Dongeng Sunda Si Kabayan Marak dan Artinya

Dongeng Sunda Si Kabayan Marak dan Artinya

4 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Dongeng bahasa Sunda Si Kabayan Marak termasuk dongeng parabel. Hartina parabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa.

Tokoh dongeng Sunda Si Kabayan merupakan tokoh fiktif. Tidak ada di dunia nyata. Karakternya lucu, tingkah lakunya terbilang mahiwal (konyol, beda dari yang lain). Dia pintar dan kecerdasannya seringkali dapat mengalahkan yang lain.

Selain lucu, dongeng Si Kabayan juga mengandung nilai-nilai kecerdasan, moral, dan mengandung cerminan yang dapat dijadikan pelajaran.

Di bawah ini teks dongeng si Kabayan Marak, dikutip dari Buku Pamekar Diajar Basa Sunda Kelas VII terbitan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Marak artinya mengambil ikan ramai-ramai di sungai menggunakan alat penangkap ikan atau ditangkap tangan. Caranya yaitu menutup atau memindahkan sementara aliran airnya dari hulu. Cara menangkap ikan di sungai ini ramah lingkungan, tidak akan membuat ikan-ikan kecil di sungai punah.

Si Kabayan Marak

Si kabayan jeung mitohana rebun-rebun geus nagog sisi walungan. Teu lila burudul rahayat, maksudna rék marak walungan duméh bakal kasumpingan tamu agung ti dayeuh. Ari kasedepna tamu, ceuk kokolot désa, nyaéta lauk walungan.

Si Kabayan dan mertuanya pagi-pagi sekali sudah berada di pinggir sungai. Tidak lama kemudian rakyat berdatangan, maksudnya akan ikut mengambil ikan sehubungan akan kedatangan tamu istimewa dari kota. Kata tetua desa, kesukaan tamu itu ikan sungai.

Tah, poé ieu téh paratamu rék dibagéakeun goréng tawés, pais nilem, jeung beuleum kancra dicoélkeun kana sambel jahé ditinyuh kécap. Mangkaning ngahaja sanguna ogé paré anyar, nya bodas nya pulen. Leuh, piraku wé tamu henteu nimateun.

Nah, hari itu paratamu akan disambut goreng tawes, pepes nilem, dan bakar kancra dicocol sambal jahe disiram kecap.Apalagi nasinya sengaja dari padi yang baru, sudah putih pulen lagi. Duh, masa tamu tidak merasa nikmat.

Nu méngkong walungan garetol naker. Si Kabayan ogé gadag-gidig manggulan batu jeung gebog cau keur méngkolkeun jalanna cai. Haneut poyan ogé cai téh geus orot, lauk nu galedé geus témbong tinggudibeg.

Yang menutup air sungai giat sekali. Si Kabayan juga ke sana ke mari memikul batu dan gedebog pisang untuk memindahkan aliran air. Kira-kira jam 10 pagi air sudah susut, ikannya yang besa sudah terlihat.

Kadewek Si Kabayan meunang tawés sagedé tampah. Barang rék diasupkeun kana korangna, kokolot ngomong, “Ulah dikanakorangkeun, éta mah keur sémah.”

Si Kabayan dapat tawes sebesar tampah (nyiru). Ketika mau simasukkan ke korangnya, tetua berkata, “Jangan dimasukin korang, itu untuk tamu.”

Kedewek merupakan kecap panganteur untuk menangkap dengan tangan. Korang adalah wadah ikan yang biasa diikat di pinggang terbuat dari anyaman bambu agak carang.

Kedewek deui Si Kabayan meunang nilem sagedé dampal leungeun. Kakara gé diacungkeun geus gorowok kokolot, “Alungkeun kana cireung, keur sémah. Mangkaning kasedepna pais nilem. Hég baé beunteur jeung cingok mah asupkeun kana korang.”

Si Kabayan dapat lagi nilem sebesar bagian dalam tangannya. Baru juga ditunjukkan tetua juga berteriak, “Lemparkan ke cireung, buat tamu. Apalagi kesukaannya pepes nilem. Silakan saja beunteur dan cingok masuk ke korang.”

Cireung adalah wadah ikan berukuran agak besar, terbuat dari anyaman bambu. Jarak anyamannya agak jarang. Beunteur dan cingok adalah nama sejenis ikan sungai yang berukuran kecil.

“Ngeunah éhé teu ngeunah éon… aing nu bobolokot, sémah nu ngeunahna, bari jeung teu milu capé…,” Si Kabayan gegelendeng jero haténa.

“Enak di Anda tidak enak di saya.. Saya yang capainya, tamu yang enaknya, lagian tidak ikut capai…,” Si Kabayan menggerutu di dalam hatinya.

Ngeunah éhé teu ngeunah éon bisa diartikan enak di elu gak enak di gua.

Sabot kokolot keur bongoh, Si Kabayan meunang deui nilem gedé naker. Teu loba catur, sup baé diasupkeun kana korangna. Manéhna hanjat bari ngomong ka mitohana yén rék ngadurukan. Rék dahar heula jeung beuleum betok.

Sementara tetua sedang lengah, Si Kabayan dapat lagi nilem besar banget. Tidak banyak bicara, ikan itu dimasukin ke korangnya. Dia naik sambil berkata ke mertuanya bahwa akan membuat api unggun. Mau makan dulu dengan bakar betok (nama jenis ikan).

Brus nilem téh diasupkeun kana durukan, terus muka timbel bekelna. Kakara ogé beuleum nilem téh béak sapotong, ana gorowok téh Si Kabayan gegeroan ka mitohana.

