Materi Carita Pantun; Pengertian, Sejarah, Struktur, dan Contohnya

Materi Carita Pantun: Pengertian, Sejarah, Struktur dan Contohnya

18 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Carita pantun merupakan salah satu karya sastra yang sempat populer di kalangan masyarakat Sunda. Karya sastra Sunda buhun ini mengalami kejayaan pada tahun 1950-an.

Pembahasan materi carita pantun di sini meliputi pengertian, sejarah singkatnya, dan bagian-bagian atau struktur carita pantun lengkap dengan contohnya.

Pengertian Carita Pantun

Carita pantun atawa lalakon pantun nyaéta carita rékaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan anu disebut mantun. Artinya cerita rekaan yang diceritakan oleh juru pantun dalam pagelaran ritual yang disebut mantun.

Mantun dibawakan dengan cara dihaleuangkeun (ditembangkan secara lisan) serta diiringi oleh musik kacapi.

Orang yang membawakan pantun disebut tukang pantun atau juru pantun.  Biasanya juru pantun sudah berusia lanjut dan tuna netra (tidak melihat).

Juru pantun dituntut memiliki keterampilan dan wawasan yang luas di segala bidang. Kedudukannya sebagai juru penerang sejajar dengan kedudukan dalang wayang golek pada zaman sekarang.

Cerita pantun biasa digelar setelah Isya sampai semalam suntuk. Ceritanya panjang-panjang, bahkan lakon Badak Pamalang ceritanya baru tamat dalam waktu tiga malam. Isi ceritanya mengandung hal-hal yang mustahil (pamohalan).

Karya sastra buhun ini turun temurun dan menyebar secara lisan. Tidak heran kalau perkembangannya terdapat beberapa versi, seperti pantun Bogor, pantun Priangan, dan pantun Baduy.

Isi cerita pantun menceritakan pangeran, satria, atau raja-raja terah Prabu Siliwangi yang mencari jodoh atau ekspansi. Jika dilihat dari isi ceritanya, cerita pantun memiliki pola atau alur yang sama.

Pola atau alur cerita pantun yaitu ksatria mengembara. Dalam pengembaraannya banyak kejadian yang menimpa, seperti peperangan. Ksatria Pajajaran memenangkan peperangan, lalu bersanding dengan putri, dan akhirnya menjadi raja.

Berdasarkan alur ceritanya, carita pantun terbadi menjadi dua bagian, yaitu galur leunjeuran dan galur simpay.

Ciri galur leunjeuran bisa dilihat dari rangkaian kisahnya. Di akhir cerita, ksatria lakon utama tidak kembali lagi ke negaranya. Setelah memenangkan peperangan dan menaklukan kerajaan, dia menetap dan mengolah negara yang terakhir ditaklukan.

Sedangkan pada galur simpay, setelah mengembara melewati berbagai macam cobaan, ksatria pulang ke negaranya dan menjadi pribadi yang lebih unggul.

Pantun galur simpay usianya lebih tua dibandingkan galur leunjeuran. Contoh cerita pantun galur simpay di antaranya Ciung Wanara, Lutung Kasarung, dan Mundinglaya di Kusumah.

Sejarah Singkat Carita Pantun

Cerita pantun diperkirakan lahir pada abad ke-14. Perkiraan ini bersandar pada banyaknya pantun yang menceritakan kerajaan Pajajaran.

Namun ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa cerita pantun telah ada sebelum kerajaan Pajajaran. Alasannya ada pantun Ciung Wanara yang menceritakan kerajaan Galuh. Selain itu, ada juga pantun Lutung Kasarung  dengan latar kerajaan Pasir Batang.

Diketahui bahwa kerajaan Galuh dan Pasir Batang telah ada sebelum kerajaan Pajajaran.

Struktur Carita Pantun

Cerita pantun merupakan wangun ugeran (puisi). Di dalamnya dibangun oleh beberapa bagian atau struktur. Bagian-bagian cerita pantun adalah sebagai berikut.

Rajah

Rajah disampaikan oleh juru pantun sebelum memulai cerita. Rajah berisi sanduk-sanduk ka karuhun (minta izin pada karuhun) karena akan memulai cerita.

Rajah bukan bagian dari isi cerita, tetapi sebagai bagian penting dari pantun. Rajah juga menjadi ciri utama cerita pantun sekaligus menjadi pembeda dengan karya sastra lainnya.

Panjang pendeknya rajah tidak bergantung pada cerita, tetapi bergantung pada juru pantun itu sendiri.

