Fungsi Rarangken Tengah -um- dengan Contoh Kata dan Kalimatnya

Fungsi Rarangken Tengah -um- dengan Contoh Kata dan Kalimatnya

15 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Rarangken tengah disebut juga seselan atau infiks, yaitu imbuhan yang disisipkan ke dalam kata. Salah satu rarangkén tengah dalam bahasa Sunda yaitu -um-.

Rarangkén tengah -um- berfungsi untuk membentuk kata dasar menjadi kecap rundayan (kata turunan). Kata turunan yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan -um- mempunyai arti yang berbeda dengan kata dasarnya.

Kata turunan hasil ngararangkénan ada yang mengalami perubahan gejala fonologis atau rinéka sora. Contohnya gumasép. Kata gumasép tidak ditulis/ dibaca kumasép karena konsonan /k/ berganti dengan konsonan /g/.

Rarangkén -um- juga ada yang berubah posisi dari tengah ke depan kata dasar, sehingga dianggap sama dengan rarangkén hareup (awalan). Contohnya umaing dan umamis. Perubahan posisi ini sesuai dengan kaidah rucatan engang dalam kecap rundayan.

Fungsi rarangkén tengah -um- dan contohnya

1. Membentuk kata kerja aktif yang berarti ‘melakukan …’

Contohnya:

 • Lampah → lumampah (Horéam rek lumampah téh usum hujan mah jalanna rarujit).
 • Laku → lumaku (Ari awak keur teu ngareunah mah hayang lumaku ogé teu bisa).
 • Sujud → sumujud (Urang kudu sumujud ka Nu Maha Agung).
 • Ringkang → rumingkang (Rumingkang di bumi alam darma wawayangan baé).
 • Ajak → umajak (Sim kuring umajak ka para wargi, hayu urang gotong royong meresihan jalan!).
 • Béla → buméla (Urang kudu buméla ka lemah cai).
 • Carita → cumarita (Lamun batur keur cumarita téh déngékeun ngarah kahartti!).

2. Membentuk verba aktif yang artinya ‘melakukan pekerjaan selaku…’

Contohnya:

 • Kawula → kumawula (Pamajikan kudu kumawula kanu jadi salaki).

3. Membangun kata kerja aktif yang artinya ‘dalam keadaan…’

Contohnya:

 • Gantung → gumantung (Sikep batur ka urang téh gumantung sikep urang ka batur).
 • Gulung → gumulung (Lambak di basisir kidul gumulung gedé naker).
 • Tamprak → tumamprak (Hayu urang tumamprak ka Nu Maha Kawasa).
 • Serah → sumerah (Salaku manusa, urang kudu sumerah ka Gusti Yang Widi).
 • Regog → rumegog (Rek asup ka imah nu beunghar mah sok rumegog).

4. Membangun kata kerja aktif yang artinya ‘melakukan terus menerus atau sering …’

Contohnya:

 • Lengis → lumengis (Si Kabayan lumengis ka mitohana).
 • Rahuh → rumahuh (Hirup mah ulah rumahuh ngarah teu karasa teuing ripuh).
 • Jerit → jumerit (Bakating ku nyeri haté, nyi Iteung jumerit ka Pangéran).
 • Segruk → sumegruk (Bi Entin keur sumegruk gigireun salakina anu baloboran getih).

5. Membangun kata sifat yang artinya yang artinya ‘punya sifat atau seperti …’

 • Gading → gumading (Gedang téh geus gumading, dua poé deui ogé asak).
 • Haseum → humaseum  (Cau pisangeun mah alusna anu keur humaseum).
 • Lého → lumého (Dewegan nu ngeunah mah keur lumeho).
 • Kincir → kumincir (Abong barudak keur kumincir, gawéna ngan tilingtingcat waé).
 • Amis → umamis (Buah kawéni téh keur meujeuhna umamis).

6. Membangun kata sifat yang artinya ‘mempunyai rasa atau kelakuan seperti yang …’

 • Geulis → gumeulis (Kuring mah teu resep ka awéwé nu gumeulis téh).
 • Aing → umaing (Hirup mah tong umaing ngarah pada mikaresep).
 • Gedé → gumedé (Ceuk kolot ogé hirup mah tong gumedé ngarah teu pada mikangéwa).
 • Kasép → gumasép (Si Kabayan gumasep hayang kapuji ku nyi Iteung).
 • Jago → jumago (Ulah jumago bisi cilaka ku polah sorangan da di alam dunya mah euweuh élmu panutup).

7. Membentuk kata sifat yang artinya ‘punya…’

 • Rasa → rumasa (Kuring mah rumasa jelema teu boga).
 • Raos → rumaos (Abdi mah rumaos jalmi teu gaduh).

Baca juga: Rarangken Hareup N-, M-, Ny-, Ng-, Nga-

Demikianlah, semoga bermanfaat.