Dongeng Binatang Bahasa Sunda Kancil Mengalahkan Harimau

Dongeng Binatang Bahasa Sunda Kancil Mengalahkan Harimau

5 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Cerita fabel atau dongeng binatang bahasa Sunda disebut juga dongeng sasatoan. Salah satu dongeng hewan yang terkenal adalah kisah si Kancil atau dalam bahasa Sundanya disebut sakadang Peucang.

Sakadang Peucang adalah tokoh dongeng binatang bahasa Sunda yang terkenal cerdik dan banyak akal. Dalam berbagai cerita, si Kancil sering dihadapkan dengan binatang-binatang buas yang ingin memangsanya. Tubuhnya yang kecil dan mulus sangat menarik perhatian hewan lain untuk memakannya.

Di setiap kisahnya, sang Kancil selalu dapat mengalahkan musuhnya. Bukan dengan kekuatan fisiknya, tetapi dengan strategi. Seperti pada dongeng binatang Kancil mengalahkan Harimau (Maung) versi bahasa Sunda berikut ini.

Selamat membaca…

Sakadang Peucang Ngelehkeun Maung

Dina beurang harita sakadang Peucang indit ka situ di tengah leuweung, maksudnya rek ngadon nginum. Ujug-ujug torojol sakadang Maung. Katembong sorot matana eta Maung teh bangun nu hayang ngerekeb Peucang.

Atuh puguh we Peucang teh reuwaseun kacida. Buru-buru lumpat da sieuneun dikerekeb ku Maung. Nempo si Peucang lumpat, Maung tuluy ngeberik ngan manehna leungiteun laratan. Peucang teh lumpat na mah boyot, ngan pedah langsung nyumput di satukangeun rungkun anu buni.

Maung leuleumpangan kaditu kadieu neangan, ngan Peucang luput teu kapanggiheun. Maung kacida handeueul jeung ambekna. Manehna geus teu sabar hayang gera ngadahar daging Peucang, ngan Peucang ngiles duka teuing ka mana.

Maung eureun neangan mangsana, manehna diuk satengah gogoleran bari nyarande kana akar kai anu gede. Panonna anu seukeut tuluy rutret nempoan ka sabudeureun eta tempat. Sabot keur ngahuleng, Maung ngadenge sora regang katincak, “kraaak…!”

Sihoreng sora eta teh regang anu potong katincak Peucang. Peucang anu disangka ku Maung geus lumpat jauh teh, geuningan aya keneh nyumput dina rungkun. Kanyahoan Peucang aya keneh teu jauh ti dinya, Maung nyampeurkeun datangna sora. Kusabab panyumputannana katohyan, si Peucang antukna kabur deui.

Nempo si Peucang kabur, Maung gegeroan, “Hey Peucang! Ulah lumpat. Kaula moal ngarogahala maneh, eureun!”

“Kuring moal eureun!” tembal si Peucang. “Pasti anjeun bakal ngahakan kuring.”

“Sing percaya Cang! Kaula moal rek ngahakan maneh. Apanan urang teh nyobat?” Maung ngolo.

“Lamun kitu, naon borahna yen anjeun moal ngahakan kuring?”

“Bisi maneh cangcaya keneh, kaula rek jangji yen lamun caritaan kaula bohong, mangka kaula rela paeh dina leungeun maneh.”

Ngadege pangolo kitu, si Peucang ahirna eureun lumpatna. Teu kungsi lila, Maung geus norojol nyusul.

Ngan hanjakal, maung udar tina tali gadang, manehna jalir jangji. Maung ngabobodo si Peucang, sabab lamun teu dibobodo, Peucang tangtu bakal tuluy lumpat nyalametkeun diri.

“Tah ayeuna maneh geus katipu ku kaula Cang!” ceuk Maung atoheun.

“Naon maksud anjeun teh sobat?” si Peucang nanya panasaran.

“Ayeuna mah ulah loba tatanya, geus waktuna maneh jadi kadaharan kaula poe ieu. Kaula teh raja leuweung, sing saha wae kudu tunduk ka kaula.”

Si Peucang tungtungna sadar yen dirina geus ditipu ku Maung. Jangji raja leuweung saukur paisan kosong keur ngabobodo dirina.

Si Peucang teu eleh geleng, manehna geuwat neangan akal keur ngaleupaskeun diri ti Maung. “Heug bae lamun kahayang anjeun kitu mah.” Ceuk Peucang saolah-olah geus pasrah. “Ngan saestuna anjeun lain hiji-hijina raja di leuweung ieu.”

“Naon siah?” Maung anu geus teu sabar ngerekeb Peucang teh amarah.

“Samemeh tadi kuring neangan cai nginum di situ, sabenerna mah kuring geus papanggih jeung maung salian ti anjeun. Manehna oge sarua jiga anjeun hayang ngahakan kuring. Ngan kuring hanaang, jadi ngadon nginum heula ka situ. Sanggeus kitu karek kuring manggihan deui manehna. Ku sabab kitu, samemeh anjeun ngahakan kuring, anjeun kudu ngelehkeun heula manehna.”

