Kamus Undak Usuk Basa atau Tingkatan Bahasa Sunda

Kamus Undak Usuk Basa atau Tingkatan Bahasa Sunda Dialek Priangan

22 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah Jawa Barat. Basa Sunda tidak hanya dituturkan oleh masyarakat Sunda, tetapi digunakan juga oleh sebagian masyarakat dari suku bangsa lain baik di Indonesia maupun mancanegara.

Bahasa Sunda memiliki banyak keragaman atau variasi kebahasaan. Masing-masing wewengkon (daerah) di Jawa Barat memiliki ciri dan ragam bahasa Sunda yang berbeda satu sama lain. Bahasa wewengkon atau bahasa daerah sekelompok masyarakat ini disebut dialek.

Bahasa Sunda yang dijadikan bahasa lulugu atau bahasa baku adalah Dialek Priangan yang dikenal sebagai bahasa Sunda dialek Bandung atau bahasa Sunda dialek selatan. Pada tahun 1872, pemerintah Kolonial Belanda membakukan bahasa Sunda dialek Bandung sebagai bahasa Sunda standar di wilayah Keresidenan Jawa Barat.

Bahasa Sunda dialek Priangan dikenal sebagai bahasa Sunda terhalus. Secara geografis, wilayah Priangan meliputi Bandung, Cianjur, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Undak Usuk Basa

Undak usuk basa adalah tingkat-tingkat berbahasa atau tata krama bertutur. Tingkatan bahasa Sunda pada dialek Priangan dipengaruhi oleh undak usuk basa budaya Jawa pada masa Kerajaan Mataram – Islam.

Undak usuk basa atau tingkatan bahasa Sunda yaitu bahasa Sunda lemes (halus), loma (akrab), dan kasar.

Bahasa Sunda lemes merupakan ragam bahasa halus atau sopan digunakan untuk menghormati lawan bicara. Basa lemes dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun pembicaraan formal. Penggunaan bahasa Sunda lemes dibedakan menjadi bahasa lemes untuk sendiri dan bahasa lemes untuk orang lain.

Bahasa Sunda loma biasanya dipakai dalam percakapan dengan sesama atau orang-orang yang sudah akrab. Sedangkan bahasa Sunda kasar biasa dipakai untuk binatang.

Kamus Undak Usuk Basa (Tingkatan Bahasa Sunda)

Bahasa Sunda Bahasa Indonesia
Loma Halus untuk sendiri Halus untuk orang lain
abus, asup lebet lebet masuk
acan, encan, can, tacan, teu acan teu acan belum
adi adi ray, rayi adik
ajang, jang, keur, pikeun kanggo, kanggé haturan untuk
ajar ajar wuruk, wulang ajar, mengajar
aji, ngaji ngaji ngaos mengaji
akang akang engkang abang, kakak
aki pun aki tuang éyang kakek
aku, ngaku aku, ngaku angken, ngangken mengaku
alo pun alo kapiputra keponakan
alus saé saé bagus
ambéh, supaya, sangkan, ngarah supados supados supaya
ambek ambek bendu marah
ambeu, ngambeu ngambeu ngambung mencium
amit, amitan permios permios permisi
anggel bantal bantal, kajang mastaka bantal
anggeus, enggeus, geus réngsé parantos, atos, tos sudah
anjang, nganjang ngadeuheus natamu bertamu, berkunjung
anteur, nganteur jajap, ngajajap nyarengan mengantar
anti, dago, ngadagoan ngantosan ngantosan menunggu
arék, érék, rék badé, seja badé, seja akan, mau
ari dupi dupi jika
asa, rarasaan raraosan raraosan perasaan
asal kawit kawit asal
aso, ngaso ngaso leleson istirahat
atawa atanapi atanapi atau
atoh, bungah, gumbira bingah bingah gegmbira
awak awak salira tubuh, badan
awéwé awéwé istri perempuan
babari, gampang, énténg gampil gampil gampang, mudah
baca aos aos baca
badami badanten badanten berunding
baé, keun baé sawios, wios, teu sawios sawios, wios, teu sawios biarkan, tidak apa-apa
bagéa bagéa haturan selamat
baheula, bareto kapungkur kapungkur zaman dulu
baju baju raksukan, acuk, anggoan baju
bakti baktos baktos bakti
balik, mulang wangsul mulih pulang
balur balur lulur lulur
bangga, hésé sesah sesah sulit, susah
bapa pun bapa tuang rama ayah, bapak
bareng, reujeung, jeung sareng sareng dengan, bersama
batuk batuk gohgoy batuk
batur batur réncang teman, orang lain
babaturan babaturan réréncangan teman
bawa bantun candak bawa
béak séép séép habis
béda bénten bénten beda
béja wartos wartos kabar
bébéja wawartos wawartos memberi kabar, laporan
bener, enya leres leres benar
bengék, mengi asma ampeg asma
béré, méré masihan, maparin ngahaturanan, ngalélér memberi
berekah pangésto, pangéstu damang, wilujeng berkah/ berkat
beuki beuki, seneng sedep suka (tentang makan)
beulah palih palih patah, sebelah
beuli, meuli pésér, mésér galeuh, ngagaleuh beli, membeli
beunang kénging kénging dapat
beungeut beungeut pameunteu, raray wajah/ muka
beurang siang siang siang
beurat abot abot berat
beuteung padaharan patuangan, lambut perut
bibi pun bibi tuang bibi bibi/ tante
bikeun, mikeun paparinkeun, maparinkeun sanggakeun, nyanggakeun; ngahaturkeun berikan, memberikan
bilang, milang étang, ngétang étang, ngétang hitung, menghitung
birit, bujur birit, bujur imbit pantat
bisa tiasa tiasa bisa
bisi bilih bilih takut, jika
biwir biwir lambey bibir
boa tiasa jadi tiasa jadi/ tiasa janten jikalau, jangan-jangan
boga gaduh kagungan punya
buang, ngising miceun kabeuratan buang air besar
budak budak murangkalih anak
bujal bujal, puser udel pusar
buka puasa buka bobor buka puasa
bukti buktos buktos bukti
bulan sasih sasih bulan
burit sonten sonten sore
buru bujeng bujeng cepat
butuh perlu, wegah peryogi perlu
butut awon awon jelek
cabak, nyabak;

