Papatah Sunda Penuh Makna Untuk Anak Muda

Papatah Sunda Penuh Makna Untuk Generasi Muda

2 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Papatah Sunda pada postingan ini dikutip dari nasihat wayang golek dalang Abah Asep Sunandar Sunarya (alm) melalui Prabu Abiyasa kepada Pandu Dewanata.

Abiyasa adalah seorang tokoh pewayangan Mahabrata, sebagai raja negara Astina sebelum Prabu Pandu Dewanata dan Duryudana. Dia adalah seorang raja yang baik dan bijaksana.

Isi pepatah Sunda ini merupakan nasihat dari orang tua untuk generasi muda calon penerus bangsa/ calon pemimpin negara.

Papatah Bahasa Sunda keur Budak Ngora

Hidep sasat anu jadi gambaran ka hareup pikeun neruskeun ieu nagara. Hidep anu bakal neruskeun perjuangan anu jadi kolot. Numatak dijurung-jurung ti lelembut pikeun masantrén téh naon? Mulungan pangabisa pigeusaneun hidep jadi ais pangampih di ieu nagara. Nyaéta sing bener-bener jadi pamingpin anu guna, aya mangpaatna, turta beresih ogé berwibawa.

Dimana nyangking kalungguuhan gumanti aji di ieu nagara téh, tangtuna ogé bakal ditungtut konsékuénsi anjeun salaku ais pangampih di ieu nagara.

Sok komo anu disinghareupan jaman kiwari téh masyarakat geus kritis. Aprésiasina geus béda. Tangtuna ogé pikeun nyinghareupan ieu tantangan anu bakal datang jeung ayeuna téh tetep urang téh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur, wawasan anu leuwih luas.

Cita-cita ama nyaéta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal, anu berkualitas, anu ngabogaan wawasan internasional. Supaya dina ngajalankeun kawajibanana téh sagolék pangkék sacangreud pageuh, teu unggut kalinduan teu gedag kaainginan.

Nyaéta sing ngabogaan sipat anu opat perkara. Diantarana nyaéta:

Urang téh kudu jujur dina nyarita

Enya ceuk enyana, lain kudu ceuk lainna. Ulah nu lain dienya-enya, ulah nu enya di lain-lain. Yakin éta bakal ngaruksak katentreman di ieu nagara lamun kitu carana (nu lain dienya-enya, nu enya di lain-lain).

Tapi lamun sagolék pangkék sarangreud pageuh, enya dienyakeun, lain dilainkeun, éta luyu jeung bakal lempeng kaituna.

Ngadék sacékna nilas saplasna, dibarengan ku leuleus jeujeur liat tali. Moal dék ngabulat beulit kanyataan, moal rék ngaharamkeun nu halal, moal rék ngahalalkeun nu haram.

Kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah

Luyu kasanggupan anu tangtu, heula anan amanah éta wé nu aya dina diri sorangan. Ulah waka nuduh nu jauh nyawang nu anggang, éta nu aya dina awak sorangan éta téh kabéh amanah wungkul tinu kagungan urang sadaya.

Sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir. Kalawan urang hirup moal leupas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan (malaikat) Rokib jeung Atid.

Sing apik barangdahar

Naha éta nu rék didahar ku anjeun téh naha ladang basilat? Naha ladang korupsi? Ladang néangan untung bari jeung ngarugikeun batur? Kadé ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Akhirna turunan anjeun bakal ruksak kadituna.

Sabab manusa béda jeung sato, saperti domba, saperti anjing. Anjing budug di jarian paéhna téh ukur semet bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan téh bakal panggih jeung balitungan.

Ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha meunang peristiwa

Naon sababna? Dina perjuangan yakin hidep téh bakal manggih rupa-rupa kapeurih, kanyeri, jeung sajabana. Moal teu kitu, sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Éta prosés hirup. Iwalti urang téh kudu sobar.

Tinggali katerangan, méré béja. “Demi wanci manusa bakal pinanggih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi? Nyaéta jalma anu teu rugi téh, anu iman jeung anu amal soléh. Dibarengan ku daék silih wasiatan ku hakna bari jeung sobar”.

Ari sobar téh lain ditampiling kudu cicing, ditajong kudu morongkol, digebug kudu murungkut. Tapi sobar téh kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakirana matak ngarugikeun kana diri.

Kacindekan ieu élmu téh prak barengan ku iman, ku takwa. Sabab lamun élmu wungkul, cilaka. Lamun urang boga élmu wungkul bakal pinter. Tina pinter bakal énténg usahana. Tina énténg usahana, loba hasilna ngan loba dosana. Sabab naon? Sabab nu pinter mah usahana kanu bodo. Jadi cindekna tukang tipu nu kitu téh. Lamun élmu wungkul mah jadi tukang tipu.

