Pepatah Sunda keur kahirupan

63 Pepatah Sunda Keur Kahirupan dan Artinya

88 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pepatah Sunda keur kahirupan terlahir dari falsafah atau pandangan hidup orang Sunda itu sendiri. Pepatah dan falsafah Sunda banyak diturunkan melalui tradisi lisan seperti dongeng, kapamalian, sisindiran, paribasa, dan sebagainya.

Pembahasan singkat mengenai falsafah orang Sunda sudah ditulis pada artikel sebelumnya. Silakan baca 5 Falsafah atau Pandangan Hidup Orang Sunda.

Semakin ke sini tradisi lisan semakin kurang berfungsi, turun temurunnya falsafah dan pepatah dari kolot baheula mulai ‘terputus’. Anak cucu orang Sunda pun hampir tidak mengenal kearifan hidup nenek moyangnya.

Secara garis besar, papatah kahirupan dari kolot Sunda baheula berpegang pada pandangan hidup orang Sunda, yakni manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, dan sikap dalam mengejar kemajuan lahiriah.

Inti dari pandangan hidup dan papatah karuhun adalah agar manusia dan keturunannya bahagia di dunia dan akhirat.

Papatah Sunda keur Kahirupan dan Artinya

Nasihat orangtua dibedakan atas dua macam, yaitu pangjurung laku hadé (kudu) dan panyaram lampah salah (ulah; tong). Berikut ini kumpulan pepeling atau nasihat bahasa Sunda untuk kehidupan dan artinya:

1. Saméméh munjung kanu jauh nganjang kanu anggang, gera deuheusan heula anu deukeut, gera raketan anu caket.

Sebelum meminta do’a atau meminta bantuan pada orang lain, mintalah do’a dari orangtua. Atau sebelum mencari keberkahan dan memuliakan orang lain, berbakti dan carilah keberkahan dari orangtua sendiri.

Nasihat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbakti dan memuliakan ibu bapak. Jangan pernah menyepelekan orangtua walau pun sekolah mereka rendah atau hartanya tidak banyak sebab indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat. Jika orangtua meridhaimu maka Allah akan meridhaimu.

2. Siger tengah baé, ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing sabab sagala ogé kateuingan mah matak nyilakakeun. 

Harus seimbang, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh ketinggalan dalam hal apapun. Terlalu berlebihan atau ketinggalan dapat menimbulkan kesusahan.

3. Hayang teu teurak di kadék mah lain kudu diajar élmu weduk tapi sing bisa ngajaga lisan jeung kalakuan ulah nganyerikeun batur.

Kalau mau kebal senjata, bukan harus belajar ilmu kanuragan tapi harus bisa menjaga lisan dan tingkah laku jangan menyakiti dan merugikan orang lain.

4. Kudu teuneung ludeung panceg kana pamadegan dina bener, ulah ngaplék jawér ngandar jangjang miyuni hayam kabiri.

Orang tua Sunda baheula berpandangan, menjalani hidup ini harus berani dan memegang teguh pendirian yang benar, jangan jadi penakut.

5. Lamun jangji kudu sacangreud pageuh sagolék pangkék, ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Munding dicekel tambangna, jelema mah nu dicekel caritaannana.

Harus menepati janji, tidak boleh mencla mencle karena manusia itu yang dipegang kata-katanya. Jika sering ingkar janji akan sulit dipercaya orang lain dan hidup akan susah sendiri.

6. Jig kamana-mana tong ringrang tong hariwang, asal hirup bisa mihapékeun diri jeung teu ngahésékeun batur.

Pergi ke manapun jangan pernah khawatir dan jangan takut, asal bisa membawa diri dan tidak menyusahkan orang lain.

7. Dina hirup kumbuh kudu daék méré mawéh ka sasama, nulung kanu butuh, nalang kanu susah.

Dalam pergaulan sehari-hari harus mau berbagi pada sesama, menolong yang membutuhkan, membantu yang kesusahan.

8. Lamun nyarita ulah dapon engab, nyaur kudu diukur nyabda kudu diunggang.

Kalau bicara jangan asal bunyi, berbicara harus diukur, diperhitungkan, dan dipikirkan akibatnya jangan sampai melukai orang lain dan mencelakakan diri sendiri.

9. Saméméh nyiwit batur téh ciwit heula awak sorangan, lamun karasa nyeri batur ogé moal bina ti kitu.

Sebelum mencubit orang lain cubit dulu tubuh sendiri, jika terasaa sakit orang lain pun sama. Maksudnya jangan pernah melukai atau menyakiti orang lain karena kita pun tidak mau disakiti.

10. Ulah ngarasa pangjagona da manusa mah euweuh nu boga élmu panutup, di luhur langit masih kénéh aya langit.

Jangan merasa paling hebat karena manusia tidak punya ilmu penutup yang mampu mengalahkan semua, di atas yang hebat masih ada yang lebih hebat.

11. Mun masamoan ulah cologog, sing bisa ngajaga tata titi duduga peryoga.

Kalau sedang bergaul, bertamu, atau ada di tengah lingkungan orang banyak jangan kurang ajar. Harus bisa menjaga tatakrama dan sopan santun.