cagap, nyagap

cabak, nyabak;

cagap, nyagap

cepeng, nyepeng pegang, memegang
cageur pangésto, pangéstu damang sehat
calana calana lancingan, acing selana
cangkéng cangkéng angkéng pinggang
caram, nyaram;

carak, nyarék

caram, nyaram;

carak, nyarék

wagel, ngawagel larang, melarang
carang, langka awis awis jarang
carék, nyarékan nyarékan nyeuseul, nyeukseukan memarahi
carita, nyarita;

omong, ngomong

nyanggem nyarios berbicara
cenah cenah saurna katanya
cekel, nyekel nyekel nyepeng memegang
celuk, nyeluk;

gero, ngageroan

nyauran ngagentraan memanggil
ceuli ceuli cepil telinga
ceurik ceurik nangis menangis
cicing matuh calik, linggih menetap, bertempat tinggal
ciduh, nyiduh ciduh, nyiduh ludah, ngaludah ludah, meludah
cik, cing cobi cobi coba
cikal cikal putra pangageungna anak sulung
ciling, pacilingan kakus jamban kamar mandi
ciri tanda tawis tanda
cium, nyium nyium ngambung mencium
cokot, nyokot bantun, ngabantun candak, nyandak bawa, membawa
cukup, mahi cekap cekap cukup
cukur, dicukur dicukur diparas dipangkas rambut
cunduk, datang dongkap sumping, rawuh datang
daék daék, purun kersa ingin, mau (bersedia)
dagang dagang icalan berjualan
dahar neda tuang makan
dangdan dangdan dangdos berdandan
dapur dapur pawon dapur
déngé, ngadéngé kuping, nguping dangu, ngadangu dengar, mendengar
deukeut caket caket dekat
didik, ngadidik atik, ngatik wuruk, ngawuruk; mitutur, miwejang mendidik
diri diri salira diri sendiri
diuk diuk calik, linggih duduk
duga, kaduga kaduga kiat mampu
duit artos artos uang
duméh, lantaran jalaran ku margi sebab, karena
éling, inget émut émut ingat
émboh, tambah tambih tambih tambah
éra isin lingsem malu
embung alim teu kersa tidak mau
enggon pamondokan pangkuleman tempat tidur
eukuer, keur nuju nuju sedang
eusi, ngeusian ngelebetan ngalebetan mengisi
euweuh teu aya teu aya tidak ada
gancang, geuwat;