Sabalikna lamun iman wungkul bahaya deuih. Naon? Bisi katipu.

Jadi ayana élmu, iman, jeung takwa téh pikeun ngadalian hawa nafsu anu salilana hayang mikiran haliah dunya wé wungkul tanpa mikiran ahérat.

Tah ku hal sakitu, lamun geus bisa maca diri anu kitu, amanah téa ti Pangéran, yakin anjeun jadi ais pangampih téh bakal guna. Malahan sajarah bakal nyarita lamun kitu carana.

Baca juga: Papatah Bahasa Sunda Sedih dari Bapak untuk anak Laki-laki

Pepatah Sunda untuk Anak Muda (Terjemahan)

Kamu yang menjadi harapan untuk menjadi penerus negara ini. Kamu yang akan menruskan perjuangan orang tua. Makanya disuruh belajar (sekolah/pesantren) sejak kecil. Menuntut ilmu untuk bekalmu jadi pemimpin di negara ini. Harus sungguh-sungguh jadi pemimpin yang berguna, bermanfaat, bersih, dan berwibawa.

Ketika menduduki jabatan di negara tentunya bakal dituntut konsekuensimu sebagai pemimpin di negara ini.

Apalagi masyarakat di zaman sekarang sudah kritis. Penilaiannya sudah berbeda. Tentunya untuk menghadapi tantangan ini dan yang akan datang kita harus ditunjang oleh pendidikan tinggi dan wawasan yang luas.

Cita-cita ayah ingin memiliki sumber daya manusia yang handal, yang berkualitas, yang memiliki wawasan global. Supaya dalam menjalankan kewajibannya teguh pendirian tidak plin plan.

Kamu harus mempunyai 4 sifat. Di antaranya:

Kita harus berbicara jujur

Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan yang salah dikatakan benar, yang benar disalahkan. Jika yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan akan merusak ketentraman negara ini. Tapi jika teguh pendirian, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan, itu sesuai dan lurus ke depannya.

Harus objektif dan bijaksana. Tidak memutar balikkan fakta, tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram.

Harus benar-benar melaksanakan amanah

Sesuai dengan kesanggupan, sementara amanah yang ada pada diri sendiri. Jangan mencari yang jaduh dahulu, itu yang ada pada diri sendiri semuanya amanah dari Tuhan pemilik kita semua.

Sebab yakin anggota badanmu semua akan jadi sakdi di hari akhir. Hidup kita tidak lepas dari pengawasan Tuhan melalui malaikat Rokib dan Atid.

Harus hati-hati makan

Apakah yang akan dimakan itu hasil menipu? Apakah hasil korupsi? Hasil untung sambil merugikan orang lain? Awas jangan dimakan takutnya jadi kulit jadi daging, jadi sumsum, jadi tulang. Akhirnya turunanmu nanti akan rusak.

Sebab manusia beda dengan binatang seperti domba atau anjing. Anjing buduk di kebun matinya hanya sebatas belatungan, tetapi manusia selain belatungan akan bertemu dengan perhitungan.

Jangan menangis seberat apapun masalahmu

Apa sebabnya? Dalam perjuangan yakin kamu akan mendapat macam-macam kesulitan, kesakitan, dan sebagainya. Pasti begitu karena dalam perjuangan harus melewati pengorbanan. Itu proses hidup. Kita harus bersabar.

Keterangan memberitahu. “Demi masa. Sesungguhnya manusia benar – benar dalam kerugian. Kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran.”

Sabar itu artinya bukan pasrah, tetapi harus bertahan dari apa pun yang dapat menimbulkan kerugian pada diri.

Intinya, ilmu harus diamalkan dengan disertai iman dan takwa. Sebab ilmu tanpa iman dan takwa bisa mencelakakan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Sebaliknya, jika iman tanpa ilmu juga berbahaya. Bisa tertipu.

Jadi, ilmu, iman, dan takwa itu untuk mengendalikan hawa nafsu yang selamanya menguasai dunia saja tanpa memikirkan akhirat.

Oleh sebab itu, jika sudah bisa menjaga amanat dari Tuhan, yakin kamu jadi pemimpin yang berguna. Bahkan sejarah akan mencatat (kisahmu).

Baca juga: Ringkasan Cerita Wayang Golek Asal Muasal Kuncung Semar

Demikianlah semoga bermanfaat.