Contoh Paguneman jeung Guru Bahasa Sunda

Contoh Paguneman jeung Guru Bahasa Sunda

2 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Paguneman atau guneman artinya dialog, percakapan atau obrolan. Bentuk kata kerja aktif dari kata paguneman adalah gunem catur, artinya bercakap-cakap.

Gunem catur dilakukan dua arah, baik dilakukan oleh dua orang atau lebih. Masing-masing yang ikut serta (aub) saling sahut.

Bahasa Sunda pada dialek Priangan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada tingkat kasar, loma (akrab), dan lemes (halus/hormat).

Basa Sunda loma biasanya digunakan ketika berbicara dengan teman yang sudah akrab. Basa Sunda lemes sendiri terbagi dua, yaitu lemes untuk diri sendiri dan lemes untuk orang lain.

Baca juga: Undak Usuk Basa atau Tingkatan Bahasa Sunda Dialek Priangan

Penggunaan bahasa Sunda lemes contohnya saat percakapan dengan guru, orang tua, orang baru kenal, saluhureun (orang yang umur/pangkatnya di atas penutur).

Berikut ini conto paguneman jeung guru (percakapan antara murid dengan guru). Pelaku yang ikut serta terlibat (aub) dalam contoh dialog bahasa Sunda di bawah ini adalah: Pa Guru, Deni, dan Mirna.

Déni: Sampurasun, Pak! (Permisi, Pak!)

Pa Guru: Rampés. Aya naon, Mir? Dén? (Ya. Ada apa, Mir? Den?)

Déni: Ieu Mirna surna gaduh taroskeuneun ka Bapa. Sok, Mir! (Ini Mirna ada yang ingin ditanyakan ke Bapak. Silakan, Mir!)

Pa Guru: Badé naroskeun naon, Mir? (Mau nanyain apa, Mir?)

Mirna: Naroskeun pelajaran, Pak. Dupi béntenna paguneman sareng gunem catur naon, Pak? (Menanyakan pelajaran, Pak. Kalau bedanya paguneman dan gunem catur apa, Pak?)

Pak Guru: Kieu, Mir! Paguneman mah hartina téh nya éta obrolan dua urang atawa leuwih, boh sacara lisan boh tulisan. Paguneman atawa guneman asalna tidak kecap gunem. Rarangkén pa- jeung -an nuduhkeun harti saling. Dumasar kana kelas kecapna, paguneman jeung guneman asup kana kecap barang. (Paguneman yaitu obrolan atau percakapan dua orang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Paguneman atau guneman asalnya dari kata gunem. Imbuhan pa- dan -an menunjukkan arti saling. Berdasarkan kelas katanya, paguneman dan guneman termasuk kata benda).

Mirna: Gupi gunem catur, Pak? (Kalau gunem catur, Pak?)

Pak Guru: Gunem catur mah hartina téh ngobrol atawa dialog. Gunem catur mah mgangrupa kecap pagawean aktif. (Gunem catur artinya ngobrol, dialog atau bercakap-cakap. Gunemcatur merupakan bentuk kata kerja aktif).

Mirna: Oh, kitu Pak. Hatur nuhun Pak. (Oh, begitu Pak. Terima kasih).

Baca juga: Conto Paguneman jeung Babaturan Dalit

Demikianlah, semoga bermanfaat.