Materi Bahasa Sunda Kelas 4 SD MI Semester Genap Kurikulum 2013

Materi Bahasa Sunda Kelas 4 SD/MI Semester Genap Kurikulum 2013

25 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Materi bahasa Sunda kelas 4 SD/MI semester genap dalam buku Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas IV Kurikulum 2013 terbitan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terdiri atas 5 pangajaran (pelajaran/ bab).

Materi tersebut antara lain menghargai jasa para pahlawan, cinta tanah air, cita-cita, lingkungan pemukiman, dan makanan sehat khas Sunda.

Kerangka materi basa Sunda kelas 4 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 adalah sebagai berikut.

Pangajaran 5 Ngajénan Jasa Pahlawan

 • Pupuh asmarandana téma jasa guru, jeung pagawéan nu méré mangpaat ka batur
 • Nyusun pupuh asmarandana tina carita
 • Kecap rarangkén pa- jeung pa-an

Pada pangajaran ngajénan jasa pahlawan (menghargai jasa pahlawan) terdapat materi pupuh asmarandana. Temanya tentang jasa guru dan pekerjaan-pekerjaan yang memberi manfaat bagi banyak orang.

Tata bahasanya mempelajari kata yang menggunakan rarangkén hareup (awalan) pa- dan rarangken gabungan pa-an. Selain memahami artinya, juga harus dapat menerapkan kata-kata berimbuhan ke dalam kalimat.

Pangajaran 6 Cinta Lemah Cai

 • Kawih kaéndahan tanah Sunda
 • Neangan harti kecap nu patali jeung ngarawat lingkungan
 • Pedaran kawih

Materi pelajaran bab 6 temanya tentang cinta tanah air. Pada bab ini membahas kawih Sunda tentang keindahan alam (tanah Sunda) dan mencari arti kata-kata yang berhubungan dengan merawat dan megelola lingkungan.

Pangajaran 7 Cita-cita

Bab 7 tentang cita-cita. Pembahasan meliputi membaca karangan tentang cita-cita, belajar undak usuk basa Sunda dan mengenal kosakata basa Sunda tentang sepak bola dan olahraga lainnya. Setelah belajar bab ini, siswa diharapkan dapat menulis karangan tentang cita-cita.

Pangajaran 8 Lingkungan Padumukan

 • Maca karangan dadaran ngeunaan tempat padumukan
 • Neangan harti kecap nu patali jeung padumukan
 • Nyaritakeun deui dadaran

Pada bab ini siswa membaca artikel penjelasan tentang tempat pemukiman, mencari arti kata yang berhubungan dengan pemukiman, serta menceritakan kembali isi artikel yang dibaca.

Pangajaran 9 Kadaharan Sehat Has Sunda

 • Maca wacana ngeunaan kadaharan
 • Istilah kadaharan jeung inuman
 • Istilah cara ngolah kadaharan

Pada pelajaran bab 9 atau bab terakhir membahas materi kuliner, yakni makanan dan minuman sehat khas Sunda. Di bab ini siswa diajarkan nama-nama makanan khas Sunda serta cara pengolahannya.

Baca juga: Buku Bahasa Sunda Kelas IV SD/MI Kurikulum 2013

Demikianlah, semoga bermanfaat.