téréh

énggal énggal cepat
ganti ganti gentos ganti
gardéng, rérégan gardéng lalangsé gordeng
gawé gawé damel bekerja
gedé gedé ageung besar
gelung gelung sanggul sanggul
genah, ngeunah raos raos enak
gering udur teu damang sakit
getol getol kersaan rajin
geulang geulang pinggel gelang
geura, pék, hég geura, mangga mangga silakan
gigir, gigireun gigireun gedengeun di samping, di sebelah
gimir gimir rentang manah gamang
gogoda, cocoba cocoba cocobi cobaan
goréng goréng awon jelek
gugu, ngagugu nurut tumut patuh
haben, hayoh haben teras-terasan terus-terusan
hadir, ngahadiran nungkulan ngaluuhan menghadiri
hal, perkara perkawis perkawis perkara
hampura, maap hapunten hapunten minta maaf
hareup payun payun depan
harga harga pangaos harga
harti hartos hartos arti
haté haté manah hati
hawatir, watir, karunya watir hawatos kasihan
hayang hoyong palay mau
hélok héran hémeng heran
hésé, susah, pelik sesah sesah susah
heuay heuay angob menguap
heubeul, lawas, lila heubeul, lila lami lama
heug, seug mangga mangga iya (menyanggupi)
hili, tukeur liron gentos ganti
hirup hirup jumeneng hidup
hudang hudang gugah bangun
huntu huntu waos gigi
hutang hutan sambetan utang
iber, béja, warta wartos wartos berita
idin widi widi izin
igel igel ibing tari
iket totopong udeng peci
ilik, ngilikan ninggalan ninggalan melihat
ilu, milu, ngilu ngiring ngiring ikut
imah rorompok bumi rumah
impi, ngimpi ngimpén ngimpén mimpi
imut imut mésem mesem
incu pun incu tuang putu cucu
indit, miang mios angkat berangkat, pergi
indung pun biang tuang ibu ibu
inggis, risi inggis, risi rempan takut
injeum, nginjeum nambut nambut meminjam
inum, nginum leueut, ngaleueut leueut, ngaleueut minum
irung irung pangambung hidung
isuk, isukan énjing énjing besok
itung itung étang hitung
iwal, kajaba kajaba kajabi kecuali
jaga jaga jagi menjaga
jalma, jelema jalmi jalmi manusia
jauh tebih tebih jauh
jawab walon waler jawab
jero lebet lebet dalam/ masuk
jiga, siga, ciga, saperti jiga sapertos seperti
jual jual ical jual
jugjug bujeng bujeng tuju
juru, ngajuru ngalahirkeun babar melahirkan
kabéh, kabéhanana sadayana sadayana semuanya
kabur, minggat minggat lolos kabur
kacida, naker kalintang kalintang, teu kinten sangat
kajeun, keun baé sawios sawios tidak apa-apa
kakara, karék nembé nembé baru saja
karémbong kekemben kekemben kain (selendang)
kari, tinggal kantun kantun tinggal
kasakit kasakit, kanyeri kasawat penyakit
katara, kaciri katawis katawis terlihat
kapalang, kagok kapameng kapameng tanggung
kawas sapertos sapertos seperti
kawin nikah, jatukrami jatukrami, réndéngan menikah
kédé kenca kiwa kiri
kéjo, sangu sangu sangu nasi
kélék kélék ingkab ketiak
késang karinget karinget keringat
kiih kahampangan kahampangan buang air kecil