12. Ajén diri urang téh kumaha ceuk urang, lamun hayang diajénan batur kudu ngajénan ka batur.

Harga diri kita bergantung pada diri kita, kalau ingin dihargai orang lain ya harus menghargai orang lain.

13. Boh jeung dulur boh jeung batur kudu runtut raut sauyunan, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak, saréngkak saigel sabobot sapihanéan.

Baik dengan saudara maupun orang lain harus akur, rukun, damai, dan kompak.

14. Salawasna kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket bisi aya siku siwulu-sulu maung ngamuk gajah meta.

Selamanya harus selalu waspada dan siaga menghadapi bahaya yang bisa saja datang secara tiba-tiba.

15. Ka indung tong nurus tunjung, ka bapa tong campelak, ka guru tong culangung ngarah hirup ginulur rahayu.

Kepada ibu, bapak, dan guru jangan kurang ajar agar hidup bahagia. Intinya, harus menghargai dan memuliakan orangtua dan guru. Baik guru ngaji, guru sekolah, maupun guru-guru lainnya.

16. Salawasna kudu éling ka Gusti nu Murbéng Alam, anu ngusik malikkeun urang ambéh hirup salamet dunya ahérat.

Harus senantiasa ingat (berdzikir) pada Tuhan Yang Merajai seluruh alam, yang membolak-balikan manusia dan segala isinya agar hidup selamat dunia dan akhirat.

17. Lobakeun mah piduiteun lain piomongeun, sabab loba duit mah batur ogé jadi dulur. Sabalikna, hirup loba piomongeun mah dulur ogé jadi batur.

Perbanyak usaha ata peluang yang bisa jadi uang bukan memperbanyak masalah/ pertengkaran sebab ketika banyak uang orang lain juga jadi saudara. Sebaliknya, jika hidup banyak masalah dan musuh, saudara pun menjauh.

18. Rejekimah nu gedé ala, nu leutik leukeunan ulah nu gedé euweuh nu leutik embung migawé.

Dalam mencari rejeki itu yang besar ambil, yang kecil cari. Jangan yang besar tidak ada, yang kecil malas mengerjakan.

19. Hirup kudu akur jeung batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, jeung batur salembur.

Hidup itu harus rukun dengan istri, anggota keluarga, saudara, dan tetangga. Hidup rukun akan membuat hati tentram, merdeka, dan sejahtera.

20. Ulah pupulur memeh mantun, lamun digawé ulah puraga tamba kadengda.

Jangan meminta upah sebelum bekerja. Kalau bekerja jangan asal-asalan atau sekadar melaksanakan tugas, tapi harus sungguh-sungguh. Buruh mah kumaha pagawéan urang.

21. Sing inget, anjeun asal ti mana? ayeuna keur di mana? bakal balik ka mana?

Harus ingat, asal kita dari mana? sekarang sedang di mana? akan pulang ke mana?. Pepatah ini mengingatkan kita untuk senantiasa sadar akan keberadaan kita di dunia dan beramal sholeh untuk menghadapi kematian.

22. Hadé ku omong goréng ku omong, ulah ngomong lamun lain omongkeuneunnana.

Perkataan kita dapat menimbulkan kebaikan dan keburukan, jangan mengatakan apa yang tidak boleh dikatakan. Jagalah lisan!

23. Nilas kudu saplasna ngadék kudu sacékna. Nu enya ulah dilain-lain nu lain ulah dienya-enya.

Berbicara harus apa adanya, tidak boleh memutar balikkan fakta. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah.

24. Ulah nyingkahan nu nagih da hutang mah punah ku dibayar bérés ku carita.

Jangan menghindari yang menagih hutang, sebab hutang itu akan lunas dengan dibayar dan (urusan) akan selesai dengan dibicarakan.

25. Tong cueut kanu hideung ponténg kanu konéng, déngdék topi maliding sanak.

Kolot Sunda baheula selalu menasihati anak cucunya supaya hidup senantiasa berlaku adil, tidak memihak atau berat sebelah.

26. Ulah nyatur tanpa bukur, témbongkeun jati diri ku pagawéan leungeun anjeun.

Jangan berkata tanda bukti, tunjukkan jati diri oleh karya nyatamu.

27. Gunung teu meunang dilebur, sagara teu meunang diruksak, buyut teu meunang direumpak.

Gunung, danau, hutan, dan alam semesta tidak boleh dirusak. Orang Sunda berpandangan bahwa alam memberikan manfaat bagi kehidupan manusia jika alam dijaga, dilestarikan, dan digunakan secukupnya. Jika alam rusak dan dikuras secara berlebihan, akan menimbulkan kesengsaraan bagi manusia dan keturunannya.

28. Kudu boga pikir rangkepan ulah hurapok haripeut ku teuteureuyeun.

Harus waspada dan penuh pertimbangan, jangan mudah tergiur oleh iming-iming.

