Kirim Artikel

Kirim tulisan anjeun anu mangrupa kosakata basa Sunda wewengkon, seni, budaya, atawa konten naon baé anu patali jeung wewengkon séwang-séwangan. Upayakeun panjang tulisan teu kurang ti 300 kecap ditambahan ku gambar andelan ukuran 750 x 500. Gambar kudu nu sorangan, teu meunang aya gambar orat, jeung ulah nyokot tina Google. Kecap panganteurna kudu ngagunakeun basa Indonesia ngarah kahartian kunu maraca. Saméméh nulis, pék baca heula sarat jeung katangtuannana dina tautan ieu.