Translate Kamus Bahasa Sunda - Indonesia Lengkap

Kamus Bahasa Sunda – Indonesia Translate Terlengkap

64 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Kamus Bahasa Sunda – Bahasa Indonesia terlengkap berisi daftar kosakata basa Sunda lemes, loma, dan kasar. Dengan bantuan kamus Sunda online ini, kamu bisa translate bahasa Sunda ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.

Kosakata B. Sunda halus ditandai dengan (h), Sunda kasar (k). Yang tidak ditandai tergolong tingkatan loma.

A

Aa = abang, kakak

Abah = kakek

Abdas (h) = wudu

Abdi (h) = saya

Abdig-abrigan = (teu sudi abrig-abrigan) sangat tidak mau

Abi (h) = saya (untuk anak-anak)

Abig = bilik/dinding segitiga di bawah ujung suhunan (atap).

Ableh = bibir bawah agak ke bawah

Abong = dasar, ngahina abong ka jelema teu boga

Abot (h) = berat

Abrug-abrugan = loncat-loncat gagah

Abus = masuk

Acak = acak

  • Ngacak = mengacak (bangunan)
  • Acak-acakan = berantakan

Acan (h) = belum

Acay = iler

  • Ngacay = ngiler

Aceuk = teteh, mbak

Acing (h) = celana

Acis (h) = uang

Acuk (h) = baju

Adab = tatakrama, sopan santun

Adat = kebiasaan

  • Ngadat = marah (orang tua), menangis (anak-anak)
  • Pangadatan = tabiat (buruk)
  • Adat-adatan = marah-marah

Adeuk = akan

Adi = adik

Adigung = sombong

Ador = pergi

  • Ador-adoran = pergi main ke sana ke mari
  • Ngador = pergi main

Adrahi = makanan dari orang hajat

Adu = adu

  • Aduan = balik melawan
  • Ngadukeun = ngaduin orang
  • Ngadu = mengadu

Adug-adugan = tidak diam terus berontak

Adur-aduran = marah-marah susah dihentikan

  • Ngadur = marah besar

Adus = mandi besar

Agan = panggilan untuk juragan

Agehan = sisain

  • Agehkeun = sisakan
  • Ngagehan = menyisakan
  • Ngagehken = menyisakan

Ageung (h) = besar

Agul = sombong

Agung = besar

Aheng = sangat menakjubkan

Aing (k) = saya

Ajag = srigala

Ajak = ajak

  • Ajakan = ajakin
  • Ngajakan = ngajakin
  • Ngajak = mengajak
  • Ngajak-ngajak = mengajak (basa basi)

Ajeg = tegak (berdiri)

Ajén = harga (diri)

Ajrug = mengambil sesuatu di atas dengan dengan tangan sambil loncat

Ajul = mengambil sesuatu di atas dengan alat seperti tongkat

  • Ajulan = ajul berulang-ulang
  • Pangajulkeun = tolong ajulkan

Akang = abang

Akeul = mengaduk nasi yang baru matang

Akeup =gendong

  • Ngakeup = menggendong
  • Pangakeupkeun = tolong gendongin

Aki = kakek

  • Aki-aki = kakek-kakek

Akod = gendong

Akon-akon = pura-pura

Akur = rukun

  • Alakur = sama-sama rukun

Ala = petik, ambil (panen)

  • Ngala = mengambil, memetik

Alabatan, alah batan = menunjukkan sikap tidak perlu berlebihan, lebih dari

Alap = ambil

  • Ngalap = mengambil, bade ngalap berkah ti guru
  • Dialap = diambil, dialap berkah na wae

Alas = bagian

  • Ngalas = menuangkan nasi ke piring

Alatan = karena, sebab

Aleum = mendung

Aleutan = rombongan

  • Aleut-aleutan = berbondong-bondong

Alewoh = banyak ngomong

Alih (h) = pindah

  • Alihan = pindahan dari
  • Ngalih = pindah (aktif)
  • Alihkeun = pindahkan
  • Ngalihan = memindahi