kolot kolot sepuh tua
kongkorong kangkalung kangkalung kalung
kop, pék mangga mangga silakan
kuat kiat kiat kuat
kudu kedah kedah harus
kumbah kumbah wasuh cuci
kumis kumis rumbah kumis
kumpul kempel kempel kumpul
kungsi kantos kantos pernah
kurang kirang kirang kurang
kuring, sim kuring abdi, sim abdi sim abdi saya
labuh labuh geubis jatuh
lahun, ngalahun lahun, ngalahun pangkon, mangkon pangku, memangku
lain sanés sanés bukan
laju lajeng lajeng terus
lalaki lalaki pameget laki-laki
laku, payu, laris pajeng pajeng laku
lalajo nongton nongton menonton
lamun, upama upami upami umpama, jikalau
lanceuk pun lanceuk tuang raka kakak
lantaran, sabab jalaran, sabab margi karena
lého lého umbel meler, ingus
letah letah ilat lidah
leungeun leungeun panangan tangan
leungit leungit ical hilang
leutik alit alit kecil
leuwih langkung langkung lebih
lila lami lami lama
mahal awis awis mahal
maksud maksad maksad maksud
malarat, miskin jalmi teu gaduh teu kagungan nanaon tidak punya, miskin
malem wengi wengi malam
malik malik mayun berbalik
mamayu mamayu mamajeng makan sepuasnya
mangka, sing, muga mugi mugi semoga
maot maot pupus, tilar dunya mati
marhum marhum, jenatna marhum almarhum
meméh, saméméhna sateuacan sateuacan sebelum
mending, leuwih hadé langkung saé langkung saé lebih baik
meujeuna meujeuhna cekap cukup
meureun panginten panginten mungkin, barangkali
mimiti, mimitina kawit, kawitna kawit, kawitna semula
minangka étang-étang étang-étang sebagai
mindeng, remen sering sering sering
minyak lisah lisah minyak
mupakat, rempug mupakat, rempug rempag setuju
murah mirah mirah murah
najan, sanajan sanaos sanaos walaupun, meskipun
ngan mung mung hanya
ngaran wasta, nami jenengan, kakasih nama
ngora ngora anom muda
nini pun nini tuang éyang nenek
nyaho terang uninga tahu
nyaring nyaring teu acan kulem melek, bangun
nyolowédor nyolowédor midua haté selingkuh
obat, ubar obat, ubar landong obat
ondang ondang ulem undang
omé, ngoméan; menerkeun ngalereskeun ngalereskeun memperbaiki
paham paham, ngartos ngartos mengerti
paju, maju majeng majeng maju
paké, maké anggo, nganggo anggo, nganggo pakai, memakai
palangsiang, bisa jadi tiasa jadi tiasa jadi bisa jadi
paliré, maliré maliré merhatoskeun memerhatikan
pamajikan pun bojo tuang garwa istri
pancuran, kamar mandi jamban jamban kamar mandi
pandeuri ti pengker ti pengker belakangan
pang, pangna, nu matak nu mawi nu mawi oleh karenai tu
panggih, manggih; nimu mendak mendak menemukan
pangkat, kadudukan kadudukan kalungguhan kedudukan
panon panon soca mata
pantar, sapantar sapantar sayuswa sebaya
paribasa paripaos paribaos peribahasa
pariksa, mariksa mariksa marios memeriksa
parna répot wales sakit parah
paro, saparo;

