Materi Bahasa Sunda Kelas 6 SD MI Semester Genap Kurikulum 2013

Materi Bahasa Sunda Kelas 6 SD/MI Semester Genap Kurikulum 2013

19 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Materi bahasa Sunda kelas 6 SD/MI semester genap dalam buku Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas VI Kurikulum 2013 terbitan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hanya 3 bab, yaitu bab 4, 5, dan 6.

Tema pelajaran bab 4 tentang pengaruh globalisasi terhadap lingkungan dan kehidupan, bab 5 wirausaha, dan bab 6 temanya tentang memelihara kesehatan masyarakat.

Kerangka materi basa Sunda kelas 6 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 adalah sebagai berikut.

Pangajaran 4 Pangaruh Globalisasi

 • Maca artikel pangaruh globalisasi kana lingkungan jeung kahirupan
 • Ngalarapkeun kecap-kecap nu patali jeung teknologi informasi
 • Kecap rarangkén pang-
 • Gaganti ngaran
 • Kecap Tingkesan
 • Pancén: Nulis karangan déskripsi ngeunaan pangaruh globalisasi

Pelajaran pada bab 4 belajar membaca artikel tentang pengaruh globalisasi terhadap lingkungan dan kehidupan dan menerapkan istilah-istilah teknologi informasi ke dalam kalimat.

Tata bahasanya belajar tentang kata ganti orang dan kecap tingkesan. Pelajaran menulisnya, siswa diberi tugas untuk menulis karangan deskripsi tentang pengaruh globalisasi.

Pangajaran 5 Wirausaha

 • Maca artikel restoran Sunda
 • Néangan harti kecap nu patali jeung menu
 • Ngalarapkeun kecap sawanda
 • Kecap serapan tina bahasa Arab
 • Carita narasi jeung déskripsi
 • Kecap rundayan tina payung
 • Pancén: Nulis karangan déskripsi ngeunaan hiji kaayaan.

Materi pelajaran basa Sunda pada bab 5 semester genap yaitu tentang kosakata yang berhubungan dengan menu makanan Sunda. Di bab ini lebih banyak belajar tata bahasa seperti kecap sawanda, kata serapan, cerita narasi dan deskripsi, serta kecap rundayan.

Baca juga: Jenis-jenis dan Contoh Karangan Bahasa Sunda

Pangajaran 6 Miara Kasehatan Masarakat

 • Maca biantara ngeunaan kaséhatan
 • Néangan harti kecap nu patali jeung kabersihan
 • Ngabédakeun biantara jeung ceramah
 • Bagian-bagian téks biantara
 • Ngahariringkeun kawih
 • Mikawanoh istilah pada, padalisan, purwakanti
 • Nembangkeun pupuh asmarandana
 • Ngahariringkeun sisindiran
 • Pancén: Nyusun téks biantara téma kaséhatan, nyusun 5 sisindiran nu patali jeung kaséhatan, nyieun 3 pupuh kinanti/ durma/ asmarandana nu patali jeung kaséhatan.

Bab terakhir materi bahasa Sunda kelas 6 yaitu tentang biantara (pidato), kawih, pupuh, dan sisindiran. Di bab ini juga ada penjelasan materi tentang istilah-istilah yang terdapat pada pupuh dan kawih, yaitu pada, padalisan, dan purwakanti.

Baca juga: Buku Bahasa Sunda Kelas VI SD/MI Kurikulum 2013

Demikianlah, semoga bermanfaat.