Pengertian dan Contoh Kecap Barang Rundayan

Pengertian dan Contoh Kecap Barang Rundayan

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Bentuk kecap barang atau kata benda dalam basa Sunda terbagi menjadi lima macam, yaitu kecap salancar, kecap rundayan, kecap rajékan, kecap kantétan, dan kecap wancahan.

Pengertian Kecap Barang Rundayan

Kecap barang rundayan nya éta kecap barang anu geus dirarangkénan, boh rarangkén hareup, tengah, tukang, boh rarangkén barung. Atau kata benda turunan dari bentuk dasar yang sudah ditambah rarangken (imbuhan).

Bentuk dasarnya bisa berupa kecap barang, kecap pagawéan (kata kerja), kecap sipat (adjektiva), dan kecap bilangan.

Sementara imbuhannya bisa berupa rarangkén hareup (awalan), tengah, tukang (akhiran), atau rarangkén gabungan.

Pola dan Contoh Kecap Barang Rundayan

Berdasarkan bentuk dasarnya, pola dan contoh kecap barang rundayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PolaBentuk DasarKecap Barang RundayanArtinya
KB  +  -ar-AnjeunAranjeunKalian
BudakBarudakAnak-anak
BumiBarumiRumah-rumah
KP  +  pang-AjulPangajulGalah
KeureutPangeureutAlat pemotong
GebugPanggebugAlat pemukul
[KB, KP]  +  [pi-, -eun, per–an]ImahPiimaheunBahan rumah
DuitPiduiteunDapat menjadi uang
TunduhPitunduheunHal yang dapat menyebabkan kantuk
TaniPertanianPertanian
AturPeraturan – PalaturanPeraturan
[KB, KS]  +  [pi–an]LemburPilemburanPerkampungan
[KP, KS]  +  [ka-]SusahKasusahHal yang menyusahkan
MelangKamelangHal yang mengkhawatirkan
ResepKaresepHobi
[KB, KP, KS]  +  [pa-, pa+N-, -an, ka–an, pa–an, pi–eun]DagangPadagangPedagang
TugasPatugasPetugas
CekelPanyekelPegangan
PatihPamatilAlat patil
LautLautanLautan
LamunLamunanKhayalan
DaharKadaharanMakanan
SeniKasenianKesenian
GawéPagawéanPekerjaan
GuyubPaguyubanPerhimpunan
[KB, KP, KS, KBil]  +  -naTujuhTujuhnaTujuh hari setelah kematian
WaktuWaktunaSaatnya
AwakAwaknaTubuhnya

Keterangan:

KB = Kecap barang (kata benda)

KP = Kecap pagawéan (kata kerja)

KS = Kecap sipat (kata sifat)

Kbil = Kecap bilangan (kata bilangan)

Baca juga: Pengertian dan Contoh Kecap Barang Salancar

Demikianlah, semoga bermanfaat.