wareh, sawareh

sapalih sapalih sebagian
pasti, tangtu tangtos tangtos tentu
pati, teu pati teu patos teu patos tidak seberapa
patuh, matuh matuh linggih berkedudukan, menetap
payung payung pajeng payung
pédah ku margi, jalaran réhing sebab
pénta, ménta neda, nyuhunkeun mundut minta
pecak, mecak; nyoba nyobi nyobi mencoba
pencét, mencétan meuseulan meuseulan memijit
percaya percanten percanten percaya
permisi permios permios permisi
peuting wengi wengi malem
pihapé, mihapé ngawiat ngaweweratan menitipkan
piligenti piligentos piligentos saling berganti
pindah pindah ngalih pindah
pingping pingping paha paha
pipi pipi damis pipi
poé dinten dinten hari
poho hilap lali lupa
potong, popotongan patilasan patilasan mantan
puasa puasa saum puasa
puguh, tangtu tangtos tangtos, kantenan tentu
purun purun kersa mau
rarabi rarabi garwaan berkeluarga
raksa, pangraksa pangraksa panangtayungan bimbingan
ramo ramo rema jari tangan/kaki
rampés mangga mangga jawaban sampurasun/ punten/ permisi
rasa, rumasa rumaos rumaos merasa
réa, loba seueur seueur banyak
récéh récéh artos alit receh
reujeung, jeung sareng sareng dan
reuneuh kakandungan bobot, ngandeg mengandung
reureuh reureuh ngaso beristirahat
rieut rieut puyeng pusing
ripuh ripuh repot repot
robah robah robih berubah
roko, ududeun roko sesepeun rokok
rua, sarua sarupi, sami sarupi, sami sama
rusuh, rurusuhan énggal-énggalan énggal-énggalan buru-buru
saba, nyaba nyanyabaan angkat-angkatan bepergian
sabot keur wakto waktos waktu
sabuk, beubeur beubeur beulitan gesper
sadia sayagi sayagi sedia
sakeudeung sakedap sakedap sebentar
salah lepat lepat salah
salahsaurang salahsawios salahsawios salahseorang, satu di antaranya
salaki pun lanceuk carogé, tuang raka suami
salamet salamet wilujeng selamat
salat, solat sambeang netepan shalat
salésma salésma pilek pilek
salempang, hariwang salempang salempang khawatir
salin, disalin disalin digentos diganti
samak amparan amparan tikar
sampak, nyampak nyampak nyondong sedang berada
samping sinjang sinjang karin sarung perempuan
sanding, kasanding kasanding kasumpingan kedatangan
sanggeus saparantos saparantos sesudah
sanggup sanggem sanggem sanggup
saré mondok kulem tidur
saréréa sadayana sadayana semuanya (orang)
sarta, jeung deui sareng sareng serta, dengan
sasarap sasarap, neda tuang sarapan
sawah sawah sérang sawah
séjén séjén sanés yang lain
séléwér, nyéléwér midua haté midua manah selingkuh
sémah tamu tamu tamu
sésa, kari kantun kantun sisa
sebut sebat sebat sebut
serah, nyerahkeun pirak, mirak pirak, mirak bercerai, menceraikan
seubeuh sesek wareg kenyang
seuri seuri gumujeng tertawa
siar, nyiar milari milari mencari
sibanyo sibanyo wawasuh mencuci
sirah sirah mastaka kepala
sirit larangan larangan alat vital laki-laki
sisir pamérés pamérés sisir
soara, sora sora soanten suara
sorangan sorangan nyalira sendiri
soré sonten sonten sore
sugan manawi manawi barangkali
suku suku sampean kaki
sunat, nyunatan ngaberesihan nyepitan disunat
sungut cangkem baham mulut
supaya supados supados supaya
surat serat serat, tétésan surat
tabéat adat panganggo tabiat
tadina kawitna, awitna kawitna semua, asalnya
tai kokotor kokotor tahi
taksir, ngira nginten-nginten nginten-nginten menaksir
taktak taktak taraju pundak
talatah wiat sanggem wiat saur nitip pesan
tambah tambih wuwuh tambah
tampa, tarima tampi tampi terima
tangén, katangén kanyahoan kauninga ketahuan
tangtung, nangtung nangtung ngadeg berdiri
tanya taros taros bertanya
tapi nanging nanging tetapi
tarang tarang taar jidat
tawar, nawar tawis, nawis pundut, mundut menawar
tayoh, tayohna rupina rupina sepertinya
téang, néang milari milari mencari
ténjo, nénjo; nempo ninggal ninggali melihat
tepi, nepi dugi dugi sampai
téré téré kawalon tiri
téréh énggal énggal cepat
teleg, teureuy teleg telen teleg
tembang, nembang nembang mamaos menyanyi
tepung tepang tepang bertemu
terus teras teras terus
teundeun simpen simpen simpan
tincak, nincak tincak, nincak dampal, ngadampal injak, menginjak
titah, nitah; ngajurung ngajurung miwarang menyuruh
tonggong tonggong pungkur punggung
topi, dudukuy topi, dudukuy tudung topi
tulis, nulis tulis, nulis serat, nyerat tulis, menulis
tulung, pitulung pitulung pitandang pertolongan
tulus cios cios jadi
tuluy teras, lajeng teras, lajeng terus
tumpak, numpak tumpak, numpak tunggang, nunggang naik, menaiki
tunggu, nungguan antos, ngantosan antos, ngantosan tunggu, menunggu
turun turun lungsur turun
ucap ucap kedal, lisan ucap
ulah, entong, tong, teu meunang teu kénging teu kénging tidak boleh
ulin ulin ameng bermain
umur umur yuswa usia
urus, nguruskeun ngalereskeun ngalereskeun memperbaiki
urut tilas tilas bekas
utama utami utami utama
waktu waktos waktos waktu
wani wantun wantun berani
waras cageur damang sembuh
warga, dulur wargi, sadérék wargi, sadérék saudara
watara, sawatara sawatawis sawatawis sebagian
wawuh wanoh, kenal kenal kenal
wedak pupur pupur pupur
wedal wedal weton lahir
wilang, kawilang kaétang kaétang terhitung
wudu wudu abdas wudu

Sumber: Bahasa Sunda Dialek Priangan disusun oleh E. Zaenal Arifin, Universitas Indraprasta PGRI.

Baca juga: Kamus Sunda – Indonesia untuk Percakapan Sehari-hari

Demikianlah, semoga kamus undak usuk basa atau tingkatan bahasa Sunda ini bermanfaat.