Kamus Undak Usuk Basa atau Tingkatan Bahasa Sunda

Kamus Undak Usuk Basa atau Tingkatan Bahasa Sunda Dialek Priangan

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah Jawa Barat. Basa Sunda tidak hanya dituturkan oleh masyarakat Sunda, tetapi digunakan juga oleh sebagian masyarakat dari suku bangsa lain baik di Indonesia maupun mancanegara.

Bahasa Sunda memiliki banyak keragaman atau variasi kebahasaan. Masing-masing wewengkon (daerah) di Jawa Barat memiliki ciri dan ragam bahasa Sunda yang berbeda satu sama lain. Bahasa wewengkon atau bahasa daerah sekelompok masyarakat ini disebut dialek.

Bahasa Sunda yang dijadikan bahasa lulugu atau bahasa baku adalah Dialek Priangan yang dikenal sebagai bahasa Sunda dialek Bandung atau bahasa Sunda dialek selatan. Pada tahun 1872, pemerintah Kolonial Belanda membakukan bahasa Sunda dialek Bandung sebagai bahasa Sunda standar di wilayah Keresidenan Jawa Barat.

Bahasa Sunda dialek Priangan dikenal sebagai bahasa Sunda terhalus. Secara geografis, wilayah Priangan meliputi Bandung, Cianjur, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Undak Usuk Basa

Undak usuk basa adalah tingkat-tingkat berbahasa atau tata krama bertutur. Tingkatan bahasa Sunda pada dialek Priangan dipengaruhi oleh undak usuk basa budaya Jawa pada masa Kerajaan Mataram – Islam.

Undak usuk basa atau tingkatan bahasa Sunda yaitu bahasa Sunda lemes (halus), loma (akrab), dan kasar.

Bahasa Sunda lemes merupakan ragam bahasa halus atau sopan digunakan untuk menghormati lawan bicara. Basa lemes dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun pembicaraan formal. Penggunaan bahasa Sunda lemes dibedakan menjadi bahasa lemes untuk sendiri dan bahasa lemes untuk orang lain.

Bahasa Sunda loma biasanya dipakai dalam percakapan dengan sesama atau orang-orang yang sudah akrab. Sedangkan bahasa Sunda kasar biasa dipakai untuk binatang.

Kamus Undak Usuk Basa (Tingkatan Bahasa Sunda)

Bahasa SundaBahasa Indonesia
LomaHalus untuk sendiriHalus untuk orang lain
abus, asuplebetlebetmasuk
acan, encan, can, tacan,teu acanteu acanbelum
adiadiray, rayiadik
ajang, jang, keur, pikeunkanggo, kanggéhaturanuntuk
ajarajarwuruk, wulangajar, mengajar
aji, ngajingajingaosmengaji
akangakangengkangabang, kakak
akipun akituang éyangkakek
aku, ngakuaku, ngakuangken, ngangkenmengaku
alopun alokapiputrakeponakan
alussaésaébagus
ambéh, supaya, sangkan, ngarahsupadossupadossupaya
ambekambekbendumarah
ambeu, ngambeungambeungambungmencium
amit, amitanpermiospermiospermisi
anggelbantalbantal, kajang mastakabantal
anggeus, enggeus, geusréngséparantos, atos, tossudah
anjang, nganjangngadeuheusnatamubertamu, berkunjung
anteur, nganteurjajap, ngajajapnyarenganmengantar
anti, dago, ngadagoanngantosanngantosanmenunggu
arék, érék, rékbadé, sejabadé, sejaakan, mau
aridupidupijika
asa, rarasaanraraosanraraosanperasaan
asalkawitkawitasal
aso, ngasongasolelesonistirahat
atawaatanapiatanapiatau
atoh, bungah, gumbirabingahbingahgegmbira
awakawaksaliratubuh, badan
awéwéawéwéistriperempuan
babari, gampang, énténggampilgampilgampang, mudah
bacaaosaosbaca
badamibadantenbadantenberunding
baé, keun baésawios, wios, teu sawiossawios, wios, teu sawiosbiarkan, tidak apa-apa
bagéabagéahaturanselamat
baheula, baretokapungkurkapungkurzaman dulu
bajubajuraksukan, acuk, anggoanbaju
baktibaktosbaktosbakti
balik, mulangwangsulmulihpulang
balurbalurlulurlulur
bangga, hésésesahsesahsulit, susah
bapapun bapatuang ramaayah, bapak
bareng, reujeung, jeungsarengsarengdengan, bersama
batukbatukgohgoybatuk
baturbaturréncangteman, orang lain
babaturanbabaturanréréncanganteman
bawabantuncandakbawa
béakséépsééphabis
bédabéntenbéntenbeda
béjawartoswartoskabar
bébéjawawartoswawartosmemberi kabar, laporan
bener, enyaleresleresbenar
bengék, mengiasmaampegasma
béré, mérémasihan, maparinngahaturanan, ngalélérmemberi
berekahpangésto, pangéstudamang, wilujengberkah/ berkat
beukibeuki, senengsedepsuka (tentang makan)
beulahpalihpalihpatah, sebelah
beuli, meulipésér, mésérgaleuh, ngagaleuhbeli, membeli
beunangkéngingkéngingdapat
beungeutbeungeutpameunteu, raraywajah/ muka
beurangsiangsiangsiang
beuratabotabotberat
beuteungpadaharanpatuangan, lambutperut
bibipun bibituang bibibibi/ tante
bikeun, mikeunpaparinkeun, maparinkeunsanggakeun, nyanggakeun; ngahaturkeunberikan, memberikan
bilang, milangétang, ngétangétang, ngétanghitung, menghitung
birit, bujurbirit, bujurimbitpantat
bisatiasatiasabisa
bisibilihbilihtakut, jika
biwirbiwirlambeybibir
boatiasa jaditiasa jadi/ tiasa jantenjikalau, jangan-jangan
bogagaduhkagunganpunya
buang, ngisingmiceunkabeuratanbuang air besar
budakbudakmurangkalihanak
bujalbujal, puserudelpusar
buka puasabukaboborbuka puasa
buktibuktosbuktosbukti
bulansasihsasihbulan
buritsontensontensore
burubujengbujengcepat
butuhperlu, wegahperyogiperlu
bututawonawonjelek
cabak, nyabak;