29. Lamun rék lumampah kudu nepi méméh indit.

Kalau mau mengerjakan atau melakukan sesuatu harus direncanakan matang-matang, harus diperhitungkan akibatnya.

30. Sing ati-ati mawa diri ngarah teu sereg di buana logor di liang jarum.

Harus hati-hati bertutur kata dan menjaga tingkah laku agar tidak malu berada di tempat orang banyak.

Pepatah Sunda singkat keur kahirupan

31. Ulah sok nyengseurikeun upih ragrag – jangan pernah menghina atau menertawakan keadaan orang tua karena (jika panjang umur) keadaan tersebut akan dialami.

32. Ulah sok ninggalkeun hayam dudutaneun – jangan pernah meninggalkan pekerjaan yang belum beres. Orang tua Sunda baheula selalu mengjarkan anak cucunya untuk menuntaskan pekerjaan.

33. Tong ngeluh, éra kunu leuwih ripuh – jangan mengeluh, malu oleh yang lebih susah. Menjalani hidup harus tabah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan.

34. Ulah mopo méméh nanggung – jangan menyerah sebelum berjuang. Nasihat ini mengajarkan kita untuk gigih dalam berjuang dan pantang menyerah sebelum mencoba.

35. Ulah harus omong batan goong – jangan bicara berlebihan melebihi kenyataan.

36. Ulah kuméok méméh dipacok – jangan kalah sebelum bertempur.

37. Ulah adéan ku kuda beureum– jangan merasa bangga dengan barang orang lain atau barang titipan.

38. Ulah agul ku payung butut – jangan menyombongkan keturunan atau membanggakan barang yang nilainya tidak seberapa.

39. Ulah asa aing uyah kidul – jangan sombong, merasa paling hebat dari yang lain.

40. Banda sasampiran, nyawa gagaduhan – jangan punya anggapan harta dan umur punya kita, semua hanya titipan.

41. Ulah belang bayah gindi pikir – jangan punya pikiran jelek pada sesama manusia.

42. Ulah bentik curuk balas nunjuk, capétang balas miwarang – jangan cuma bisa nyuruh-nyuruhnya padahal dirinya sendiri tidak mau bekerja.

43. Ulah beunghar méméh boga – jangan banyak gaya atau keinginan yang melebihi keadaan dan kemampuan.

44. Kudu bisa ka bula ka balé – harus bisa bergaul dengan semua orang dari berbagai golongan.

45. Lamun barang béré ulah cukup belengur baraga naya – kalau memberi bantuan kepada orang lain jangan sampai melupakan/ merusak diri sendiri.

46. Ulah cul dogdog tinggal igel – jangan meninggalkan pekerjaan yang sudah jelas demi mengejar yang belum jelas.

47. Datang kudu katénjo tarang, undur kudu katénjo punduk – datang harus permisi, pulang juga harus pamit. Menandakan punya tatakrama dan sopan santun serta tidak ada masalah.

48. Ulah daék macok embung dipacok – jangan licik atau mau untung sendiri.

49. Élmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna – harus seimbang dalam menuntut ilmu dan mencari rejeki.

50. Ulah gindi pikir belang bayah – Jangan iri dengki, julid, dan berhati kotor.

51. Ulah heueuh heueuh bueuk – jangan setuju hanya di mulut saja tapi tidak sesuai isi hati. Jangan munafik.

52. Ulah hayang hirup ku panyukup gedé ku paméré – jangan mau hidup dengan mengandalkan pemberian atau belas kasihan orang lain, tapi harus mandiri.

53. Hirup ulah manggih tungtung, paéh ulah manggih béja – hidup harus baik supaya dikenang kebaikannya.

54. Sakirana teu bisa jeung teu ngarti mah ulah jabung tumalapung sabda kumapalang – Sekiranya tidak mampu dan tidak paham jangan memotong pembicaraan orang  lain..

55. Ulah kabawa ku sakaba-kaba bisi kaciwit kulit kabawa daging – jangan terbawa arus pergaulan yang buruk, agar tidak terbawa susah/terlibat masalah.

56. Kajeun pait tungtung amis, manan amis tungtung pait – daripada akhirnya bikin susah, lebih baik diceritakan dulu di awal apa yang akan bikin susah.

57. Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung – lebiih baik cape kerja dapi asal kebutuhan tercukupi.

58. Kudu boga lilingeran ulah kawas kuda leupas ti gedogan – Harus punya batasan, jangan bertindak semena-mena mengikuti hawa nafsu melanggar aturan.

59. Harta banda ulah dimonyah-monyah, kudu bisa ngeureut neundeun – harta benda jangan dihambur-hamburkan, harus bisa menabung atau menyisihkan penghasilan.

60. Kudu bisa pindah cai pindah pileumpangan – harus bisa berubah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

61. Lamun boga kahayang kudu daék kuru cileuh kentél peujit – Jika punya keinginan atau cita-cita harus mau tirakat (berjuang walaupun pahit).

62. Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian – jangan berebut kekuasaan atau jangan bertengkar.

63. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan – jika sedang melakukan hal baik jangan mudah terganggu oleh godaan apapun.

Demikian, semoga bermanfaat.