong Menendang-nendang
Dwipurwa -an Menunjukkan pekerjaan yang dilakukan bersama serta berbalasan Sa salam -an Sasalaman Bersalam-salaman
Mu musuh -an Mumusuhan Saling bermusuhan
V Dwipurwa -an Pekerjaan ulang Lu lumpat -an Lulumpatan Berlari-lari
Leu leumpang -an Leuleumpangan Berjalan-jalan
Pekerjaan berpura-pura atau dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh Ba batuk -an Babatukan Pura-pura batuk
Sa sare -an sasarean Pura-pura tidur
V/N Dwipurwa -an Permainan anak, bohongan Mo mobil -an Momobilan Bemain mobil-mobilan
Sa sakola -an Sasakolaan Bermain sekolah-sekolahan
Ge gelut -an Gegelutan Bermain kelahi-kelahian
Da dagang -an Dadagangan Bermain dagang-danganan
Aj Dwipurwa -an -an Pekerjaan yang mengandung arti meniru-niru: Nya nyaho an an Nyanyahoanan Sok tahu
Hi hideng an an Hihidenganan Berlaku seperti orang punya inisiatif
Pa- V KD Menunjukkan pekerjaan berbalasan Pa panggih Papanggih Bertemu
Pa tukeur Patukeur Saling bertukar
Pa rebut Parebut Saling berebut
Pa- Aj Dwilingga Menunjukkan arti berlomba: Pa alus alus Paalus-alus Berlomba untuk menjadi yang terbagus
Pa heula heula Paheula-heula Berlomba untuk untuk lebih dulu
Silih- V KD Menunjukkan pekerjaan yang berbalas-balasan Silih jenggut Silih jenggut Saling jambak
Silih anteur Silih anteur Saling antar
Silih pelong Silih pelong Saling menatap
Si- N KD Menun­jukkan pekerjaan yang mengenai diri sendiri Si- beungeut Sibeungeut Mencuci muka
N- Si- N KD -an Menun­jukkan pekerjaan yang mengenai diri sendiri Ny- Si- beungeut -an Sibeungeutan Mencuci muka seseorang
N- Si- N KD -keun Kata kerja aktif transitif, kausatif Ny- Si- beungeut -keun Nyibeungeutkeun Mengurus orang untuk mencuci muka
Ti- V KD Menunjukkan pekerjaan yang tidak sengaja dan pasien sebagai subjek Ti- tajong Titajong Tersandung
Ti- soledat Tisoledat Terpeleset
K -um- D Menunjukkan pekerjaan duratif atau menghaluskan arti Seblak Sumeblak = seseblakan Berkali-kali mengalami perasaan haru serta khawatir
Deuheus Dumeuheus = deudeuheus; ngadeudeus Menghadap
K -in- D Pekerjaan pasif, sarna dengan kata kerja yang berawalan di- Selir Sinelir Dipilih
Serat Sinerat Ditulis
Mengandung arti aktif Bangkit Binangkit Kreatif
Panggih Pinanggih Bertemu
di- KD Kata kerja pasif pada umumnya berawalan di-, menunjukkan pasien sebagai subjek di- kirim Dikirim Dikirim
di- ciwit Diciwit Dicubit
Ka- KD Kata kerja yang ber­awalan ka berarti ter- dalam bahasa Indonesia Ka- colok Kacolok Tertusuk
Ka- koet Kakoet Tergores
Ka- KD -eun Menunjukkan yang berkepentingan orang ketiga (sufiks benefektif) Ka- denge -eun Kadengeeun Terdengar olehnya
Ka- tinggali -eun Katinggalieun Terlihat olehnya
Ka- harti – eun Kahartieun Dapat dihapaminya
K -ar/al- D Menunjukkan kata kerja plural atau mengandung arti frekuentatif Hade Harade Bagus (untuk banyak)
Leumpang Laleumpang Berjalan (untuk orang banyak)
Hampang Harampang Ringan (untuk benda banyak)
Pada N V K ar/al D Menunjukkan pekerjaan yang dilakukan sendiri-sendiri pada waktu yang bersamaan, dan akan lebih tegas lagi jika ditambah dengan sisipan -ar- atau -al­ Pada- n- tanya Pada nanya

Pada naranya

Ditanyai orang banyak
Pating/ Ting V K -ar/al D Menunjukkan pekerjaan frekuentatif Pating kocepat Pating kocepat Menunjukkan gerak ikan-ikan dalam air
Ting kocepat Ting karocepat
Pating gorowok Pating gorowok

Pating garorowok

Banyak yang teriak-teriak

Itulah contoh-contoh kata kerja basa Sunda berdasarkan pola atau struktur pembentukkannya. Dengan memahami konsep perubahan kata, maka kita akan lebih mudah memahami arti-arti kata rundayan dalam bahasa Sunda.

Baca juga: Arti dan Contoh Kecap Rundayan

Demikian, silakan bantu sebarkan. Terima kasih.