Patokan dan Contoh Pupuh Wirangrong Sunda

Patokan dan Contoh Pupuh Wirangrong Sunda

6 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pupuh wirangrong adalah salah satu jenis pupuh Sunda. Nama wirangrong asalnya dari kata wirang yang berarti malu. Persamaan kata wirang dalam basa Sunda yaitu éra (loma) dan isin (halus).

Sesuai dengan namanya, tema cerita atau isi pupuh wirangrong biasanya tentang wirang, era, atau malu.

Pupuh adalah puisi tradisional Sunda dan Jawa yang terikat oleh aturan-aturan, seperti jumlah padalisan, guru wilangan, dan guru lagu.

Ciri dan Patokan Pupuh Wirangrong

Ciri wirangrong dapat dilihat dari patokan jumlah padalisan, guru lagu, dan guru wilangan.

Padalisan artinya jumlah baris dalam satu bait (pada). Guru wilangan artinya jumlah suku kata (engang) dalam satu baris. Guru lagu adalah suara vokal ujung baris.

Ciri atau patokan lirik wirangrong adalah sebagai berikut.

  1. Tema atau isinya tentang malu (wirang).
  2. Jumlah padalisan dalam satu bait sebanyak 6 baris.
  3. Guru wilangan masing-masing padalisan terdiri atas 8 suku kata.
  4. Guru lagu setiap padalisannya yaitu 8i, 8o, 8u, 8i, 8a, 8a.

Jika diuraikan, maka jumlah baris, guru wilangan, dan guru lagu wirangrong adalah seperti ini.

  • Baris ke-1: 8 suku kata, vokal ujung baris huruf (i)
  • Baris ke-2: 8 suku kata, vokal ujung baris huruf (o)
  • Baris ke-3: 8 suku kata, vokal ujung baris huruf (u)
  • Baris ke-4: 8 suku kata, vokal ujung baris huruf (i)
  • Baris ke-5: 8 suku kata, vokal ujung baris huruf (a)
  • Baris ke-6: 8 suku kata, vokal ujung baris huruf (a)

Contoh Lirik Pupuh Wirangrong

Barudak mangka ngalarti
Ulah rék kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun saréréa
Modal bakti ka nagara

He barudak mangka ngarti
Ulah rék kadalon-dalon

Nungtut elmu jeung pangarti
Masing rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga dibéla

Baca juga: Patokan dan Contoh Pupuh Magatru

Demikianlah, semoga bermanfaat.