Pengertian Wacana Pedaran Bahasa Sunda Nyaeta

Pengertian Wacana Pedaran Bahasa Sunda

40 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Postingan ini menjelaskan pengertian wacana pedaran. Wacana pedaran, dalam bahasa Indonesia disebut juga teks eksposisi. Secara etimologi eksposisi berasal dari bahasa  latin, yaitu exposition yang berarti memulai atau membuka.

Pengertian Pedaran

Hartina pedaran nyaéta wanda karangan wangun prosa anu ngajentrekeun hiji obyék atawa pasualan kalawan jéntré, singget, jeung mundel. Gunana sangkan nu maca saolah-olah milu ninggali, ngadéngé, ngangseu, atawa ngarasakeun sakumaha nu kaalaman ku nu nulis.

Tujuan wacana pedaran nya éta pikeun nepikaun pamanggih ngeunaan hiji obyék atawa hiji perkara. Dina ieu karangan téh sok dikuatan ku alesan anu asup akal atawa dirojong ku bukti jeung conto. Jerona ieu wanda karangan téh bisa nambah wawasan nu macana.

Wacana pedaran téh eusina mangrupa informasi atawa pangaweruh nu méré beja jeung pamahaman kanu maca. Gaya nulisna singget, akurat, jeung mundel. Sifat tulisannana ilmiah jeung lain carita rékaan (non-fiksi).

Keur ngajéntrékeun pedaran, tulisan bisa ditambahan ku diagram, grafik, gambar, dénah, conto, statistik, jeung peta.

Pedaran dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga eksposisi. Teks eksposisi merupakan bentuk karangan prosa yang memaparkan suatu objek atau masalah secara ilmiah, jelas, akurat, dan padat. Tujuannya untuk memberi informasi dan wawasan kepada pembaca.

Sama halnya seperti teks eksposisi, wacana pedaran pun bersifat ilmiah dan non fiksi. Untuk menjelaskan paparan, tulisan dapat ditambah data-data akurat seperti peta, statistik, contoh, denah, foto, grafik, atau diagram.

Informasi dan pengetahuan yang disajikan secara jelas, singkat, dan padat dapat menambah wawasan dan pemahaman kepada pembaca. Sehingga pembaca seolah-olah dapat ikut merasakan, melihat, mendengar, atau mencium seperti yang dialami oleh penulis.

Nulis pedaran

Hal-hal penting atawa unsur nu kudu diperhatikeun dina nulis wacana pedaran teh nya éta:

1. Nangtukeun téma, topik jeung judul

Téma nya éta poko pasualan atawa bahan nu rék ditulis. Artinya pokok permasalahan yang akan dipaparkan. Contohnya tema budaya Sunda, berarti ruang lingkup paparan tidak keluar dari budaya Sunda.

Dina nangtukeun téma teh kudu merhatikeun sababaraha hal penting, di antarana:

  • Ulah nyokot téma nu pedaranana lega teuing. (Jangan mengambil tema yang pemaparannya terlalu luas).
  • Pilih téma nu dipikaresep jeung gampang dimekarkeun. (Pilih tema yang disukai dan mudah dikembangkan).
  • Pilih anu sumberna babari dité (Pilih yang sumbernya mudah dicari).

Judul nya éta pituduh singget eusi karangan atau petunjuk singkat yang menggambarkan isi karangan). Contoh judul pedaran dari tema budaya Sunda misalnya “Kampung Adat Cireundeu”. Isi karangannya hanya fokus pada informasi mengenai kampung adat tersebut.

Judul harus sesuai dengan tema dan relevan dengan isi karangan, tidak berupa kalimat panjang, dan dapat menarik pembaca.

2. Tujuan nulis

Tentukan tujuan menulis agar pembahasan tidak ke mana-mana. Misalnya tulisan bertujuan untuk mengabarkan, menemukan, meningkatkan, dan sebagainya.

3. Ngumpulkeun bahan

Setiap penulis mempunyai cara sendiri untuk mengumpulkan bahan. Aya nu ngumpulkeun bahan tina majalah, buku, koran, internet atawa wawancara.

4. Milah-milah bahan

Setelah bahan terkumpul, lalu pilah mana yang penting dan sesuai tema. Dari bahan yang sudah dikumpulkan juga dapat dipilih mana yang perlu ditulis di awal, mana yang ditulis di akhir.

5. Nyusun rangkay karangan

Agar wacana pedaran terfokus dan tidak keluar dari tema, bahan yang sudah dipilah tadi lalu dibuat menjadi rangkay (kerangka). Dari kerangka dapat dikembangkan menjadi paragraf-paragraf.

Baca juga: Jenis-jenis Karangan Bahasa Sunda

Demikianlah, semoga bermanfaat.