cagap, nyagap

cabak, nyabak;

cagap, nyagap

cepeng, nyepengpegang, memegang
cageurpangésto, pangéstudamangsehat
calanacalanalancingan, acingselana
cangkéngcangkéngangkéngpinggang
caram, nyaram;

carak, nyarék

caram, nyaram;

carak, nyarék

wagel, ngawagellarang, melarang
carang, langkaawisawisjarang
carék, nyarékannyarékannyeuseul, nyeukseukanmemarahi
carita, nyarita;

omong, ngomong

nyanggemnyariosberbicara
cenahcenahsaurnakatanya
cekel, nyekelnyekelnyepengmemegang
celuk, nyeluk;

gero, ngageroan

nyauranngagentraanmemanggil
ceuliceulicepiltelinga
ceurikceuriknangismenangis
cicingmatuhcalik, linggihmenetap, bertempat tinggal
ciduh, nyiduhciduh, nyiduhludah, ngaludahludah, meludah
cik, cingcobicobicoba
cikalcikalputra pangageungnaanak sulung
ciling, pacilingankakusjambankamar mandi
ciritandatawistanda
cium, nyiumnyiumngambungmencium
cokot, nyokotbantun, ngabantuncandak, nyandakbawa, membawa
cukup, mahicekapcekapcukup
cukur, dicukurdicukurdiparasdipangkas rambut
cunduk, datangdongkapsumping, rawuhdatang
daékdaék, purunkersaingin, mau (bersedia)
dagangdagangicalanberjualan
daharnedatuangmakan
dangdandangdandangdosberdandan
dapurdapurpawondapur
déngé, ngadéngékuping, ngupingdangu, ngadangudengar, mendengar
deukeutcaketcaketdekat
didik, ngadidikatik, ngatikwuruk, ngawuruk; mitutur, miwejangmendidik
diridirisaliradiri sendiri
diukdiukcalik, linggihduduk
duga, kadugakadugakiatmampu
duitartosartosuang
duméh, lantaranjalaranku margisebab, karena
éling, ingetémutémutingat
émboh, tambahtambihtambihtambah
éraisinlingsemmalu
embungalimteu kersatidak mau
enggonpamondokanpangkulemantempat tidur
eukuer, keurnujunujusedang
eusi, ngeusianngelebetanngalebetanmengisi
euweuhteu ayateu ayatidak ada
gancang, geuwat;

