Materi Bahasa Sunda Kelas 10 SMA SMK MA Semester Genap Kurikulum 2013

Materi Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/SMK/MA Semester Genap Kurikulum 2013

19 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, sampurasun! Materi bahasa Sunda kelas 10 dalam buku Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA Kelas X Kurikulum 2013 terbitan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terdiri atas 9 pangajaran.

Materi bahasa Sunda kelas X semester dua atau semester genap dimulai dari pangajaran 5 sampai pangajaran 9. Tema pelajarannya tentang dongeng, carita wayang, carita pondok, guguritan, dan sisindiran.

Kerangka materi basa Sunda kelas 10 SMA/SMK/MA semester 2 kurikulum 2013 adalah sebagai berikut.

Pangajaran 5 Dongeng

 • Rupa-rupa dongeng
 • Papasingan dongeng
 • Ciri-ciri dongeng
 • Nganalisis teks dongeng

Pada bab 5 siswa kelas 10 diajarkan materi tentang dongeng yang meliputi macam-macam dongeng, papasingan dongeng, ciri-ciri dongeng, menganalisis teks dongeng, dan belajar mendongeng.

Baca juga: Dongeng Sangkuriang Singkat

Pangajaran 6 Carita Wayang

 • Mikawanoh carita wayang
 • Pancakaki duduluran
 • Karakter protagonis dan antagonis
 • Ngadeskripsikeun
 • Pedaran carita wayang epik Ramayana jeung Mahabrata
 • Ngabedakeun carita wayang jeung dongeng

Kesenian wayang khas Sunda yaitu wayang golek. Di bab 6 ini siswa diberikan materi-materi mengenai cerita wayang Epik Ramayana dan Mahabrata. Dalam cerita wayang juga silsilah keturunan keluarga atau dalam bahasa Sunda disebut pancakaki.

Baca juga: Sinopsis Cerita Wayang Golek Semar Rarabi

Pangajaran 7 Carita Pondok

 • Maca carpon
 • Unsur-unsur carpon
 • Daftar pangaran carpon Sunda nu kungsi dileler hadiah
 • Ngabedakeun carpon jeung dongeng
 • Fiksimini Sunda
 • Ngarang carpon atawa Fiksimini

Pada bab 7 materinya tentang sastra yaitu carita pondok (carpon) dan fiksimini. Dalam bahasa Indonesia carpon disebut juga cerpen (cerita pendek).

Setelah memahami unsur-unsur carpon, siswa diharapkan dapat membedakan carpon dengan dongeng serta dapat menulis carpon atau fiksimini.

Baca juga: Contoh Fiksimini Sunda Tema Pendidikan

Pangajaran 8 Guguritan

 • Maca teks guguritan
 • Mikawanoh puisi guguritan
 • Mikawanoh watek, guru lagu jeung guru wilangan pupuh
 • Ngarang jeung nembangkeun guguritan

Materi pada bab 8 masih tentang sastra, yaitu guguritan dan pupuh. Guguritan adalah bentuk puisi yang terikat oleh patokan-patokan pupuh. Jumlah pupuh semuanya ada 17, masing-masing jenis mempunyai watak, guru lagu dan guru wilangan.

Baca juga: 17 Jenis Pupuh Sunda dan Contohnya

Pangajaran 9 Sisindiran

Materi basa Sunda kelas 10 semester genap semuanya tentang sastra. Pada bab 9 juga materinya tentang sastra, yaitu sisindiran.

Bentuk sisindiran dapat dibedakan menjadi rarakitan, paparikan, dan wawangsalan. Isinya terdiri atas sisindiran sesebred, silih asih, dan piwuruk.

Baca juga: Buku Bahasa Sunda Kelas X SMA/SMK/MA Kurikulum 2013

Demikianlah, semoga bermanfaat.