Fungsi dan Contoh Rarangken Hareup N, M, NG, NGA, NY

Fungsi dan Contoh Rarangken Hareup N, M, Ng, Nga, Ny

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Secara morfologis, dalam bahasa Sunda ada bentuk kata yang disebut dengan kecap salancar dan kecap rundayan.

Kecap salancar dalah kata yang dibangun oleh satu morfem dasar, sedangkan kecap rundayan atau kata turunan yaitu kata yang dibangun oleh rarangkén pada morfem dasar.

Rarangkén, dalam bahasa Indonesia disebut imbuhan atau afiks. Rarangkén memiliki arti leksikal dan bersifat kauger (terikat). Ia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus digabungkan dengan kata dasar.

Rarangkén kecap terbagi menjadi lima macam, yaitu:

  1. Rarangken hareup (awalan)
  2. — tengah (sisipan)
  3. — barungan (barung)
  4. — tukang (akhiran)
  5. — bareng (gabungan awalan dan akhiran)

Rarangken hareup atau awalan terdiri atas beberapa macam. Salah satunya ialah awalan nasal atau suara hidung, yakni N-. Awalan N- akan berubah bentuk menjadi m-, ny-, ng-, nga-, dan nge- ketika menghadapi huruf-huruf tertentu.

Fungsi awalan nasal (n-, m-, ny-, ng-, nga-, dan nge-)

1. Verba, nomina, adjektiva yang berawalan nasal menunjukkan pekerjaan aktif (nginum = minum).

2. Verba yang berawalan nasal dan berakhiran -keun, menunjukkan pekerjaan aktif kausatif atau mengandung arti mengadakan (nuduhkeun = menunjukkan).

3. Verba yang berawalan nasal dan berakhiran -an, menunjukkan pekerjaan aktif atau aktif berulang. (nincakan = menginjak-injak)

4. Nomina berawalan nasal atau berawalan si- diberi awalan nasal dan akhiran -an atau -keun, menjadi aktif transitif, kausatif (nyibeungeutan = mencuci muka seseorang).

5. Verba aktif (nasal + verba) berawalan mang- dan berakhiran -keun, menunjukkan dua objek, yaitu objek yang satu lagi yang berkepentingan (mangnyokotkeun = mengambilkan untuk …).

6. Verba aktif (nasal + verba) berawalan pa-, menunjukkan alat untuk memenuhi yang disebut oleh kata dasarnya (paneunggeul = pemukul → alat untuk memukul).

Perubahan bentuk dan contoh kata berawalan n-, m-, ny-, ng-, nga-, dan nge-

1. Awalan N- menggantikan huruf T

Huruf T pada huruf awal kata dasar hilang, diganti oleh N. Contohnya:

N- + KKKata DasarKecap RundayanArtinya
TaékNaékNaik
TakolNakolMemukul
TulungNulungMenolong
TincakNincakMenginjak
TeuteupNeuteupMenatap
TénjoNénjoMelihat
TitahNitahMenyuruh
TajongNajongMenendang
N- + KK + -keunTuturNuturkeunMengikuti
TempoNempokeunMengamati
N- + KK + -anTeunggeulNeunggeulanMemukuli
TuarNuaranMenebangi
TincakNincakanMenginjak-injak
Mang + N- + KK + -keunTampilingMangnampilingkeunMenamparkan untuk

2. Rarangkeun hareup N- berubah jadi NY- ketika menghadapi huruf C, J, dan S

N- + KKKata DasarKecap RundayanArtinya
CiduhNyiduhMeludah
JejekNyejekMenginjak
SéblokNyéblokMenyiram
N- + KK + -keunSusahNyusahkeunMenyusahkan
SuntrungNyuntrungkeunMendorong
CocokNyocokkeunMencocokkan
NY- + KK + -anCabakNyabakanMeraba-raba
CekelNyekelanMemegang
JejekNyejekanMenginjak-nginjak
N- + KB + -anSimbutNyimbutanMenyelimuti
N- + Si + KB + -anBeungeutNyibeungeutanMembasuh muka seseorang
Mang + N- + KK + -keunCokotMangnyokotkeunMengambilkan untuk
SuntikMangnyuntikkeunMenyuntikkan untuk
Pa + N- + KKCokélPanyokélPenyungkil

3. Awalan N- berubah jadi M ketika menghadapi P dan B

N- + KKKata DasarKecap RundayanArtinya
PaculMaculMencangkul
BawaMawaMembawa
BukaMukaMembuka
N- + KK + -keunBeresihMeresihkeunMembersihkeun
BérésMéréskeunMembereskan
PapagMapagkeunMenjemput
N- + KK + -anBungkusMungkusanMembungkusi
PotongMotonganMemotong-motong
PanggulManggulanMemikul secara berulang
N- + KB + -anPantoMantoanMemasangkan pintu
Mang + N- + KK + -keunCokotMangnyokotkeunMengambilkan untuk
SuntikMangnyuntikkeunMenyuntikkan untuk
Pa + N- + KKCokélPanyokélPenyungkil

4. N- berubah jadi NG ketika menghadapi K

N- + KBKata DasarKecap RundayanArtinya
KorongNgorongMengupil
N- + KSKasepNgasepMemoles wajah supaya kasep (tampan)
N- + KKKeureutNgeureutMengerat
N- + KB + -anKarungNgarunganMemasukkan ke dalam karung
KantongNgantonganMemasukkan ke dalam kantong
KérésékNgérésékanMemasukkan ke dalam kantong kresek
N- + KK + -anKenyotNgenyotanMenyedoti
Mang + N- + KB + -an + -keunKarungMangarungankeunMemasukkan ke dalam karung untuk
Mang + N- + KB + -keunKadékMangadékkeunMenebaskkan untuk
Pa + N- + KKKaitPangaitPengait
KeureutPangeureutAlat untuk mengerat

5. N- berubah jadi NG ketika menghadapi huruf vokal

N- + KKKata DasarKecap RundayanArtinya
InumNgimumMinum
OlahNgolahMengolah
OmongNgomongBicara
N- + KK + -keunAlungNgalungkeunMelemparkan
EundeukNgeundeukkeunMenggoyangkan
N- + KK + -anInumNginumanMeminumi/ memberi minum
AmbekNgambekanMemarahi
Mang + N- + KK + -keunAnteurManganteurkeunMengantarkan untuk
Pa + N- + KKAjulPangajulGalah

6. N- berubah jadi NGA

N- + KKKata DasarKecap RundayanArtinya
BagiNgabagiMembagi
DaharNgadaharMemakan
DadakNgadadakMendadak
RebutNgarebutMerebut
HulengNgahulengTermenung
GuguNgaguguMenuruti
N- + KBGuruNgaguruBerguru
N- + KSWadulNgawadulBerbohong
RuksakNgaruksakMerusak
N- + KK + -keunRebutMarebutkeunMemperebutkan
BéjaNgabéjakeunMelaporkan
GeuingNgageuingkeunMembangunkan
N- + KK + -anDaharNgadaharanMemakani
JajanNgajajananMenjajani
N- + KB + -anBajuNgabajuanMemakaikan baju pada seseorang
Mang + N- + KK + -keunDorongMangadorongkeunMendorongkan untuk

7. N- berubah jadi NGE

Kata DasarKecap RundayanArtinya
PélNgepélMengepel
CapNgecapMengecap

Keterangan:

KK = Kata Kerja (Verba)

KS = Kata Sifat (Adjektiva)

KB = Kata Benda (Nomina)

Baca juga: Rarangken atau Imbuhan Bahasa Sunda Lengkap

Demikianlah, semoga bermanfaat.