Kedudukan dan fungsi bahasa Sunda

Dialek, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Sunda

1 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Bahasa Sunda merupakan bahasa dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia, setelah bahasa Jawa. Jumlah penutur basa Sunda pada tahun 2016 sebanyak 42.000.000 orang (wikipedia).

Bagi orang Sunda, bahasa Sunda merupakan bahasa ibu. Bahasa Sunda dituturkan oleh orang Sunda, baik yang menetap di wilayah Provinsi Jawa Barat maupun yang tinggal ke daerah lain, termasuk di luar negeri.

Basa Sunda termasuk bahasa cabang Melayu-Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Kedudukan bahasa Sunda sebelum kemerdekaan atau pada masa penjajahan yaitu sebagai bahasa pribumi.

Basa Sunda terdiri atas beberapa dialek atau basa wewengkon. Antara lain:

  • Dialek barat (bahasa Banten).
  • Dialek utara (Bogor, Karawang, Subang, Purwakarta).
  • Dialek selatan (Priangan, meliputi Bandung, Cimahi, Sumedang, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Garut).
  • Dialek timur tengah (Majalengka, Indramayu).
  • Dialek timur laur (Cirebon, Kuningan, Brebes Jawa Tengah).
  • Dialek tenggara (Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cilacap, Banyumas Jawa Tengah).

Setelah pusat Keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung, peranan Bandung dalam menyebarkan budaya Sunda semakin meningkat. Kedudukan basa Sunda Bandung pun lebih meningkat dibandingkan basa wewengkon lain.

Menurut Lambaran Nagara (Staatsblad) No. 125 Taun 1893, Ayat 6, ditetapkan “basa pribumi anu diajarkeun di sakola nya éta basa pribumi anu dianggap pangberesihna, saperti keur sakola-sakola di Jawa Barat kudu basa Sunda Bandung” (Tatabasa Sunda Kiwari, Drs. Yayat Sudaryat, M.Hum.)

Bahasa Sunda yang diajarkan di sekolah, yaitu dialek selatan kemudian disebut sebagai bahasa lulugu atau bahasa baku. Dalam basa Sunda tidak dikenal istilah bahasa tidak baku. Yang dianggap bahasa tidak baku adalah basa wewengkon selain wewengkon Priangan.

Bahasa Sunda lahir bersamaan dengan lahirnya masyarakat Sunda. Hingga kini, basa Sunda terus dipelihara oleh masyarakat pemakainya dan dilindungi oleh negara.

Bahasa Sunda diajarkan sejak bangku sekolah kelas I hingga kelas XII. Peraturan mengenai pembelajaran bahasa Sunda di sekolah antara lain:

  1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nomor 423/2372/Setdisdik, 26 Maret 2013, ngeunaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK.
  2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013, ngeunaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tersedia juga jurusan basa Sunda di perguruan tinggi, seperti di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Pasundan (Unpas).

Kedudukan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah Jawa Barat. Fungsinya ditegaskan dalam Seminar Politik Bahasa Nasional 1975, yaitu untuk:

(1) lambang kareueus masarakat Sunda,

(2) lambang jatidiri (idéntitas) masarakat Sunda,

(3) alat paguneman di lingkungan kulawarga jeung masarakat Sunda,

(4) pangdeudeul basa nasional,

(5) basa panganteur di sakola dasar (SD) di kelas-kelas munggaran pikeun ngalancarkeun pangajaran basa Indonésia jeung pangajaran lianna, sarta

(6) alat pamekar jeung pangdeudeul budaya Sunda.

Baca juga: Lambang Aksara Sunda Kaganga Lengkap

Demikian, semoga bermanfaat.