Kamus Sunda Buhun Kuno Indonesia dan Artinya

Kamus Bahasa Sunda Buhun (Sunda Kuno) – Indonesia

51 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun baraya! Bahasa Sunda buhun atau bahasa Sunda kuno sekarang sudah jarang digunakan dalam paguneman (percakapan) sehari-hari.

Orang Sunda terutama di kalangan remaja bahkan hampir tidak mengenal kata-kata Sunda buhun karena terlalu sering menggunakan bahasa Sunda loma dan kasar dalam pergaulannya.

Untuk ngamumule bahasa Sunda baheula, pada postingan ini saya akan berbagi kamus Sunda buhun dan artinya. Buhun artinya adalah lama, kuno atau zaman dahulu. Jadi bahasa Sunda buhun yaitu bahasa Sunda lama yang digunakan oleh orang sunda zaman dulu.

Pada zaman sekarang, bahasa Sunda buhun dapat kita dengar dalam pagelaran wayang golek atau dongeng Sunda. Wayang golek dan dongeng Sunda merupakan contoh kesenian Sunda yang dicintai masyarakat Jawa Barat.

Baca juga: Contoh Biantara Sunda tentang Kesenian Tradisional Jawa Barat

Tetapi karena perkembangan teknologi dan hiburan modern, wayang golek dan dongeng di radio sudah jarang sehingga remaja Sunda pada zaman sekarang kurang tertarik mendengarkan wayang dan dongeng di radio.

Kamus Sunda Buhun – Indonesia

Berikut ini adalah kamus Sunda Buhun atau Sunda Kuno – Indonesia.

Ais pangampih Pelayan masyarakat
Ajrih Hormat
Aleutan Rombongan
Amayatak Acak-acakan
Anapon Adapun
Angkaribung Membawa banyak barang dengan tangan/badan
Anjog Tiba
Antukna Akhirnya
Aub Campur gaul
Awuntah Urakan
Bacacahan Acak-acakan
Balabah Dermawan
Balukar Akibat
Bancang pakewuh Musibah
Bébéné Pacar
Beubeureuh Pacar
Buméla Membela
Cacah kuricakan Rakyat jelata
Cacakan Meskipun
Ciciren Pertanda
Dami Napas
Dayeuh Kota
Diistrénan Dilantik
Dina enggoning Dalam rangka
Dirojong Didukung
Duméh Sebab/karena
Écés Jelas/terang
Élmu panemu Ilmu pengetahuan
Énténg Mudah
Énténg ning bangga Gampang-gampang susah
Estuning Sudah jelas
Ginding Gaya
Guguyon Candaan
Gumantung Tergantung
Gunem catur Ngobrol
Harengheng Terjadi kekacauan
Harianeun Tega
Hawar-hawar Terdengar samar-samar
Heureut Sempit
Humandeuar Mengeluh
Inohong Tokoh/orang terhormat
Jonghok Bertemu
Jumeneng Hidup (lemes)
Juru talungtik Intelejen/mata-mata
Kagegelan Oleh-oleh/ buah tangan
Kakasih Nama
Kakayon Dahan kayu yang menghalangi jalan
Kakoncara Terkenal
Kamandang Pandangan
Kanca Teman
Kapibanda Dimiliki
Karandapan Dialami
Kataji Tergiur/tertarik
Kisilah Anda
Lalangsé Penghalang
Laweun Asal-asalan
Lawon Kain
Layon Mayat
Léléwa Godaan
Leukeun Rajin
Lintang ti Kecuali
Lumampah Berjalan
Lumangsung Berlangsung
Luyu Sesuai
Makmak mekmek Serakah
Makuta Mahkota
Malih warni Berubah wujud
Mapaésan Menghiasi
Meded Penuh (dompet)
Méga Awan
Meténg Penuh sesak (muatan)
Miang Berangkat
Mibanda Memiliki
Nalungtik Meneliti
Nanging Tetapi lemes
Nerekab Menyebar
Netelakeun Menjelaskan
Néwo-néwo Mengganggu
Ngagayuh Menjelang
Ngaleuyah Menumpuk
Ngarandapan Mengalami
Ngarasula Aral
Ngarojong Mendukung
Ngaronjatkeun Meningkatkan
Nista Terlalu
Nohonan Memenuhi
Nonoman Remaja
Nyamuni Bersembunyi
Nyaosan Memenuhi (halus)
Nyondong Ada (lemes)
Nyumponan Memenuhi
Padumukan Tempat tinggal
Paguron Perguruan
Panayagan Penabuh gamelan
Pangaweruh Pengetahuan
Pangrojong Pendukung
Papaés Perhiasan
Paréndéné Meskipun
Pasarandog Bertemu di jalan
Payus Pantas
Peperenian Simpanan
Perlaya Meninggal
Pupuhu Pemimpin/tokoh
Rawuh Dengan
Reueus Bangga
Rogahala Siksa
Rojongan Dukungan
Rumanggieung Sempoyongan
Rusiah Rahasia
Sadaya-daya Terserah (ucapan tanda menerima kesalahan)
Samagaha Gerhana
Sangkilang Padahal
Sapagodos Sepakat (lemes)
Sapatemon Bersetubuh
Sasat Seolah-olah
Satarabasna Dikatakan sesuai apa adanya
Sayaga Siap
Sayogi Siap
Sésékélan Masalah, rintangan
Sihoréng Ternyata
Sobat dalit Teman karib
Sumawona Sama-sama/sama juga
Taki-taki Siap-siap
Tandasa Siksa, aniaya
Tangtu Pasti, tentu
Tanwandé Maka
Tatan-tatan Persiapan/Persediaan
Telenges Sadis
Tengah tuwuh Tua tapi belum terlalu tua
Tétéla Jelas
Teu antaparah Tidak ragu lagi
Teu bireuk Tidak asing
Teu euleum-euleum Tidak kira-kira
Teu ka ampeuh Tidak tertahan/ tidak terbendung
Teu pindo damel Teu ngabohong/ teu lepat
Teu pindo gawé Teu ngabohong/ teu lepat
Tinekanan Tercapai
Tulatén Rajin penuh perhatian
Tumekaning Dan, Beserta
Walatra Merata
Walungan Sungai
Wanci Waktu
Wanda Rupa
Wanoh Kenal
Waragad Biaya

Demikian, semoga bermanfaat.