Alim (h) = tidak mau

  • Alimeun = orangnya tidak mau

Aling-aling = penghalang pandangan

Alit (h) = kecil

Alo = keponakan

Aluman alimen = senyam senyum malu disertai gestur (gulak gilek)

Alung = lempar

  • Ngalung = melempar
  • Ngalungkeun = melemparkan
  • Alung-alungan = lempar-lemparan
  • Ngalungan = melempari

Alus = bagus

  • Aralus = bagus-bagus
  • Alusan = bagusin (sebelumnya tidak/kurang bagus) atau lebih bagus mana
  • Ngaluskeun = membicarakan (orang) yang baiknya
  • Ngalus-ngalus = membagus-baguskan (orang)

Am = kecap panganteur makan, am dahar

Amal = perbuatan baik

Amang = paman

Ambeh, ameh = agar atau supaya

Ambek = marah

Ambeuheuy = duduk dengan punggung jatuh (membungkuk) seperti lesu

Amboing, amboing-amboing = ungkapan kagum atau kaget

Amburadul = berantakan

Amis = manis

Ampar = alas

  • Ngampar = menggelar alas, menghampar
  • Amparan = tikar, karpet
  • Amparkeun = hamparkan

Ampir = hampir

  • Ampir-ampiran = hampir-hampiran

Amprok = bertemu

  • Alamprok = saling bertemu
  • Paamprok = bertemu, saling bertemu
  • Ngamprokkeun = mempertemukan

Amuk = amuk

  • Ngamuk = mengamuk
  • Amuk-amukan = mengamuk susah dihentikan

Anak = anak

  • Anakan = beranak
  • Anak-anakan = anak (mengesalkan)
  • Nganakan = membuat perempuan jadi beranak

Anaking = anak saya (asalnya dari anak aing)

Anapon = adapun

Ancad, ancad laer = bicara lamban

Ancal-ancalan = barisan tidak teratur

Ancemon = duduk di bawah seperti menghawatirkan

Ancrub = turun langsung, terjun langsung, turun ke air

Ancur = hancur

Andalemi = sikap lembut

Anderok = rok, pakaian bawah perempuan

Andika = anda

Anduk = handuk

Aneprok = duduk lesu di lantai

Angeun = sayur

Anggahota = anggota

Anggang = jauh

  • Paanggang = berjauhan

Angge (h) = pakai

  • Anggean = pakaian
  • Ngangge = memakai
  • Anggekeun = pakaikan

Anggo (h) = pakai

  • Anggoan = pakaian
  • Nganggo = memakai
  • Anggokeun = pakaikan

Angger = tetap, tidak berubah

Anggeus = selesai

Angir = keramas

  • Diangir = keramas
  • Angiran = keramasi

Angkaribung = membawa barang banyak di tangan, di pundak dan di pungguh penuh

Angkat (h) = berangkat

  • Arangkat = berangkat (jamak)
  • Angkat-angkatan = bepergian
  • Ngangkat = mengangkat
  • Angkatkeun = dalam perjalanan berangkat

Angkeub = mendung

Angkeuhan = andalan

Angkeut (h) = dagu

Angkir = undang

  • Ngangkir = mengundang

Angles = elak

  • Ngangles = mengelak

Angseu (h) = cium (bau/ aroma)

  • Ngangse = mencium (bau/aroma)
  • Kaangseu = tercium

Anjacang = duduk di atas dengan posisi kaki diangkat

Anjeucleu = duduk di atas seperti duduk di jok motor

Anjeun (h) = kamu, anda

Anjog = tiba

Antaparah = menunggu, berpikir lagi, teu antaparah jol habek we kana kejo.

Antara = antara

Antawis (h) = antara

Anteb = jleb

Antep = biarkan

  • Antepan = teledor, kurang perhatian baik pada anak atau barang
  • Antepkeun = biarkan
  • Ngantep = membiarkan

Anteur = antar

  • Nganteur = mengantar
  • Nganteurkeun = mengantarkan
  • Anteuran = antarin (uang atau makanan)
  • Nganteuran = mengantari

Anti = tunggu

  • Antian = tungguin
  • Ngantian = menunggu
  • Nganti-nganti = menunggu-nunggu
  • Antianeun = perlu ditunggu

Antos (h) = tunggu

  • Antosan = tungguin
  • Ngantosan = menunggu
  • Ngantos-ngantos = menunggu-nunggu
  • Antosaneun = perlu ditunggu

Antukna = akhirnya

Anu = yang

Anyangan = bermain peran (dilakukan oleh anak-anak)

Anyar = baru

Apal = tahu

Apan, pan, apanan = kan, apanan geus dibejaan ku urang oge.

