Kamus Bahasa Sunda pada ringkasan cerita wawacan Panji Wulung

Kamus Bahasa Sunda Pada Ringkasan Cerita Wawacan Panji Wulung

1 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pada buku Pamekar Diajar Basa Sunda Kelas XII SMA terdapat ringkasan cerita wawacan Panji Wulung.

Dalam ringkasan cerita wawacan tersebut banyak kata-kata basa Sunda yang dianggap ‘asing’.

Inilah kamus Sunda atau terjemahan bahasa Sunda – Indonesia untuk kata-kata yang terdapat pada ringkasan cerita wawacan Panji Wulung Kelas XII.

Basa Sunda Bahasa Indonesia
Adil palamarta Adil
Aleutan Iringan (rombongan);
Alona Keponakannya
Amitan Pamitan
Anjog Sampai; tiba
Antukna Akhirnya
Badami Musyawarah
Bagbagan Bab tentang
Balayar Berlayar
Baralik Pulang (jamak)
Baruntak Berontak
Batan Daripada
Bendu Marah
Bet Kok
Biluk Belok; memikah kepada musuh; memilih salah satu pihak
Bingbang Bimbang
Bolay Batal; tidak jadi; cancel
Bondoroyot Keturunan; keluarga
Burakrakan Berantakan
Der Kecap panganteur untuk berkelahi; bertempur
Dibéré Diberi; dikasih
Diistrénan Dilantik
Dijagragkeun Diserahkan
Dijajapkeun; dianteurkeun Diantarkan
Dijenengkeun Dijadikan
Dikeureut Dipotong (oleh pisau/golok)
Dingaranan Dinamai
Dipaparinan Diberi
Dipulangkeun Dikembalikeun
Disingkurkeun Disimpan di tempat terpencil
Disumputkeun Disembunyikan
Élmu kanuragan Ilmu kejayaan; ilmu kesaktian
Galideur Berubah pendirian
Gancang Cepat; segera
Gering parna Sakit parah
Geulis kawanti-wanti Sangat cantik
Harita Waktu itu
Hariwang Khawatir
Iber; ngiberan Kabar; mengabari
Ijid Benci
Isukna Besoknya
Jeneng Jadi pegawai; menduduki jabatan
Jenenganana Namanya
Jengkar Berangkat
Jol Kecap panganteur untuk datang
Jugala Kaya raya
Jujuluk Julukan; nama panggilan
Kabagjaan Kebahagiaan
Kacaturkeun Dikisahkan
Kaceluk Terkenal
Kacida; kalintang Sangat
Kaduhung Menyesal
Kagagas Terharu
Kajugalaan Kekayaan
Kalawan Dibarengi; disertai
Kapanggih Ketemu; ditemukan
Karaman; Ngaraman Rampok
Kasohor Terkenal
Katugenah Rasa tidak enak hati
Katut Dan; serta
Kebek Penuh
Kocapkeun Diceritakan
Kudu; kedah Harus
Kungsi Pernah
Lantaran Sebab; karena
Lekasan Selesai; beres; berakhir
Lila Lama
Lumangsung Berlangsung
Majar Kabar bahwa
Manggihan Menemui; Menemukan
Manghariwangkeun Ikut merasakan khawatir
Mapagkeun Menjemput
Mapalangan Menghalang-halangi; mencegah
Mapatkeun Mengucapkan (jampi-jampi)
Masrahkeun Menyerahkan
Matih Manjur
Miang Pergi; berangkat
Miasih Menyayangi
Milari Mencari
Mulang tarima membalas budi
Nampa Menerima
Nelasan Membunuh
Nemonan Menemui
Newek Menusuk; merobek dengan pisau
Ngabolaykeun Membatalkan
Ngajorag Menyerang; mendatangi untuk menyerang
Ngajugjug Menuju (suatu tempat)
Ngajungjung lungguh Mengangkat; menjadikan sebagai pejabat
Ngalajur napsu Mengikuti hawa nafsu
Ngalampahkeun Melakukan
Ngangres Pilu
Nganjang Berkunjung
Ngarep-ngarep Mengharap; menunggu
Ngareuah-reuah Memeriahkan
Ngarumasakeun Tahu diri
Ngawawadian Mengingatkan; menasihati
Ngembarkeun Menyebarkan
Ngeunaan Mengenai
Ngumbara Merantau
Nibanan Menjatuhkan
Nyaaheun Menyayangi (untuk orang ketiga)
Nyaksian Menyaksikan
Nyaluyuan Menyetujui
Nyingkur Berada di tempat terpencil
Pareng; kaparengkeun Kebetulan
Pawarang Permasuri; istri raja
Pikasediheun Menyedihkan
Pinasti Pasti
Piwulang Nasihat
Pohara Amat; sangat; terlalu
Pukah Pisah; lepas
Rasa kaduhung Penyesalan
Réa ketan réa keton Makmur serba kecukupan
Rongkah Besar; lebih dari biasa
Rundayan Turunan; keturunan
Rusiah Rahasia
Sailon Sekongkol
Sakongkol Sekongkol
Sanepina Setibanya; sesampainya
Sangkan Agar; supaya
Sarimbag Mirip (wajah)
Sasayagian; sasayagaan Siap-siap
Sauyunan Rukun
Silih pikacinta Saling mencintai
Sosonoan (saling) melepas rindu
Sugih Makmur
Suka ati Senang hati
Sungkawa Sedih; nestapa
Talajak Kelakuan buruk
Tatanén Bertani
Teteg; teteg haté Tegar
Teu burung Jadi
Teu ku hanteu Ada ada saja
Tilar dunya Meninggal
Tuluy Lalu; kemudian
Tumut Patuh; nurut
Weléh Selalu
Wiréh Karena
Yén Bahwa

Baca juga: Kamus Sunda Materi Biantara

Demikianlah, semoga kamus Sunda ini bermanfaat.