Contoh rajah pantun Lutung Kasarung

Bul kukus mendung ka manggung,
ka manggung neda papayung,
ka déwata neda suka,
ka pohaci neda suci,
kuring rék diajar ngidung,
nya ngidung carita pantun,
ngahudang carita wayang,
nyilokakeun nyukcruk laku,
nyukcruk laku ku bahayu,
mapay lambah nu baheula,
lulurung tujuh ngabandung,
kadalapan keur disorang,
bisina nerus naratus,
bisina narajang alas,
da puguh galuring tutur,
ngembat papatan carita,
ti mendi papisinieun,
ti mana pacaritaeun,
teuteureuh pikahiyangeun,
ditandéan cupu manik,
cupu manik astagina,
dituruban ku mandepun,
diteundeun di jalan gedé,
ditunda ku nu ngaliwat,
ku nu weruh di semuna,
ku nu terang bujaksana,
ku nu rancagé di angen,
dibuka patinghaleuang,
nu ménta dilalakonkeun,
cag!
Teundeun di handeuleum sieum,
tunda di hanjuang siang,
paranti nyokot ninggalkeun.(Sumber: Buku Pamekar Diajar Basa Sunda Kelas XII dicutat tina Panca Warna IIA)

Narasi

Bagian narasi adalah bagian cerita yang disampaikan oleh juru pantun ketika menyambungkan satu kejadian dengan kejadian selanjutnya.

Pembawaan bagian narasi ini digalantangkeun (dideklamasikan) alias teu dihaleunagkeun (tidak ditembangkan). Meski tidak ditembangkan, tetap diiringi oleh kacapi.

Contoh narasi carita pantun Lutung Kasarung

Caturkeun ratu di manggung, carita di kahyangan. Guru Minda kahyangan, anak dewata cikalna, titisan Guru Hyang Tunggal, seuweu batara di langit, ngabujangga di paradewa, kasep taya papadana, keur meujeuhna teguh cangcut.

Tuluy ngimpi kagungan bebene, sarupa jeung Sunan Ambu; ngalingling ngedeuleu maling. Enggeus nganggo raksukan, salin jenengan kana Lutung Kasarung; kasarung ku sadulur, kasimpang ku barayana.

Cedok nyembah, indit kusap birit, angkat ngusap sinjang, bisi kawiwirangan keur ngawula.

Deskripsi

Bagian deskripsi adalah bagian yang menggambarkan tingkah laku tokoh, perasaan atau isi hati, dan menggambarkan keadaan.

Tingkah laku tokoh cerita, seperti menggambarkan ksatria berperang, ksatria terbang, putri dandan, dan sebagainya.

Menggambarkan isi perasaan atau suasana hati misalnya perasaan gembira, sedih, malu, malas, terharu, dan sebagainya.

Bagian deskripsi termasuk bagian yang paling disukai karena biasanya juru pantun menggunakan gaya basa babandingan yang lucu. Bagian deskripsi suka ditembangkan dan sering disebut papantunan.

Baca juga: 10 Macam Majas atau Gaya Bahasa Sunda dan Contohnya

Contoh bagian deskripsi pantun Lutung Kasarung

Ludak lédok diboréhan,
Lain téh wuni boboréh,
Dipulasan kéler nahun,
Nu geulis ngadadak goréng,
Hideung batan wadah teuleum,
Bangbang awak batan gagak,
Ngan sorotna henteu leungit,
Sasemu kénéh jeung Ambu,
Pakéan jiga kiramay,
Karémbong saburubutan,
Sarindang sariga rambang,
Dibahan boboko buntung,
Bawaeun linggih di gunung.

Dialog

Bagian dialog atau dalam bahasa Suda disebut paguneman antar pelaku cerita. Dialog berfungsi untuk menggambarkan watak pelaku, melancarkan jalan cerita, dan menyampaikan gagasan-gagasan.

Contoh Dialog Purbararang dengan Lengser dalam pantun Lutung Kasarung

“Aéh, Mama Léngsér, bagéa teuing, iraha dongkap?”

Tembalna Mama Léngsér “Jagong carang, Ratu Emas!”

“Jadi Mama Léngsér téh kakara hol? Atuh sukur, Mama Léngsér boa tos noong heula?”

“Aduh Ratu Emas, ulah tadah tuduh kanu puguh, ulah ngagaranan ka nu énya, palias teuing lamun téh tas noong”.

“Nya sukur Mama Léngsér, lamun téh tas noong mah. Tapi lamun tas noong, ulah pupulih ka batur, ulah cacarita ka tatangga, ari uar-uar mah kajeun”.

Monolog

Monolog artinya bicara sendiri atau berbicara dalam hati. Contoh monolog dalam pantun Lutung Kasarung adalah sebagai berikut.

“Aéh, Mama Léngsér, bagéa teuing, iraha dongkap?”“Karunya teuing Aki Panyumpit, gila ku ruksak, dideuleu pawukon, keg lain enggon jalma. Rék neneda ka Sunan Ambu, ka Ambu neda pituduh, ka Rama neda papatah, muga tulus nya pangjurung, muga laksana pangjiad; rék misalin Aki Panyumpit, peuting ieu”.

(Tina Galuring Sastra, Karya Budi RT)

Rajah Penutup

Contoh rajah panutup adalah sebagai berikut.

Pun Sapuuun Hyang Prabu Wastu
Pangampura anu diseja
Boh bisi langsung nya saur
Bih bisi bahé nya carék
Kami ngan darma mitutur
Lalakon dilalakonkeun
Puun Sapuuun Hyang Suwargi
Sang Lumahing Nusa Larang
Sing langgeng di kasucian
Lumanggeng di Kahyangan
Ngahiji jeung Maha suci
Nya Hyang Séda Niskala
Puuun Sapuuuuun.http://qwastu.blogspot.com

Demikianlah, semoga bermanfaat.