téréh

énggalénggalcepat
gantigantigentosganti
gardéng, rérégangardénglalangségordeng
gawégawédamelbekerja
gedégedéageungbesar
gelunggelungsanggulsanggul
genah, ngeunahraosraosenak
geringudurteu damangsakit
getolgetolkersaanrajin
geulanggeulangpinggelgelang
geura, pék, héggeura, manggamanggasilakan
gigir, gigireungigireungedengeundi samping, di sebelah
gimirgimirrentang manahgamang
gogoda, cocobacocobacocobicobaan
gorénggoréngawonjelek
gugu, ngagugunuruttumutpatuh
haben, hayohhabenteras-terasanterus-terusan
hadir, ngahadirannungkulanngaluuhanmenghadiri
hal, perkaraperkawisperkawisperkara
hampura, maaphapuntenhapuntenminta maaf
hareuppayunpayundepan
hargahargapangaosharga
hartihartoshartosarti
hatéhatémanahhati
hawatir, watir, karunyawatirhawatoskasihan
hayanghoyongpalaymau
hélokhéranhémengheran
hésé, susah, peliksesahsesahsusah
heuayheuayangobmenguap
heubeul, lawas, lilaheubeul, lilalamilama
heug, seugmanggamanggaiya (menyanggupi)
hili, tukeurlirongentosganti
hiruphirupjumenenghidup
hudanghudanggugahbangun
huntuhuntuwaosgigi
hutanghutansambetanutang
iber, béja, wartawartoswartosberita
idinwidiwidiizin
igeligelibingtari
ikettotopongudengpeci
ilik, ngilikanninggalanninggalanmelihat
ilu, milu, ngilungiringngiringikut
imahrorompokbumirumah
impi, ngimpingimpénngimpénmimpi
imutimutmésemmesem
incupun incutuang putucucu
indit, miangmiosangkatberangkat, pergi
indungpun biangtuang ibuibu
inggis, risiinggis, risirempantakut
injeum, nginjeumnambutnambutmeminjam
inum, nginumleueut, ngaleueutleueut, ngaleueutminum
irungirungpangambunghidung
isuk, isukanénjingénjingbesok
itungitungétanghitung
iwal, kajabakajabakajabikecuali
jagajagajagimenjaga
jalma, jelemajalmijalmimanusia
jauhtebihtebihjauh
jawabwalonwalerjawab
jerolebetlebetdalam/ masuk
jiga, siga, ciga, sapertijigasapertosseperti
jualjualicaljual
jugjugbujengbujengtuju
juru, ngajurungalahirkeunbabarmelahirkan
kabéh, kabéhananasadayanasadayanasemuanya
kabur, minggatminggatloloskabur
kacida, nakerkalintangkalintang, teu kintensangat
kajeun, keun baésawiossawiostidak apa-apa
kakara, karéknembénembébaru saja
karémbongkekembenkekembenkain (selendang)
kari, tinggalkantunkantuntinggal
kasakitkasakit, kanyerikasawatpenyakit
katara, kacirikatawiskatawisterlihat
kapalang, kagokkapamengkapamengtanggung
kawassapertossapertosseperti
kawinnikah, jatukramijatukrami, réndénganmenikah
kédékencakiwakiri
kéjo, sangusangusangunasi
kélékkélékingkabketiak
késangkaringetkaringetkeringat
kiihkahampangankahampanganbuang air kecil