“Lamun pamenta anjeun kitu, heug ku kaula ditedunan. Di mana manehna ayeuna?”

“Manehna cicing di jero sumur di jero leuweung.” Tembal si Peucang ngayakinkeun.

“Ayeuna hayu tuduhkeun tempatna! Kaula geus teu sabar hayang ngelehkeun manehna,” ceuk Maung kukubuk gede hulu.

“Bener anjeun bakal bisa ngelehkeun manehna? Awakna gede jeung kuat,” si Peucang mapanas.

“Geus tong loba nyarita, anteurkeun kaula ka ditu.”

“Heug, hayu tuturkeun!”

Sakadang peucang leumpang tiheula, sedengkeun Maung ngiclik nuturkeun tukangeun. Sanggeus mapay jalan anu nanjak jeung pungkal pengkol, maranehna anjog ka tempat anu dituju. Di belah dinya aya sumur anu lumayan jero kalawan di sisi-sisina jaradi jukut anu pararanjang.

“Tah ieu tempat anu dimaksud ku kuring teh. Sok lengo ka jero. Tangtu anjeun bakal nempo maung di jerona.”

Sakadang Maung tuluy leumpang ngadeukeutan biwir sumur, tuluy ngalengo ka handap. Katara pisan di jero sumur teh aya maung anu tambleg pisan jeung manehna. Teu kungsi lila maung ngagaur tarik pisan, “Auuuungg!” sorana kadenge ka sakuliah leuweung.

Harita keneh tina jero sumur sarua aya sora anu ngagaur.

“Tuh, manehna oge ngagaur lur!” ceuk si Peucang. “Manehna nangtang anjeun meureun.”

“Naon? Manehna wani nangtang kaula?”

“Bener! Mun anjeun teu percaya, sok ngagaur sakali deui. Manehna pasti bakal males ngagaur cirining manehna oge wanieun ka anjeun,” ceuk si Peucang ngayakinkeun.

Sakadang Maung tuluy ngagaur sakali deui. Gaurannana leuwih tarik batan nu mimiti. Ari pek teh bener we, tina jero sumur oge sarua aya sora anu ngagaur. Maung kacida amarahna, manehna langsung luncat kana jero sumur.

“Gejebur…!” sorana meni aweuhan tina jero sumur, cai na oge nepika kiruh.

Tapi naon anu kajadian?

Sihoreng di jero sumur teh euweuh deui maung sejen sajaba ti dirina. Sora gauran ti jero sumur tadi teh ngan saukur sora manehna sorangan anu malik. Sedengkeun maung anu katempo dina jero sumur, eta oge ngan saukur eunteung manehna sorangan sabab samemeh manehna luncat ka jero sumur, caina teh herang pisan.

Kalawan pura-pura bodo, si Peucang tuluy nyarita, “Kumaha lur, anjeun geus bisa ngelehkeun manehna?”

“Sihoreng maneh nipu kaula!” tembal Maung kukulutus ngarasa geus ditipu ku Peucang.

“Tah eta wawales kanu jalir jangji teh,” tembal Peucang bari ngaleos indit.

Teu kungsi lila, sakadang Maung mimiti beakeun tanaga keur ngojay. Saeutik-saeutik awakna ngalelep kana jero cai.

***

Baca juga: Dongeng Fabel Bahasa Sunda Goong Nabi Sulaiman

Dongeng binatang bahasa Sunda Kancil Mengalahkan Harimau di atas menceritakan kisah seekor kancil yang akan dimangsa harimau. Kancil berlari tapi harimau membujuknya. Harimau berjanji tidak akan memangsanya, dan ia bersumpah jika mengingkari janji, harimau itu rela mati di tangan kancil.

Kancil percaya, tapi harimau ingkar janji. Kancil akhirnya mengelabui harimau. Dia mengatakan bahwa sebelum pergi ke danau, dia bertemu dengan raja hutan yang ingin memangsanya. Kancil mengajukan permintaan kepada harimau, sebelum memangsanya, harimau itu harus mengalahkan dulu raja hutan yang ditemuinya tadi.

Raja hutan itu tinggal di sebuah sumur di tengah hutan. Harimau setuju, lalu mereka berdua pergi ke sumur di tengah hutan. Sesampai ke tempat yang dituju, harimau melihat ada makhluk yang mirip dengan dirinya. Saat ia mengaum, dari dalam sumur pun terdengar auman yang sama. Ia marah sekali karena merasa ditantang, akhirnya harimau itu loncat ke dalam sumur.

Padahal, gambar harimau yang mirip dirinya dalam sumur itu hanyalah bayangan. Sedangkan suara auman merupakan pantulan dari suaranya sendiri. Harimau itu pun mati tenggelam dalam sumur karena kehabisan tenaga untuk berenang. Sementara kancil pergi dengan selamat.

Sumber dari buku kumpulan dongeng si Kancil oleh Adhi Mulyono. Diterjemahkan dan disunting sebagian untuk menyesuaikan dengan bahasa Sunda.