Apét = apet

Apik = apik

Aping = damping, bina, bimbing

Aplek-aplekan = lemas tidak terpasang pada posisi seharusnya

Aprak-aprakan = pergi ke sana ke mari mencari sesuatu

Apung = terbang

  • Apungkeun = terbangkan
  • Ngapung = terbang (bentuk aktif)
  • Ngapungkeun = menerbangkan

Arah = tujuan, agar, ancam (tergantung kalimatnya)

Aral, aral subaha = aral, putus asa

Arek = akan

Arep-arepeun = menunggu, harap-harap cemas

Ari = kalau, ari ieu naon?

Artos (h) = uang

Asa = perasaan, asa alus baju teh

  • Asana = rasanya (ragu-ragu), nu ieu asana mah
  • Asaeun = olo-olo, ingin dipuji

Asah = asah

  • Asahan = batu tempat mengasah golok atau pisau
  • Ngasah = mengasah

Asak = matang

  • Arasak = matang (jamak)
  • Ngasakeun = melancarkan, mematangkan

Aseupan = perabot dapur dari anyaman bambu yang berbentu kerucut

Asih = cinta

Asin = ikan asin

Asiwung = kapas yang sudah dibersihkan untuk pemulasaran mayat

Asong = sodor

  • Ngasongkeun = menyodorkan
  • Ngasongan = nyodorin

Asrod = tarik ke atas (celana, tas)

  • Asrodkeun = Tarik ke atas (perintah), Udin asrodkeun calana ngarah teu morosot
  • Ngasrodkeun, menarik ke atas

Asruk, asruk-asrukan = berjalan ke tempat-tempat rimbun, ulah asruk-asrukan ka kebon bisi dipacok oray

Astana = makam

Asup = masuk

Asur-asur = masukan kayu ke dalam tungku

  • Ngasurkeun = memasukkan kayu ke dalam tunggu supaya api terus menyala

Atah = mentah

Atawa = atau

Atik = didik

  • Atikan = didikan
  • Ngatik = mendidik

Atoh = gembira

  • Ngatoh-ngatoh = membuat gembira
  • Atoheun = (orangnya) merasa gembira

Atra = jelas

Atrok-atrokan = pergi main ke tempat-tempat jauh

  • Ngatrok = bepergian untuk main ke tempat yang jauh

Atuda, atuh da = ungkapan pesimis

Atuh = deh, dong, atau berfungsi sebagai penekanan, urang tea atuh jagoan

Awak = badan, tubuh

Awang-awang = angkasa

Awas = awas, terlihat jelas

  • Ngawaskeun = melihat dengan memerhatikan
  • Awaseun = (orangnya) bisa melihat
  • Awaskeun = singkahkeun, pindahkan

Awet = awet

Awewe = perempuan

Awi = bambu

Awis (h) = mahal

Awon (h) = jelek

Awor = gemuruh

Awuntah = hidup boros dan kacau tidak teratur

Awur = tabur

  • Awur-awuran = tumpah berserakan
  • Mawur = tumpah bertaburan (barang-barang kecil seperti beras)
  • Awurkeun = tebarkan/taburkan
   • Awuran = taburi

Awut-awutan = acak-acakan, berantakan

Aya = ada

  • Araya = ada (jamak)
  • Ngayakeun = mengadakan
  • Ngaya-ngaya = mengada-ada

Ayak = saring

  • Ayakan = alat untuk menyaring, sejenis perabotan rumah tangga

Ayap = mencari diraba-raba dengan tangan

  • Ngayap = tangannya meraba-raba mencari sesuatu

Ayem = tentram

Ayeuh = pohon padi pada tumbang

Ayeuna = sekarang