kolotkolotsepuhtua
kongkorongkangkalungkangkalungkalung
kop, pékmanggamanggasilakan
kuatkiatkiatkuat
kudukedahkedahharus
kumbahkumbahwasuhcuci
kumiskumisrumbahkumis
kumpulkempelkempelkumpul
kungsikantoskantospernah
kurangkirangkirangkurang
kuring, sim kuringabdi, sim abdisim abdisaya
labuhlabuhgeubisjatuh
lahun, ngalahunlahun, ngalahunpangkon, mangkonpangku, memangku
lainsanéssanésbukan
lajulajenglajengterus
lalakilalakipamegetlaki-laki
laku, payu, larispajengpajenglaku
lalajonongtonnongtonmenonton
lamun, upamaupamiupamiumpama, jikalau
lanceukpun lanceuktuang rakakakak
lantaran, sababjalaran, sababmargikarena
léholéhoumbelmeler, ingus
letahletahilatlidah
leungeunleungeunpanangantangan
leungitleungiticalhilang
leutikalitalitkecil
leuwihlangkunglangkunglebih
lilalamilamilama
mahalawisawismahal
maksudmaksadmaksadmaksud
malarat, miskinjalmi teu gaduhteu kagungan nanaontidak punya, miskin
malemwengiwengimalam
malikmalikmayunberbalik
mamayumamayumamajengmakan sepuasnya
mangka, sing, mugamugimugisemoga
maotmaotpupus, tilar dunyamati
marhummarhum, jenatnamarhumalmarhum
meméh, saméméhnasateuacansateuacansebelum
mending, leuwih hadélangkung saélangkung saélebih baik
meujeunameujeuhnacekapcukup
meureunpangintenpangintenmungkin, barangkali
mimiti, mimitinakawit, kawitnakawit, kawitnasemula
minangkaétang-étangétang-étangsebagai
mindeng, remenseringseringsering
minyaklisahlisahminyak
mupakat, rempugmupakat, rempugrempagsetuju
murahmirahmirahmurah
najan, sanajansanaossanaoswalaupun, meskipun
nganmungmunghanya
ngaranwasta, namijenengan, kakasihnama
ngorangoraanommuda
ninipun ninituang éyangnenek
nyahoteranguningatahu
nyaringnyaringteu acan kulemmelek, bangun
nyolowédornyolowédormidua hatéselingkuh
obat, ubarobat, ubarlandongobat
ondangondangulemundang
omé, ngoméan; menerkeunngalereskeunngalereskeunmemperbaiki
pahampaham, ngartosngartosmengerti
paju, majumajengmajengmaju
paké, makéanggo, nganggoanggo, nganggopakai, memakai
palangsiang, bisa jaditiasa jaditiasa jadibisa jadi
paliré, malirémalirémerhatoskeunmemerhatikan
pamajikanpun bojotuang garwaistri
pancuran, kamar mandijambanjambankamar mandi
pandeuriti pengkerti pengkerbelakangan
pang, pangna, nu mataknu mawinu mawioleh karenai tu
panggih, manggih; nimumendakmendakmenemukan
pangkat, kadudukankadudukankalungguhankedudukan
panonpanonsocamata
pantar, sapantarsapantarsayuswasebaya
paribasaparipaosparibaosperibahasa
pariksa, mariksamariksamariosmemeriksa
parnarépotwalessakit parah
paro, saparo;

