Pengertian dan Contoh Kecap Barang Rundayan

Pengertian dan Contoh Kecap Barang Rundayan

2 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Bentuk kecap barang atau kata benda dalam basa Sunda terbagi menjadi lima macam, yaitu kecap salancar, kecap rundayan, kecap rajékan, kecap kantétan, dan kecap wancahan.

Pengertian Kecap Barang Rundayan

Kecap barang rundayan nya éta kecap barang anu geus dirarangkénan, boh rarangkén hareup, tengah, tukang, boh rarangkén barung. Atau kata benda turunan dari bentuk dasar yang sudah ditambah rarangken (imbuhan).

Bentuk dasarnya bisa berupa kecap barang, kecap pagawéan (kata kerja), kecap sipat (adjektiva), dan kecap bilangan.

Sementara imbuhannya bisa berupa rarangkén hareup (awalan), tengah, tukang (akhiran), atau rarangkén gabungan.

Pola dan Contoh Kecap Barang Rundayan

Berdasarkan bentuk dasarnya, pola dan contoh kecap barang rundayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pola Bentuk Dasar Kecap Barang Rundayan Artinya
KB  +  -ar- Anjeun Aranjeun Kalian
Budak Barudak Anak-anak
Bumi Barumi Rumah-rumah
KP  +  pang- Ajul Pangajul Galah
Keureut Pangeureut Alat pemotong
Gebug Panggebug Alat pemukul
[KB, KP]  +  [pi-, -eun, per–an] Imah Piimaheun Bahan rumah
Duit Piduiteun Dapat menjadi uang
Tunduh Pitunduheun Hal yang dapat menyebabkan kantuk
Tani Pertanian Pertanian
Atur Peraturan – Palaturan Peraturan
[KB, KS]  +  [pi–an] Lembur Pilemburan Perkampungan
[KP, KS]  +  [ka-] Susah Kasusah Hal yang menyusahkan
Melang Kamelang Hal yang mengkhawatirkan
Resep Karesep Hobi
[KB, KP, KS]  +  [pa-, pa+N-, -an, ka–an, pa–an, pi–eun] Dagang Padagang Pedagang
Tugas Patugas Petugas
Cekel Panyekel Pegangan
Patih Pamatil Alat patil
Laut Lautan Lautan
Lamun Lamunan Khayalan
Dahar Kadaharan Makanan
Seni Kasenian Kesenian
Gawé Pagawéan Pekerjaan
Guyub Paguyuban Perhimpunan
[KB, KP, KS, KBil]  +  -na Tujuh Tujuhna Tujuh hari setelah kematian
Waktu Waktuna Saatnya
Awak Awakna Tubuhnya

Keterangan:

KB = Kecap barang (kata benda)

KP = Kecap pagawéan (kata kerja)

KS = Kecap sipat (kata sifat)

Kbil = Kecap bilangan (kata bilangan)

Baca juga: Pengertian dan Contoh Kecap Barang Salancar

Demikianlah, semoga bermanfaat.