Nilem dimasukkan ke api unggun, terus membuka bekal nasi timbel. Baru juga bakar nilem itu habis sepotong, tiba-tiba si Kabayan berteriak memanggih mertuanya.

“Abah, Abah, buru-buru ka dieu! Ieu kuring nyeri beuteung, peujit mani pupurilitan. Jeung teu puguh  téténjoan!”

“Abah, Abah, cepat ke sini! Ini saya sakit perut, usus merilit sekali. Dan tidak jelas penglihatan!”

Mitohana reuwaseun nénjo Si Kabayan adug-songkol, bari mencétan beuteungna.

Mertuanya panik melihat Si Kabayan gagah menahan rasa sakit, sambil memijit perutnya.

“Haduh, haduh ieu nyeri beuteung!” omong Si Kabayan. Panonna burial buncelik.

“Haduh, haduh sakit perut!” kata Si Kabayan. Matanya terbelalak sambil sesekali memejam.

Nu araya di dinya ribut, ngariung-riung Si Kabayan.

Yang ada di situ ribu, mengelilingi si Kabayan.

“Ku naon? Ku naon? Na dahar naon manéh téh?”

“Kenapa? Kenapa? Makan apa kamu?”

“Teuing, da barang am dahar beuleum nilem, ana purilit téh peujit. Téténjoan teu paruguh. Haduh, haduh, ieu kuring sieun paéh! Lauk téh meureun aya racunan…” Nu araya nénjo beuleum lauk kari sapotong.

“Tidak tahu, ketika makan bakar nilem, tiba-tiba usus merilit. Penglihatan tidak jelas. Haduh, haduh, saya takut mati! Ikan itu mungkin mengandung racun…” Yang ada di situ melihat bakar ikan tinggal sepotong.

“Boa enya laukna aya racunan. Meureun di tonggoh aya nu keur nua ku tua leteng,” ceuk nu ngariung-riung Si Kabayan.

“Jangan-jangan iya ikannya mengandung racun. Mungkin di hulu sedang ada yang meracuni dengan racun leteng,” kata yang mengelilingi Si Kabayan.

Si Kabayan adug lajer, terus nangkuban bari nungkup beungeutna. Lok, elak-elakanana dirojok ku curukna. Euweuh nu nangénan. Na ari borolo téh utah babalongkéngan.

Si Kabayan gagah, terus telungkup sambul memegang perutnya. Kerongkongnya di jolok dengan telunjuknya. Tidak ada yang melihat. Tiba-tiba dia muntah sejadi-jadinya.

“Enya, ieu mah karacunan. Geuning tuh utah-utahan,” ceuk kokolot, “Eureun wé euy, urang pindah ka béh tonggoh nu jauh ti lembur. Meungpeung isuk kénéh. Leupaskeun deui wé lauk nu dina cireung mah! Untung ninggang di Si Kabayan, kumaha teuing lamun sémah ti dayeuh nu karacunan…” omong kokolot deui.

“Betul, ini keracunan. Ternyata itu muntah-muntah,” kata tetua, “Mungkin betul, kita pindah ke sebelah atas jauh dari kampung. Mumpung masih pagi. Lepasin lagi ikan yang dari cireung! Untung menimpa ke Si Kabayan, bagaimana kalau tamu dari kota yang keracunan…” kata tetua kampung lagi.

Lauk dina cireung diborolokeun ka cai. Bring nu marak parindah. Kari Si Kabayan wé di sisi cai, ditungguan ku mitohana.

Ikan di cireung dilepaskan ke air. Semua yang marak pindah. Tinggal Si Kabayan saja di pinggir sungai, ditungguin mertuanya.

Barang nu mararak geus jauh, kuniang Si Kabayan hudang, tuluy lumpat ka tengah walungan nu caina masih kénéh orot. Bendungan can dibedahkeun, lauk-laukna tinggudibeg kénéh.

Ketika yang marak sudah jauh, si Kabayan bangun, lalu lari ke tengah sungai yang airnya masih susut. Bendungan belum dibuka, ikan-ikannya masih kelihatan.

“Buru-buru téwakan, Abah! Bisi nu séjén baralik deui.”

“Cepat-cepat tangkapin, Abah! Nanti yang yang keburu balik lagi.”

Mitohana olohok, “Geus cageur manéh téh, Kabayan?”

Mertuanya melongo, “Sudah sembuh kamu, Kabayan?”

“Har…da teu nanaon ti tadi gé. Keuheul tuda, néwak nilem keur sémah, meunang tawés gedé keur sémah. Meunang kancra, kasedepna. Ari keur urang nu bobolokotna, ngan ukur beunteur jeung bogo,” omomg Si Kabayan bari nyéréngéh. Si Kabayan milihan lauk nu galedéna, terus digémbol ku sarungna. Manéhna jeung mitohana mah teu milu ka tonggoh jeung nu séjén.

“Lha… Dari tadi juga tidak apa-apa. Cuma kecewa, menangkap ikan nilem buat tamu, dapat tawe besar buat tamu. Dapet kancra, kesukaannya. Kalau buat kita yang capainya, hanya benteur dan bogo,” kata Si Kabayan sambil menyeringai. Si Kabayan memilih ikan yang besar-besarnya, terus dibungkus dengan sarungnya. Dia dan mertuanya tidak ikut ke atas bersama yang lain.

“Enggeus waé, Bah, bisi teu kadahar!” omong Si Kabayan ka mitohana, ngajak balik bari ngagandong lauk ku sarungna.

“Sudah saja, Bah, takutnya tidak kemakan!” Kata Si Kabayan ke mertuanya, mengajak pulang sambil menggendong ikan dengan sarungnya.

Baca juga: Dongeng Sunda Ajag Nangtang Jelema

Demikianlah, semoga bermanfaat.