wareh, sawareh

sapalihsapalihsebagian
pasti, tangtutangtostangtostentu
pati, teu patiteu patosteu patostidak seberapa
patuh, matuhmatuhlinggihberkedudukan, menetap
payungpayungpajengpayung
pédahku margi, jalaranréhingsebab
pénta, méntaneda, nyuhunkeunmundutminta
pecak, mecak; nyobanyobinyobimencoba
pencét, mencétanmeuseulanmeuseulanmemijit
percayapercantenpercantenpercaya
permisipermiospermiospermisi
peutingwengiwengimalem
pihapé, mihapéngawiatngaweweratanmenitipkan
piligentipiligentospiligentossaling berganti
pindahpindahngalihpindah
pingpingpingpingpahapaha
pipipipidamispipi
poédintendintenhari
pohohilaplalilupa
potong, popotonganpatilasanpatilasanmantan
puasapuasasaumpuasa
puguh, tangtutangtostangtos, kantenantentu
purunpurunkersamau
rarabirarabigarwaanberkeluarga
raksa, pangraksapangraksapanangtayunganbimbingan
ramoramoremajari tangan/kaki
rampésmanggamanggajawaban sampurasun/ punten/ permisi
rasa, rumasarumaosrumaosmerasa
réa, lobaseueurseueurbanyak
récéhrécéhartos alitreceh
reujeung, jeungsarengsarengdan
reuneuhkakandunganbobot, ngandegmengandung
reureuhreureuhngasoberistirahat
rieutrieutpuyengpusing
ripuhripuhrepotrepot
robahrobahrobihberubah
roko, ududeunrokosesepeunrokok
rua, saruasarupi, samisarupi, samisama
rusuh, rurusuhanénggal-énggalanénggal-énggalanburu-buru
saba, nyabanyanyabaanangkat-angkatanbepergian
sabotkeur waktowaktoswaktu
sabuk, beubeurbeubeurbeulitangesper
sadiasayagisayagisedia
sakeudeungsakedapsakedapsebentar
salahlepatlepatsalah
salahsaurangsalahsawiossalahsawiossalahseorang, satu di antaranya
salakipun lanceukcarogé, tuang rakasuami
salametsalametwilujengselamat
salat, solatsambeangnetepanshalat
salésmasalésmapilekpilek
salempang, hariwangsalempangsalempangkhawatir
salin, disalindisalindigentosdiganti
samakamparanamparantikar
sampak, nyampaknyampaknyondongsedang berada
sampingsinjangsinjangkarin sarung perempuan
sanding, kasandingkasandingkasumpingankedatangan
sanggeussaparantossaparantossesudah
sanggupsanggemsanggemsanggup
sarémondokkulemtidur
saréréasadayanasadayanasemuanya (orang)
sarta, jeung deuisarengsarengserta, dengan
sasarapsasarap, nedatuangsarapan
sawahsawahsérangsawah
séjénséjénsanésyang lain
séléwér, nyéléwérmidua hatémidua manahselingkuh
sémahtamutamutamu
sésa, karikantunkantunsisa
sebutsebatsebatsebut
serah, nyerahkeunpirak, mirakpirak, mirakbercerai, menceraikan
seubeuhsesekwaregkenyang
seuriseurigumujengtertawa
siar, nyiarmilarimilarimencari
sibanyosibanyowawasuhmencuci
sirahsirahmastakakepala
siritlaranganlaranganalat vital laki-laki
sisirpaméréspaméréssisir
soara, sorasorasoantensuara
sorangansorangannyalirasendiri
sorésontensontensore
suganmanawimanawibarangkali
sukusukusampeankaki
sunat, nyunatanngaberesihannyepitandisunat
sungutcangkembahammulut
supayasupadossupadossupaya
suratseratserat, tétésansurat
tabéatadatpanganggotabiat
tadinakawitna, awitnakawitnasemua, asalnya
taikokotorkokotortahi
taksir, ngiranginten-ngintennginten-ngintenmenaksir
taktaktaktaktarajupundak
talatahwiat sanggemwiat saurnitip pesan
tambahtambihwuwuhtambah
tampa, tarimatampitampiterima
tangén, katangénkanyahoankauningaketahuan
tangtung, nangtungnangtungngadegberdiri
tanyatarostarosbertanya
tapinangingnangingtetapi
tarangtarangtaarjidat
tawar, nawartawis, nawispundut, mundutmenawar
tayoh, tayohnarupinarupinasepertinya
téang, néangmilarimilarimencari
ténjo, nénjo; nemponinggalninggalimelihat
tepi, nepidugidugisampai
térétérékawalontiri
téréhénggalénggalcepat
teleg, teureuytelegtelenteleg
tembang, nembangnembangmamaosmenyanyi
tepungtepangtepangbertemu
terusterasterasterus
teundeunsimpensimpensimpan
tincak, nincaktincak, nincakdampal, ngadampalinjak, menginjak
titah, nitah; ngajurungngajurungmiwarangmenyuruh
tonggongtonggongpungkurpunggung
topi, dudukuytopi, dudukuytudungtopi
tulis, nulistulis, nulisserat, nyerattulis, menulis
tulung, pitulungpitulungpitandangpertolongan
tulusciosciosjadi
tuluyteras, lajengteras, lajengterus
tumpak, numpaktumpak, numpaktunggang, nunggangnaik, menaiki
tunggu, nungguanantos, ngantosanantos, ngantosantunggu, menunggu
turunturunlungsurturun
ucapucapkedal, lisanucap
ulah, entong, tong, teu meunangteu kéngingteu kéngingtidak boleh
ulinulinamengbermain
umurumuryuswausia
urus, nguruskeunngalereskeunngalereskeunmemperbaiki
uruttilastilasbekas
utamautamiutamiutama
waktuwaktoswaktoswaktu
waniwantunwantunberani
warascageurdamangsembuh
warga, dulurwargi, sadérékwargi, sadéréksaudara
watara, sawatarasawatawissawatawissebagian
wawuhwanoh, kenalkenalkenal
wedakpupurpupurpupur
wedalwedalwetonlahir
wilang, kawilangkaétangkaétangterhitung
wuduwuduabdaswudu

Sumber: Bahasa Sunda Dialek Priangan disusun oleh E. Zaenal Arifin, Universitas Indraprasta PGRI.

Baca juga: Kamus Sunda – Indonesia untuk Percakapan Sehari-hari

Demikianlah, semoga kamus undak usuk basa atau tingkatan bahasa Sunda ini bermanfaat.